Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Noiembrie 2016

EMBARGO

EMBARGO până la data de 18 noiembrie 2016, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Operațiuni de piață

Modificarea Deciziei privind OTRTL II

La data de 31 octombrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2016/30 de modificare a Deciziei (UE) 2016/810 privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL II). Decizia de modificare, care elimină o inconsecvență referitoare la termenul acordat instituțiilor principale pentru a solicita modificări ale structurii grupului OTRTL II, este disponibilă pe website-ul BCE.

Actualizarea Documentației generale

La data de 2 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2016/31 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului („Documentația generală”), Orientarea BCE/2016/32 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului și Orientarea BCE/2016/33 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului. Noile orientări aduc unele modificări cadrului de implementare a politicii monetare. Aceste modificări se referă, printre altele, la criteriile de eligibilitate a garanțiilor și la măsurile de control al riscurilor aplicabile instrumentelor de îndatorare negarantate de tip senior emise de instituții de credit sau firme de investiții, precum și la normele privind structurile de cupoane acceptabile pentru a permite eligibilitatea anumitor active cu fluxuri negative de numerar. De asemenea, vor fi introduse cerințe minime de publicare a informațiilor privind ratingurile obligațiunilor garantate emise de agenții de rating acceptate în limitele cadrului de evaluare a creditului al Eurosistemului. Nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicabile activelor utilizate drept garanții în cadrul operațiunilor de politică monetară au fost, de asemenea, actualizate. Orientările, alături de un comunicat de presă pe această temă, sunt disponibile pe website-ul BCE. Un al doilea comunicat de presă conținând detalii privind deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor în contextul evaluării periodice a cadrului de control al riscurilor al Eurosistemului pentru activele utilizate drept garanții a fost, de asemenea, publicat în paralel.

Stabilitate financiară

Financial Stability Review, noiembrie 2016

La data de 16 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului Financial Stability ReviewNovember 2016, care examinează principalele surse de risc și vulnerabilitățile la adresa stabilității sistemului financiar din zona euro și prezintă o analiză cuprinzătoare a capacității acestuia de a absorbi șocurile. Raportul urmează să fie publicat pe website-ul BCE la data de 24 noiembrie 2016.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o modificare a formulei de remunerare în ceea ce privește libretul A din Franța

La data de 21 octombrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/51, la solicitarea Ministerului Economiei și Finanțelor din Franța.

Avizul BCE cu privire la modificările Legii privind Hrvatska Narodna Banka

La data de 28 octombrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/52, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Croația.

Avizul BCE cu privire la reorganizarea atribuțiilor Agenției federale pentru stabilizarea piețelor financiare (Federal Agency for Financial Market Stabilisation) și implementarea Ghidului ABE privind politicile solide de remunerare în Germania

La data de 31 octombrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/53, la solicitarea Ministerului Federal al Finanțelor din Germania.

Statistică

Memorandum de înțelegere între Eurostat și Banca Centrală Europeană/Direcția Generală Statistică privind asigurarea calității statisticilor care stau la baza procedurii privind dezechilibrele macroeconomice

La data de 2 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat un memorandum de înțelegere între Eurostat și Banca Centrală Europeană/Direcția Generală Statistică privind asigurarea calității statisticilor care stau la baza procedurii privind dezechilibrele macroeconomice. Memorandumul de înțelegere este disponibil pe website-ul BCE, alături de scrisoarea relevantă din partea vicepreședintelui Comisiei Europene, dl Valdis Dombrovskis, și scrisoarea de răspuns a dnei Sabine Lautenschläger.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

La data de 28 octombrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2016/29 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

Reformarea instrumentelor juridice privind cadrul procedurilor contabile al Eurosistemului

La data de 3 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2016/34 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale și Decizia BCE/2016/35 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene. Ambele instrumente juridice au fost reformate pentru a fi simplificate, în vederea îmbunătățirii calității globale și a integrării mai multor modificări anterioare ale acestora, politicile contabile ale Eurosistemului rămânând totodată, în mare parte, nemodificate. Ambele instrumente juridice vor fi publicate în cursul lunii decembrie 2016 pe website-ul BCE și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Reformarea Deciziei BCE privind repartizarea venitului monetar

La data de 3 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2016/36 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (reformare). Decizia, a cărei reformare a fost necesară din motive de claritate, în urma mai multor modificări anterioare, este disponibilă pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Consultare publică referitoare la exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative

La data de 24 octombrie 2016, Consiliul guvernatorilor nu a formulat obiecții cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică referitoare la un proiect de orientare și un proiect de recomandare privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii pentru băncile pe care BCE nu le supraveghează direct (instituții mai puțin semnificative). Consultarea publică a început la 3 noiembrie 2016, iar termenul pentru trimiterea observațiilor este 5 ianuarie 2017. Un comunicat de presă pe această temă, precum și proiectul de orientare privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative și proiectul de recomandare privind specificațiile comune pentru exercitarea unor opțiuni și marje de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative sunt disponibile pe website-ul BCE.

Consultare publică referitoare la un ghid privind evaluarea caracterului semnificativ

La data de 2 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică referitoare la un proiect de ghid al BCE privind evaluarea caracterului semnificativ (ECB Guide on materiality assessment – EGMA). Acest document va servi drept bază pentru evaluarea caracterului semnificativ al extinderilor și modificărilor aduse metodei modelelor interne (internal model method – IMM) și metodei avansate de calculare a riscului de ajustare a evaluării creditului (advanced method for calculating credit valuation adjustment risk – A-CVA). Consultarea publică, care se așteaptă să fie lansată în cursul lunii decembrie, va fi anunțată printr-un comunicat de presă.

Rezultatele finale ale evaluării cuprinzătoare din 2016

La data de 2 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor nu a formulat obiecții cu privire la rezultatele evaluării cuprinzătoare din 2016, propuse de Consiliul de supraveghere. Evaluarea a fost efectuată în perioada martie-noiembrie 2016 pentru patru bănci: Abanka d.d. (Slovenia), Akciju sabiedrība „Rietumu Banka” (Letonia), Banca Mediolanum S.p.A. (Italia) și Citibank Holdings Ireland Limited (Irlanda), trei dintre acestea exprimându-și consimțământul cu privire la publicarea rezultatelor. Un comunicat de presă pe această temă, însoțit de rezultate, este disponibil pe website-ul BCE.

Cadrul juridic de implementare a abordării BCE referitoare la recunoașterea sistemelor instituționale de protecție în scopuri prudențiale

La data de 4 noiembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2016/37 de stabilire a principiilor pentru coordonarea evaluării în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și monitorizarea sistemelor instituționale de protecție care includ instituții semnificative și mai puțin semnificative și Orientarea BCE/2016/38 privind abordarea referitoare la recunoașterea sistemelor instituționale de protecție în scopuri prudențiale de către autoritățile naționale competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Ambele orientări, care definesc cadrul aplicabil abordării BCE privind recunoașterea sistemelor instituționale de protecție în scopuri prudențiale, sunt disponibile pe website-ul BCE.

Contacte media