Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

November 2016

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE 18. november 2016 kl. 15.00 CET

Markedsoperationer

Ændring af afgørelse vedrørende TLTRO-II

Den 31. oktober 2016 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2016/30 om ændring af afgørelse (EU) 2016/810 om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-II). Den ændrede afgørelse, som retter op på en uoverensstemmelse i forhold til den tidsfrist, der gælder for, at ledende institutter kan fremsætte en anmodning om ændringer af sammensætningen af TLTRO-II-gruppen, er offentliggjort på ECB's websted.

Opdatering af Dokumentationsgrundlaget

Den 2. november 2016 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2016/31 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (Dokumentationsgrundlaget), retningslinje ECB/2016/32 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme og retningslinje ECB/2016/33 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed. Med de nye retningslinjer indføres en række ændringer af rammerne for gennemførelsen af pengepolitikken. Ændringerne vedrører bl.a. belånbarhedskriterierne og risikostyringsinstrumenter, som gælder for usikrede seniorgældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter eller investeringsselskaber, samt bestemmelserne om acceptable kuponstrukturer med henblik på at gøre visse omsættelige aktiver med negative betalingsstrømme belånbare. Der indføres endvidere mindstekrav til offentliggørelse af kreditvurderingen af særligt dækkede obligationer, som udstedes af kreditvurderingsbureauer, der er accepteret inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering. De fastsatte haircuts for aktiver, der anvendes som sikkerhed i forbindelse med pengepolitiske operationer, er også blevet opdateret. Retningslinjerne og en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted. Parallelt hermed blev der udsendt endnu en pressemeddelelse med nærmere oplysninger om de afgørelser, som Styrelsesrådet har truffet i sammenhæng med den regelmæssige gennemgang af Eurosystemets risikostyringsrammer for aktiver, der kan anvendes til sikkerhedsstillelse.

Finansiel stabilitet

Financial Stability Review November 2016

Den 16. november 2016 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre "Financial Stability Review – November 2016". Her gennemgås de vigtigste risikokilder og kilder til sårbarhed for så vidt angår stabiliteten i euroområdets finansielle system. Publikationen indeholder desuden en grundig analyse af modstandskraften i det finansielle system i euroområdet over for stød. Den vil være at finde på ECB's websted 24. november 2016.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om en ændring af vederlagsformlen for franske Livret A

Den 21. oktober 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/51 på anmodning af det franske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om ændring af lov om Hrvatska Narodna Banka

Den 28. oktober 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/52 på anmodning af det kroatiske finansministerium.

ECB's udtalelse om reorganiseringen af forpligtelserne for Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung og gennemførelsen af EBA's retningslinjer for en forsvarlig aflønningspolitik i Tyskland

Den 31. oktober 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/53 på anmodning af Tysklands finansministerium.

Statistik

Aftalememorandum mellem Eurostat og Den Europæiske Centralbank/Generaldirektoratet for Statistik om kvalitetssikring af statistik, som ligger til grund for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer

Den 2. november 2016 godkendte Styrelsesrådet et aftalememorandum mellem Eurostat og Den Europæiske Centralbank/Generaldirektoratet for Statistik om kvalitetssikring af statistik, som ligger til grund for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer. