Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

December 2016

Marknadsoperationer

Årlig granskning av godtagbara icke-reglerade marknader, emittenter som klassificeras som multilaterala utvecklingsbanker eller internationella organisationer och emittenter som klassificeras som agenturer i avdragskategori II

Den 14 oktober 2016 granskade ECB-rådet listan över godtagbara icke-reglerade marknader för tillgångar som kan godtas som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, listan över emittenter som klassificeras som multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer och listan över emittenter som klassificeras som agenturer i avdragskategori II. De två första listorna är oförändrade medan Cassa Depositi e Prestiti kommer att tas med på listan över godtagbara agenturer i avdragskategori II. Listorna finns publicerade på ECB:s webbplats och kommer att uppdateras den 1 januari 2017.

Frågor som rör det utökade programmet för köp av tillgångar

Den 8 december 2016 beslutade ECB-rådet att det skulle fortsätta med köpen inom ramen för det utökade programmet för köp av tillgångar (APP) i en takt av 80 miljarder euro per månad fram till och med slutet av mars 2017 med avsikt att från och med april 2017 fortsätta köpen av tillgångar med 60 miljarder euro per månad fram till och med slutet av december 2017, eller längre om så behövs, och under alla omständigheter till dess att ECB-rådet såg en varaktig justering av inflationsbanan som överensstämmer med inflationsmålet. ECB-rådet godkände också ändringar i vissa parametrar i APP för att säkerställa ett smidigt genomförande. Slutligen beslutade ECB-rådet att godta kontanter som säkerhet för värdepappersutlåning inom ramen för programmet för köp av offentliga värdepapper i syfte att öka effektiviteten i ramverket för värdepapperslån. Alla dessa beslut förklaras mer ingående i tre pressmeddelanden på ECB:s webbplats.

Genomförande av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

Den 14 december 2016 beslutade ECB-rådet att programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSPP) fr.o.m. den 1 april 2017 ska genomföras fullt ut av Eurosystemets nationella centralbanker, istället för att förlita sig på stöd från externa tillgångsförvaltare. Mer information finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet

ECB-rådets uttalande om makrotillsyn

Den 14 december 2016 godkände ECB-rådet uttalandet om makrotillsynspolitik efter ett möte med makrotillsynsforumet som hölls samma dag. I detta forum ingår samtliga medlemmar i ECB-rådet och ledamöterna i tillsynsnämnden. Möten hålls fyra gånger om året. Uttalandet finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem

2016 års uppdatering av dokumentationen om korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM)

Den 12 december 2016 godkände ECB-rådet en uppdatering av CCBM Manual of Procedures samt en uppdatering av CCBM Procedures for Eurosystem counterparties. ECB-rådet godkände även uppdateringarna av de relaterade interna överenskommelserna i Eurosystemet/ECBS. Vidare godkände ECB-rådet publiceringen av CCBM Procedures for Eurosystem counterparties och dess tekniska bilaga om CCBM information for counterparties – Summary of legal instruments used in the euro area – på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om ett bemyndigande för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland att bedöma konkurrensen på marknaden för hypotekslån och ge långivare anvisningar om rörliga räntor

Den 17 november 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/54, på begäran av ordföranden för Oireachtas (Irlands nationella parlament) gemensamma kommitté för finanser, offentliga utgifter och reformer samt Taoiseach (den irländska premiärministern).

ECB:s yttrande över ett lagförslag om att avskaffa den statliga garantin som ges i samband med likviditetsstöd i nödlägen i Belgien

Den 17 november 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/55 på begäran av ordföranden för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

ECB:s yttrande om kassakravsprocent i Ungern

Den 18 november 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/56 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB:s yttrande om kostnadsersättning för driften av det centrala kreditregistret och registret över bankkonton i Bulgarien

Den 30 november 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/57 på begäran av Българска народна банка (Bulgariens nationalbank).

ECB:s yttrande om överföringen av offentliga uppgifter avseende mynt till De Nederlandsche Bank

Den 5 december 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/58 på begäran av den nederländska finansministern.

ECB:s yttrande om revisionen av Banka Slovenijes affärsverksamhet

Den 13 december 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/59 på begäran av det slovenska finansministeriet.

Statistik

Confidentiality of statistics information collection - Årsrapport 2015

Den 9 december 2016 tog ECB-rådet del av 2015 års rapport om skyddet av konfidentiella uppgifter som bedömer insynsskyddet för de statistiska uppgifter som samlas in av Europeiska centralbanken med hjälp av de nationella centralbankerna i enlighet med rådets förordning (EG) 951/2009 om ändring av förordning (EG) nr 2533/98. En sammanfattning av rapporten kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Utgivning av sedlar och mynt

Godkännande av den mängd mynt som ska ges ut

Den 30 november 2016 antog ECB-rådet beslut ECB/2016/43 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2017.

Organisationsstyrning

Ordförande för ECB:s budgetkommitté

Den 16 november 2016 utnämnde ECB-rådet Sharon Donnery, viceordförande för Central Bank of Ireland, till ordförande för ECB:s budgetkommitté. Hon ersätter Pentti Hakkarainen från och med den 1 januari 2017.

Granskning av Eurosystemets/ECBS kommittéer

Den 14 december 2016, som en del av den granskning som görs vart tredje år, förlängde ECB-rådet mandatet för de kommittéer i Eurosystemet/ECBS som upprättats i enlighet med artikel 9.1 i ECB:s arbetsordning fram till den 31 december 2019. Ordförandena för dessa kommittéer fick också sina mandat förlängda till den 31 december 2019. Listan över dessa kommittéer finns i ECB s årsrapport.

Utnämning till ledamot för tillsynsnämnden

Den 14 december 2016 utnämnde ECB-rådet Pentti Hakkarainen till ECB-ledamot för tillsynsnämnden vid den gemensamma tillsynsmekanismen. Pentti Hakkarainen är vice ordförande i direktionen för Finlands bank och ordförande i direktionen för Finansinspektionen. Han kommer att tillträda sin nya tjänst i februari 2017. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Offentligt samråd om utkast till vägledning om lånefinansierade transaktioner

Den 23 november 2016 beslutade ECB-rådet att lansera ett offentligt samråd om ett utkast till en ECB-förordning om lånefinansierade transaktioner. Samrådsperioden pågår fram till den 27 januari 2017 och omfattar en teknisk workshop för banker den 16 december och en offentlig utfrågning den 20 januari 2017.

Program för tillsynsgranskning för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller 2017 och förändringar i 2016 års program

Den 5 december 2016 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att godkänna programmet för tillsynsgranskning (SEP) 2017 av inspektioner på plats (OSI) och utredningar av interna modeller (IMI), inbegripet den riktade granskningen av interna modeller (TRIM) i enlighet med artikel 99 i CRD IV.

Publicering av en sammanfattning av SSM:s tillsynsprioriteringar för 2017

Den 8 december 2016 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera sammanfattningen av SSM:s tillsynsprioriteringar för 2017.

Uppdatering av SREP methodology booklet

Den 12 december 2016 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att godkänna SREP methodology booklet - 2016 update. Den uppdaterade handboken behandlar införandet av pelare 2-vägledningen och kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Rekommendation ECB/2016/44 om utdelningar till ägarna samt brev avseende ersättningar till företagens anställda

Den 13 december 2016 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om en ECB-rekommendation (ECB/2016/44) om utdelningsregler och om ett brev till bankchefer om principer för rörlig ersättning. Rekommendationen och brevet finns på ECB:s webbplats.

Kontakt för media