Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2016. gada decembris

Tirgus operācijas

Pieņemamo neregulēto tirgu, emitentu, kas klasificēti kā daudzpusējās attīstības bankas vai starptautiskās organizācijas, un emitentu, kas klasificēti kā aģentūras diskontu II kategorijā, ikgadējā pārskatīšana

Padome 2016. gada 14. oktobrī pārskatīja aktīvu, kas izmantojami kā nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, pieņemamo neregulēto tirgu sarakstu, emitentu, kas klasificēti kā daudzpusējās attīstības bankas vai starptautiskās organizācijas, sarakstu un emitentu, kas klasificēti kā aģentūras diskontu II kategorijā, sarakstu. Divos pirmajos sarakstos pārmaiņas netiks veiktas, savukārt diskontu II kategorijā pieņemamo aģentūru sarakstā tiks iekļauta Cassa Depositi e Prestiti. Saraksti publicēti ECB interneta vietnē un tiks atbilstoši aktualizēti 2017. gada 1. janvārī.

Ar paplašināto aktīvu iegādes programmu saistītie jautājumi

Padome 2016. gada 8. decembrī nolēma, ka tā turpinās iegādes paplašinātās aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros, saglabājot pašreizējo mēneša apjomu 80 mljrd. euro līdz 2017. gada marta beigām, un pēc tam, sākot ar 2017. gada aprīli, turpinās neto aktīvu iegādes ar mēneša apjomu 60 mljrd. euro līdz 2017. gada decembra beigām vai nepieciešamības gadījumā ilgāk, bet jebkurā gadījumā līdz brīdim, kad Padome būs pārliecinājusies, ka vērojama noturīga inflācijas līmeņa korekcija atbilstoši tās inflācijas mērķim. Padome apstiprināja arī dažu AIP parametru pārmaiņas, lai nodrošinātu tās raitu īstenošanu. Visbeidzot, Padome nolēma, ka, "Valsts sektora aktīvu iegādes programmas" ietvaros izmantojot vērtspapīru aizdevumu iespējas, kā nodrošinājums tiks pieņemta skaidrā nauda, lai uzlabotu vērtspapīru aizdevumu sistēmas efektivitāti. Visi šie lēmumi sīkāk skaidroti trijos attiecīgos paziņojumos presei, kas pieejami ECB interneta vietnē.

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programmas" īstenošana

Padome 2016. gada 14. decembrī nolēma, ka, sākot ar 2017. gada 1. aprīli, "Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programmas" (ABSIP) īstenošana vairs netiks uzticēta ārējiem aktīvu pārvaldniekiem, bet to pilnībā veiks Eurosistēmas centrālās bankas. Sīkāka informācija sniegta attiecīgā paziņojumā presei, kas pieejams ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte

Padomes paziņojums par makroprudenciālo politiku

Padome 2016. gada 14. decembrī apstiprināja paziņojumu par makroprudenciālo politiku pēc tajā pašā dienā notikušās Makroprudenciālās uzraudzības foruma sanāksmes. Šajā forumā piedalās visi ECB Padomes un Uzraudzības valdes locekļi un tā sanāksmes notiek četras reizes gadā. Paziņojums pieejams ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas

Centrālo banku korespondentattiecību modeļa (CCBM) 2016. gadā aktualizētā dokumentācija

Padome 2016. gada 12. decembrī pieņēma aktualizēto "CCBM procedūru rokasgrāmatu" un aktualizētās "CCMB procedūras Eurosistēmas darījuma partneriem". Tā apstiprināja arī ar to saistīto iekšējo Eurosistēmas līgumu un ECBS līgumu. Turklāt Padome apstiprināja, ka "CCMB procedūras Eurosistēmas darījuma partneriem" un to tehnisko pielikumu "CCBM informācija darījuma partneriem – euro zonā izmantoto juridisko instrumentu kopsavilkums" publicēs ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

Atzinums par pilnvaru piešķiršanu Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland izvērtēt konkurenci hipotekāro kredītu tirgū un sniegt kreditoriem norādījumus par mainīgajām procentu likmēm

Padome 2016. gada 17. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2016/54 pēc Oireachtas (Īrijas parlamenta) Apvienotās finanšu, valsts izdevumu un reformu komitejas un Taoiseach (Īrijas premjerministra) lūguma.

Atzinums par likumprojektu, ar kuru atceļ valsts garantijas, kas tika sniegtas saistībā ar ārkārtas likviditātes palīdzību Beļģijā

Padome 2016. gada 17. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2016/55 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique prezidenta lūguma.

