Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

marraskuu 2016

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 18.11.2016 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Muutos toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annettuun päätökseen

EKP:n neuvosto antoi 31.10.2016 päätöksen EKP/2016/30, jolla muutetaan toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annettua päätöstä (EU) 2016/810. Muutoksella poistetaan epäjohdonmukaisuus määräajassa, jonka kuluessa vastuulaitoksen on tehtävä TLTRO II-ryhmän kokoonpanon muutosta koskeva hakemus. Muutospäätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmään

EKP:n neuvosto antoi 2.11.2016 suuntaviivat EKP/2016/31, joilla muutetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettuja suuntaviivoja (EU) 2015/510 (ns. yleisasiakirjasuuntaviivat); suuntaviivat EKP/2016/32, joilla muutetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettuja suuntaviivoja (EU) 2016/65; ja suuntaviivat EKP/2016/33, joilla muutetaan eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettuja suuntaviivoja EKP/2014/31. Uusilla suuntaviivoilla tehtävät muutokset eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmään koskevat muun muassa luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten liikkeeseen laskemiin vakuudettomiin joukkolainoihin sovellettavia vakuuskelpoisuusvaatimuksia ja riskienhallintatoimia. Samaten muutetaan korkorakennesääntöjä, jotta vakuudeksi voidaan hyväksyä tiettyjä omaisuuseriä, joiden kassavirta on negatiivinen. Lisäksi asetetaan vähimmäisvaatimukset sille, mitä tietoja eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa käytettäväksi hyväksyttyjen luottoluokituslaitosten on julkistettava katetuille joukkolainoille antamistaan luokituksista. Rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi hyväksyttäviin omaisuuseriin sovellettava markkina-arvon aliarvostusasteikko on niin ikään päivitetty. Suuntaviivat ja niitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla. Yhdessä niiden kanssa julkaistiin myös erillinen lehdistötiedote, jossa kerrotaan eurojärjestelmän vakuuskäytännön säännöllisen tarkistuksen yhteydessä tehdyistä EKP:n neuvoston päätöksistä.

Rahoitusvakaus

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – marraskuu 2016

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.11.2016 julkaistavaksi marraskuun 2016 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – November 2016”). Selonteossa tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä rahoitusvakautta uhkaavia riskitekijöitä sekä analysoidaan kattavasti rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä häiriöistä. Selonteko on tarkoitus julkaista EKP:n verkkosivuilla 24.11.2016.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ranskalaisten ”livret A” säästötilien korkomuodon muutoksesta

EKP:n neuvosto antoi 21.10.2016 Ranskan talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/51.

EKP:n lausunto Hrvatska Narodna Bankasta annettuun lakiin tehtävistä muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 28.10.2016 Kroatian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/52.

EKP:n lausunto liittotasavallan rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta vastaavan viraston tehtävien uudelleenjärjestämisestä sekä asianmukaisesta palkitsemispolitiikasta annettujen EPV:n ohjeiden täytäntöönpanosta Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 31.10.2016 Saksan liittovaltion valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/53.

Tilastot

Eurostatin ja EKP:n välinen yhteisymmärryspöytäkirja makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä käytettävien tilastotietojen laadunvarmistuksesta

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.11.2016 Eurostatin ja Euroopan keskuspankin / tilastoinnin pääosaston välisen yhteisymmärryspöytäkirjan makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä käytettävien tilastotietojen laadunvarmistuksesta. Yhteisymmärryspöytäkirja ja siihen liittyvä Euroopan komission varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin ja komission jäsenen Marianne Thyssenin sekä EKP:n johtokunnan jäsenen Sabine Lautenschlägerin kirjeenvaihto ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Irlannin keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 28.10.2016 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banc Ceannais na hÉireannin / Central Bank of Irelandin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2016/29). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän tilinpäätösperiaatteita koskevien säädösten uudelleenlaadinta

EKP:n neuvosto antoi 3.11.2016 uudelleenlaaditut suuntaviivat EKP/2016/34 kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä sekä päätöksen EKP/2016/35 Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä. Uudelleenlaadinnassa säädöksiä selkeytettiin ja parannettiin yleisesti. Lisäksi uudelleenlaadittuihin säädöksiin sisällytettiin useita jo aiemmin tehtyjä muutoksia. Itse eurojärjestelmän tilinpäätösperiaatteisiin ei tehty muutoksia. Säädökset julkaistaan joulukuussa 2016 EKP:n verkkosivuilla ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Rahoitustulon jakamista koskevan EKP:n päätöksen uudelleenlaadinta

EKP:n neuvosto antoi 3.11.2016 uudelleenlaaditun päätöksen EKP/2016/36 niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta. Päätös uudelleenlaadittiin selkeyden vuoksi, jotta siihen voitiin koota aiemmin tehdyt useat muutokset. Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Julkinen kuuleminen unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin

EKP:n neuvosto jätti 24.10.2016 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta käynnistää julkinen kuuleminen luonnoksista suuntaviivoiksi ja suositukseksi, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin, joita EKP valvoo vain välillisesti. Julkinen kuuleminen käynnistyi 3.11.2016, ja vastausaikaa on 5.1.2017 asti. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote sekä luonnos suuntaviivoiksi unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin ja luonnos suositukseksi yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat tiettyjen unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin, ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Julkinen kuuleminen olennaisuuden arviointiohjeista

EKP:n neuvosto jätti 2.11.2016 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta käynnistää julkinen kuuleminen luonnoksesta olennaisuuden arviointia koskeviksi EKP:n ohjeiksi. Ohjeisiin kirjataan periaatteet, joita noudattaen sisäisten mallien menetelmän sekä vastuun arvonoikaisuriskin laskennassa sovellettavan kehittyneen menetelmän laajennusten ja muutosten olennaisuus tulee arvioida. Julkinen kuuleminen käynnistynee joulukuun aikana, ja siitä ilmoitetaan lehdistötiedotteella.

Vuoden 2016 kattavan arvioinnin lopulliset tulokset

EKP:n neuvosto jätti 2.11.2016 vastustamatta valvontaelimen esittämiä vuoden 2016 kattavan arvioinnin lopullisia tuloksia. Arviointi suoritettiin vuoden 2016 maaliskuun ja marraskuun välisenä aikana neljässä pankissa: Abanka d.d. (Slovenia), Akciju sabiedrība ”Rietumu Banka” (Latvia), Banca Mediolanum S.p.A. (Italia) ja Citibank Holdings Ireland Limited (Irlanti). Pankeista kolme hyväksyi tulosten julkistamisen. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote ja arvioinnin tulokset ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Vakavaraisuushallinnassa käytettäville laitosten suojajärjestelmille tehtäviä hyväksyttävyysarviointeja koskeva lainsäädäntö

EKP:n neuvosto antoi 4.11.2016 suuntaviivat EKP/2016/37 merkittäviä ja vähemmän merkittäviä laitoksia sisältävien laitosten suojajärjestelmien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen arvioinnin koordinointia sekä valvontaa koskevien periaatteiden vahvistamisesta sekä suuntaviivat EKP/2016/38 vakavaraisuushallinnassa käytettävien laitosten suojajärjestelmien hyväksyttävyysarvioinneista, joita kansalliset toimivaltaiset viranomaiset suorittavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti. Suuntaviivoihin on kirjattu EKP:n periaatteet, joita tulee noudattaa arvioitaessa, hyväksytäänkö laitosten suojajärjestelmä käytettäväksi vakavaraisuushallinnassa. Suuntaviivat ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle