Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

December 2016

Tržne operacije

Letni pregled sprejemljivih neorganiziranih trgov, izdajateljev, razvrščenih kot multilateralne razvojne banke oziroma mednarodne organizacije, in izdajateljev, razvrščenih kot agencije v kategoriji odbitkov II

Svet ECB je 14. oktobra 2016 pregledal seznam sprejemljivih neorganiziranih trgov za sredstva, primerna kot zavarovanje za Eurosistemove operacije denarne politike, seznam izdajateljev, razvrščenih kot multilateralne razvojne banke in mednarodne organizacije, ter seznam izdajateljev, razvrščenih kot agencije v kategoriji odbitkov II. Medtem ko prva dva seznama ostajata nespremenjena, se na seznam sprejetih agencij v kategoriji odbitkov II vključi Cassa Depositi e Prestiti. Seznami, ki so objavljeni na spletnem mestu ECB, bodo ustrezno posodobljeni 1. januarja 2017.

Vprašanja v zvezi z razširjenim programom nakupa vrednostnih papirjev

Svet ECB je 8. decembra 2016 sklenil, da bo z nakupi v okviru razširjenega programa nakupa vrednostnih papirjev nadaljeval na mesečni ravni 80 milijard EUR še do konca marca 2017, nato pa naj bi se od aprila 2017 neto nakupi nadaljevali na mesečni ravni 60 milijard do konca decembra 2017 oziroma po potrebi še dlje, vsekakor pa tako dolgo, dokler Svet ECB ne presodi, da se je gibanje inflacije vzdržno približalo inflacijskemu cilju. Svet ECB je odobril tudi spremembe nekaterih parametrov programa nakupa vrednostnih papirjev, ki so potrebne za zagotovitev tekočega izvajanja. Nazadnje je Svet ECB sklenil, da bo sprejemal gotovino kot zavarovanje za sistem posojanja vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja, s čimer želi povečati učinkovitost okvira posojanja vrednostnih papirjev. Vse omenjene odločitve so podrobneje pojasnjene v treh sporočilih za javnost, ki so na voljo na spletnem mestu ECB.

Izvajanje programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

Svet ECB je 14. decembra 2016 sklenil, da bodo program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev od 1. aprila 2017 naprej v celoti izvajale nacionalne centralne banke Eurosistema, ki pri tem ne bodo več uporabljale zunanjih upravljavcev premoženja. Podrobnejše informacije so na voljo v sporočilu za javnost na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost

Izjava Sveta ECB o makrobonitetnih politikah

Svet ECB je 14. decembra 2016 potrdil izjavo o makrobonitetnih politikah, in sicer po seji Makrobonitetnega foruma, ki je potekala istega dne. Omenjeni forum, v katerem so vsi člani Sveta ECB in Nadzornega odbora, se sestaja štirikrat letno. Izjava je na voljo na spletnem mestu ECB.

Plačilni sistemi

Posodobitev dokumentov o korespondenčnem centralnobančnem modelu (CCBM) v letu 2016

Svet ECB je 12. decembra 2016 odobril posodobljeni Priročnik o postopkih CCBM in posodobljeni dokument Postopki CCBM za nasprotne stranke Eurosistema. Potrdil je tudi posodobitve povezanih internih sporazumov Eurosistema/ESCB. Svet ECB je odobril tudi objavo dokumenta Postopki CCBM za nasprotne stranke Eurosistema in pripadajočo tehnično prilogo o informacijah CCBM za nasprotne stranke – povzetek pravnih instrumentov v rabi v euroobmočju na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o podelitvi pooblastil centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland za ocenjevanje konkurence na trgu hipotekarnih posojil in izdajanje navodil za posojilodajalce o spremenljivih obrestnih merah

Svet ECB je 17. novembra 2016 Mnenje CON/2016/54 sprejel na zahtevo predsednika skupnega odbora za finance, javne izdatke in reforme irskega parlamenta ter irskega ministrskega predsednika.

Mnenje ECB o predlogu zakona o ukinitvi državnega poroštva v zvezi z izredno likvidnostno pomočjo v Belgiji

Svet ECB je 17. novembra 2016 mnenje CON/2016/55 sprejel na zahtevo guvernerja centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Mnenje ECB o stopnjah obveznih rezerv na Madžarskem

Svet ECB je 18. novembra 2016 Mnenje CON/2016/56 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o povračilu stroškov za delovanje centralnega kreditnega registra in registra bančnih računov v Bolgariji

Svet ECB je 30. novembra 2016 Mnenje CON/2016/57 sprejel na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka).

Mnenje ECB o prenosu javnih nalog v zvezi s kovanci na centralno banko De Nederlandsche Bank

Svet ECB je 5. decembra 2016 mnenje CON/2016/58 sprejel na zahtevo nizozemskega ministra za finance.

Mnenje ECB o revidiranju poslovanja Banke Slovenije

Svet ECB je 13. decembra 2016 Mnenje CON/2016/59 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Statistika

Zaupnost zbirke statističnih informacij – Letno poročilo 2015

Svet ECB se je 9. decembra 2016 seznanil s Poročilom o zaupnosti za leto 2015, v katerem je ocenjena zaščita zaupnosti posameznih statističnih informacij, ki jih Evropska centralna banka ob pomoči nacionalnih centralnih bank zbira v skladu z Uredbo sveta (ES) 951/2009 o spremembi Uredbe Sveta (ES) 2533/98. Povzetek poročila bo objavljen na spletnem mestu ECB.

Izdajanje bankovcev in kovancev

Odobritev obsega izdaje kovancev

Svet ECB je 30. novembra 2016 sprejel Sklep ECB/2016/43 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017.

Upravljanje in vodenje

Predsednica Odbora ECB za proračun

Svet ECB je 16. novembra 2016 imenoval Sharon Donnery, namestnico guvernerja centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, kot predsednico Odbora ECB za proračun, ki bo s 1. januarjem 2017 nadomestila Penttija Hakkarainena.

Triletni pregled odborov Eurosistema/ESCB

Svet ECB je 14. decembra 2016 v okviru triletnega pregleda podaljšal mandat odborov Eurosistema/ESCB, ustanovljenih v skladu s členom 9.1 Poslovnika ECB, za še en mandat, ki se izteče 31. decembra 2019. Hkrati je za obdobje do 31. decembra 2019 ponovno imenoval predsednike teh odborov. Seznam odborov je v Letnem poročilu ECB.

Imenovanje predstavnika ECB v Nadzorni odbor

Svet ECB je 14. decembra 2016 imenoval Penttija Hakkarainena, namestnika guvernerja centralne banke Suomen Pankki – Finlands Bank in predsednika finskega finančnega nadzornega organa, kot predstavnika ECB v Nadzornem odboru enotnega nadzornega mehanizma. Pentti Hakkarainen bo svoj novi položaj prevzel februarja 2017. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Javno posvetovanje o osnutku napotkov o vzvodenih transakcijah

Svet ECB je 23. novembra 2016 sklenil odpreti javno posvetovanje o osnutku napotkov o vzvodenih transakcijah. V okviru posvetovanja, ki bo trajalo do 27. januarja 2017, bo 16. decembra 2016 potekala strokovna delavnica za banke, 20. januarja 2017 pa javna obravnava.

Načrt nadzorniških pregledov v zvezi s pregledi na kraju samem in preverjanji notranjih modelov za leto 2017 ter spremembe programa za leto 2016

Svet ECB 5. decembra 2016 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora glede potrditve načrta nadzorniških pregledov v zvezi s pregledi na kraju samem in preverjanji notranjih modelov za leto 2017, pri čemer je vključen tudi ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov v skladu s členom 99 direktive o kapitalskih zahtevah.

Objava povzetka prednostnih nalog enotnega mehanizma nadzora v letu 2017

Svet ECB 8. decembra 2016 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi povzetek prednostnih nalog enotnega mehanizma nadzora v letu 2017.

Posodobitev priročnika o metodologiji SREP

Svet ECB 12. decembra 2016 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da potrdi posodobitev priročnika o metodologiji SREP, opravljeno leta 2016. Posodobljeni priročnik, v katerem je opisana uvedba napotkov v zvezi z drugim stebrom, bo objavljen na spletnem mestu ECB.

Priporočilo ECB/2016/44 o politiki razdelitve dividend in pisma v zvezi s politiko prejemkov

Svet ECB 13. decembra 2016 ni ugovarjal niti predlogu Nadzornega odbora glede priporočila ECB (ECB/2016/44) o politiki razdelitve dividend niti pismu, namenjenem bankam v zvezi s politiko prejemkov. Priporočilo in pismo sta objavljena na spletnem mestu ECB.

Stiki za medije