Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

November 2016

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 18. novembril 2016

Turuoperatsioonid

Muudatus otsuses TLTRO-II kohta

31. oktoobril 2016 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2016/30, millega muudetakse otsust (EL) nr 2016/810 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta. Otsusega kooskõlastatakse tähtaega, mille jooksul juhtivad krediidiasutused saavad taotleda muudatuste tegemist TLTRO-II grupi koosseisus. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

Muudatused ülddokumentatsioonis

2. novembril 2016 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2016/31, millega muudetakse suunist (EL) nr 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta („ülddokumentatsioon”), suunise EKP/2016/32, millega muudetakse suunist (EL) nr 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta, ja suunise EKP/2016/33, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega. Uute suunistega tehakse teatud muudatused rahapoliitika rakendamise raamistikus. Muu hulgas puudutavad muudatused krediidiasutuste või investeerimisühingute emiteeritavate kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata võlainstrumentide suhtes kohaldatavaid tagatiste kõlblikkuskriteeriume ja riskiohjemeetmeid ning aktsepteeritavate kupongistruktuuride korda, et lubada kõlblikuks tunnistada teatud varasid, mille rahavood on negatiivsed. Ühtlasi kehtestatakse minimaalsed avalikustamisnõuded kaetud võlakirjade reitingutele, mille on andnud eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus aktsepteeritud reitinguagentuurid. Lisaks ajakohastati eurosüsteemi rahapoliitilistes operatsioonides tagatisena kasutatavate varade allahindluskavasid. Suunised koos sellekohase pressiteatega on kättesaadavad EKP veebilehel. Peale selle avaldati pressiteade, milles kirjeldatakse EKP nõukogu otsuseid seoses eurosüsteemi tagatisvara riskiohjeraamistiku korrapärase läbivaatamisega.

Finantsstabiilsus

Finantsstabiilsuse ülevaade – november 2016

16. novembril 2016 andis EKP nõukogu loa avaldada 2016. aasta novembri finantsstabiilsuse ülevaade, milles vaadeldakse euroala finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid peamisi tegureid ja süsteemi nõrku külgi ning analüüsitakse põhjalikult euroala finantssüsteemi suutlikkust pidada vastu majandusšokkidele. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 24. novembril 2016.

Õigusaktid

EKP arvamus Prantsusmaa livret A tasustamisvalemi muutmise kohta

21. oktoobril 2016 võttis EKP nõukogu Prantsusmaa majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/51.

EKP arvamus Hrvatska Narodna Banka seaduse muutmise kohta

28. oktoobril 2016 võttis EKP nõukogu Horvaatia Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/52.

EKP arvamus finantsturgude stabiliseerimise föderaalagentuuri reorganiseerimise ja mõistlikku tasustamispoliitikat käsitlevate Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste rakendamise kohta Saksamaal

31. oktoobril 2016 võttis EKP nõukogu Saksamaa Föderaalse Rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/53.

Statistika

Vastastikuse mõistmise memorandum Eurostati ja Euroopa Keskpanga / statistika peadirektoraadi vahel seoses makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse aluseks oleva statistika kvaliteedi tagamisega

2. novembril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks vastastikuse mõistmise memorandumi Eurostati ja Euroopa Keskpanga / statistika peadirektoraadi vahel seoses makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse aluseks oleva statistika kvaliteedi tagamisega. Vastastikuse mõistmise memorandum, Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskise asjakohane kiri ja Sabine Lautenschlägeri vastus on kättesaadavad EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland’i välisaudiitorite kohta

28. oktoobril 2016 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2016/29 Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland’i välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav EKP veebilehel.

Uuesti sõnastatud õigusaktid eurosüsteemi raamatupidamisraamistiku kohta

3. novembril 2016 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2016/34 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis ning otsuse EKP/2016/35 Euroopa Keskpanga raamatupidamise aastaaruannete kohta. Mõlemad õigusaktid on ühtlustamise eesmärgil uuesti sõnastatud, et parandada üldist kvaliteeti ja kaasata mitmed varasemad muudatused, jättes samal ajal eurosüsteemi arvestuspõhimõtted suures osas samaks. Mõlemad õigusaktid avaldatakse 2016. aasta detsembris EKP veebilehel ja Euroopa Liidu Teatajas.

Uuesti sõnastatud EKP otsus emissioonitulu jaotuse kohta

3. novembril 2016 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2016/36 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (uuesti sõnastatud). Otsus sõnastati uuesti selguse huvides pärast mitmeid varasemaid muudatusi ja see on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Avalik konsultatsioon riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta

24. oktoobril 2016 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon suunise eelnõu ja soovituse eelnõu kohta, mis käsitlevad liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamist EKP kaudse järelevalve alla kuuluvate pankade (vähem olulised krediidiasutused) suhtes. Avalik konsultatsioon käivitati 3. novembril 2016 ja märkuste esitamise tähtaeg on 5. jaanuar 2017. Sellekohane pressiteade, suunise eelnõu riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta ning soovituse eelnõu riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes liidu õiguses sätestatud teatavate valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise ühtsete kriteeriumide kohta on kättesaadavad EKP veebilehel.

Avalik konsultatsioon olulisuse hindamise juhendi kohta

2. novembril 2016 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon olulisuse hindamist käsitleva EKP juhendi eelnõu kohta. Juhend on aluseks sisemudeli meetodi ja krediidiväärtuse korrigeerimise riski arvutamise täiustatud meetodi laienduste ja muudatuste olulisuse hindamisele. Avalik konsultatsioon käivitatakse tõenäoliselt 2016. aasta detsembris ja sellest teavitatakse pressiteatega.

2016. aasta põhjaliku hindamise lõplikud tulemused

2. novembril 2016 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu esitatud 2016. aasta põhjaliku hindamise tulemustega. Hindamine kestis 2016. aasta märtsist novembrini ja hõlmas nelja panka: Abanka d.d. (Sloveenia), Akciju sabiedrība „Rietumu Banka” (Läti), Banca Mediolanum S.p.A. (Itaalia) ja Citibank Holdings Ireland Limited (Iirimaa). Kolm panka nõustusid tulemuste avalikustamisega. Sellekohane pressiteade koos tulemustega on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusraamistik, millega rakendatakse EKP põhimõtted seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisega usaldatavusjärelevalve eesmärgil

4. novembril 2016 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2016/37, millega kehtestatakse määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt läbiviidava hindamise kooskõlastamise ning olulisi ja vähem olulisi krediidiasutusi hõlmavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide seire põhimõtted, ning suunise EKP/2016/38 põhimõtete kohta, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel riiklike pädevate asutuste poolt usaldatavusjärelevalve eesmärgil vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013. Suunistega kehtestatakse raamistik EKP põhimõtetele, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel usaldatavusjärelevalve eesmärgil. Suunised on kättesaadavad EKP veebilehel.

Kontaktandmed