ECB atzinums par rezervju koeficientiem Ungārijā

Padome 2016. gada 18. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2016/56 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

Atzinums par centrālā kredītreģistra un bankas kontu reģistra darbības izmaksu kompensāciju Bulgārijā

Padome 2016. gada 30. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2016/57 pēc Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) lūguma.

Atzinums par ar monētām saistīto valsts uzdevumu nodošanu De Nederlandsche Bank

Padome 2016. gada 5. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2016/58 pēc Nīderlandes finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par Banka Slovenije darbības revīziju

Padome 2016. gada 13. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2016/59 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

Statistika

Statistikas informācijas vākšanas konfidencialitāte – 2015. gada pārskats

Padome 2016. gada 9. decembrī iepazinās ar 2015. gada konfidencialitātes ziņojumu, kurā novērtēta tās individuālās statistikas informācijas konfidencialitātes aizsardzība, ko Eiropas centrālā banka vāc ar valstu centrālo banku palīdzību saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 951/2009, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98. Šā ziņojuma kopsavilkums drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Banknošu un monētu emisija

Monētu emisijas apjoma apstiprināšana

Padome 2016. gada 30. novembrī pieņēma Lēmumu ECB/2016/43 par 2017. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu.

Korporatīvā pārvaldība

ECB Budžeta komitejas priekšsēdētājs

Padome 2016. gada 16. novembrī par ECB Budžeta komitejas priekšsēdētāju iecēla Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland prezidenta vietnieci Šēronu Doneriju (Sharon Donnery), kas ar 2017. gada janvāri stāsies Penti Hakarainena (Pentti Hakkarainen) vietā.

Pārskats par Eurosistēmas/ECBS komitejām, ko veic reizi trijos gados

Padome 2016. gada 14. decembrī reizi trijos gados veiktās komiteju pilnvaru pārskatīšanas ietvaros uz vēl vienu termiņu līdz 2019. gada 31. decembrim pagarināja saskaņā ar ECB Reglamenta 9.1. pantu izveidoto Eurosistēmas/ECBS komiteju darbību, kā arī atkārtoti apstiprināja amatā to priekšsēdētājus līdz 2019. gada 31. decembrim. Komiteju saraksts pieejams ECB gada pārskatā.

ECB locekļa iecelšana Uzraudzības valdē

Padome 2016. gada 14. decembrī par ECB pārstāvi Vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdē iecēla Suomen Pankki – Finlands Bank prezidenta vietnieku un Somijas finanšu uzraudzības iestādes priekšsēdētāju Penti Hakarainenu. Penti Hakarainens sāks pildīt jaunos pienākumus 2017. gada februārī. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Norādījumu par darījumiem, izmantojot aizņemtos līdzekļus, projekta sabiedriskā apspriešana

Padome 2016. gada 23. novembrī nolēma uzsākt norādījumu par darījumiem, izmantojot aizņemtos līdzekļus, projekta sabiedrisko apspriešanu. Apspriešanas periods ilgst līdz 2017. gada 27. janvārim un tā ietvaros 2016. gada16. decembrī notiks tehnisks darbseminārs bankām un 2017. gada 20. janvārī – atklāta sēde.

Uzraudzības pārbaudes programmā 2017. gadā ietvertās klātienes pārbaudes un iekšējo modeļu pārbaudes un pārmaiņas 2016. gada programmā

Padome 2016. gada 5. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt uzraudzības pārbaudes programmā (UPP) 2017. gadā ietvertās klātienes pārbaudes un iekšējo modeļu pārbaudes, t.sk. iekšējo modeļu mērķpārbaudi, saskaņā ar CRD IV 99. pantu.

VUM 2017. gada uzraudzības prioritāšu publicēšana

Padome 2016. gada 8. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt VUM 2017. gada uzraudzības prioritāšu kopsavilkumu.

Brošūras par UPNP metodoloģiju aktualizētā versija

Padome 2016. gada 12. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt brošūras par UPNP metodoloģiju 2017. gada aktualizēto versiju. Brošūras aktualizētajā versijā aplūkota 2. pīlāra norādījumu ieviešana un tā tiks publicēta ECB interneta vietnē.

Ieteikums ECB/2016/44 par dividenžu sadales politiku un vēstule par atalgojuma politiku

Padome 2016. gada 13. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu attiecībā uz ECB ieteikumu (ECB/2016/44) par dividenžu sadales politiku un banku izpilddirektoriem adresēto vēstuli par politiku attiecībā uz atalgojuma mainīgo daļu. Ieteikums un vēstule pieejami ECB interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei