Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

ноември 2016 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15:00 ч. централноевропейско време на 18 ноември 2016 г.

Пазарни операции

Изменение на Решение относно ЦОДР-II

На 31 октомври 2016 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2016/30 за изменение на Решение (ЕС) 2016/810 относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЦОДР-II). Решението за изменение, с което се премахва непоследователност по отношение на срока, в който водещите институции подават заявление за промяна в състава на група за ЦОДР-II, е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Актуализация на Общата документация

На 2 ноември 2016 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2016/31 за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Общата документация), Насоки ЕЦБ/2016/32 за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата и Насоки ЕЦБ/2016/33 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения. С новите Насоки се въвеждат известни промени в рамката за прилагане на паричната политика. Тези промени са свързани, наред с другото, с критериите за допустимост на обезпечения и мерките за контрол на риска по отношение на първостепенни необезпечени дългови инструменти, емитирани от кредитни институции или инвестиционни предприятия, както и с правилата за приемливи структури на купона, за да може определени активи с отрицателни парични потоци да бъдат приети за допустими. Освен това ще бъдат въведени минимални изисквания за оповестяване за рейтинги на обезпечени облигации, определени от агенции за кредитен рейтинг, приети в рамката на Евросистемата за кредитна оценка. Също така са актуализирани таблиците за коефициентите на дисконтиране за активи, използвани като обезпечение при операциите по паричната политика. Насоките и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ. Успоредно с това бе публикувано и второ прессъобщение с подробности за приетите от Управителния съвет решения във връзка с неговия редовен преглед на рамката на Евросистемата за контрол на риска за използвани като обезпечение активи.

Финансова стабилност

Преглед на финансовата стабилност – ноември 2016

На 16 ноември 2016 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – ноември 2016“, който разглежда основните източници на риск и уязвимост за стабилността на финансовата система в еврозоната и предоставя изчерпателен анализ на капацитета на финансовата система на еврозоната да абсорбира неблагоприятни сътресения. Той предстои да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 24 ноември 2016 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“

На 21 октомври 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/51 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Франция.

Становище на ЕЦБ относно измененията в Закона за Hrvatska narodna banka

На 28 октомври 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/52 по искане на Министерството на финансите на Република Хърватия.

Становище на ЕЦБ относно реорганизацията на задачите на Федералната агенция за стабилизация на финансовия пазар и изпълнението на насоките на ЕБО във връзка с разумните политики за възнагражденията в Германия

На 31 октомври 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/53 по искане на Федералното министерство на финансите на Германия.

Статистика

Меморандум за разбирателство между Евростат и Европейската централна банка/Генерална дирекция „Статистика“ относно осигуряване на качеството на статистическите данни, на които се основава процедурата при макроикономически дисбаланси

На 2 ноември 2016 г. Управителният съвет одобри Меморандум за разбирателство между Евростат и Европейската централна банка/Генерална дирекция „Статистика“ относно осигуряване на качеството на статистическите данни, на които се основава процедурата при макроикономически дисбаланси. Меморандумът за разбирателство е публикуван на уебсайта на ЕЦБ заедно със съответното писмо от заместник-председателя на Европейската комисия г-н Валдис Домбровскис и отговора на г-жа Забине Лаутеншлегер.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

На 28 октомври 2016 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2016/29 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и е налична на уебсайта на ЕЦБ.

Преработване на правни инструменти, свързани със счетоводната рамка на Евросистемата

На 3 ноември 2016 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2016/34 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в ЕСЦБ и Решение EЦБ/2016/35 относно годишните отчети на ЕЦБ. Двата правни инструмента са преработени, за да бъдат усъвършенствани с цел да се подобри цялостното качество и да се въведат няколко предходни техни изменения, като същевременно счетоводните политики на Евросистемата остават като цяло непроменени. Те ще бъдат публикувани през декември 2016 г. на уебсайта на ЕЦБ и в Официален вестник на Европейския съюз.

Преработен текст на Решение на ЕЦБ относно разпределянето на паричния доход

На 3 ноември 2016 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2016/36 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (преработен текст). Решението, което се нуждаеше от преработване от съображения за яснота след няколко предходни изменения, е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Публична консултация относно упражняването на правата на избор и преценка от националните компетентни органи във връзка с по-малко значимите институции

На 24 октомври 2016 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет да проведе публична консултация по проект за насоки и проект за препоръка относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, за банки, които не са под прекия надзор на ЕЦБ (по-малко значими институции). Публичната консултация започна на 3 ноември 2016 г., като срокът за изпращане на коментари е 5 януари 2017 г. Прессъобщение по темата, както и проектът за Насоки относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от НКО по отношение на по-малко значимите институции и проектът за Препоръка относно общите спецификации за упражняването на някои права на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от НКО по отношение на по-малко значимите институции са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Публична консултация във връзка с Ръководство относно оценка на степента на същественост

На 2 ноември 2016 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет да проведе публична консултация по проект за Ръководство на ЕЦБ относно оценката на степента на същественост. Този документ ще послужи за основа на оценката на степента на същественост на разширенията на обхвата и измененията на метода на вътрешните модели и усъвършенствания метод за изчисляване на риска от корекция на кредитната оценка. Публичната консултация, която се очаква да започне през декември, ще бъде обявена чрез публикуването на прессъобщение.

Окончателни резултати от цялостната оценка през 2016 г.

На 2 ноември 2016 г. Управителният съвет не предяви възражение по отношение на предложените от Надзорния съвет резултати от цялостната оценка през 2016 г. Оценката беше проведена от март до ноември 2016 г. за четири банки – Abanka d.d. (Словения), Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Латвия), Banca Mediolanum S.p.A. (Италия) и Citibank Holdings Ireland Limited (Ирландия). Три от банките дадоха съгласието си за оповестяване на резултатите. Прессъобщение по темата, както и резултатите са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Правна рамка за прилагане на подхода на ЕЦБ за признаването на институционалните защитни схеми за пруденциални цели

На 4 ноември 2016 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2016/37 за определяне на принципите за координацията при оценката съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 и наблюдението върху институционалните защитни схеми, които включват значими и по-малко значими институции, и Насоки ЕЦБ/2016/38 относно подхода за признаването на институционалните защитни схеми за пруденциални цели от националните компетентни органи съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Двете Насоки, които определят рамката за подхода на ЕЦБ по отношение на признаването на институционалните защитни схеми за пруденциални цели, са налични на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите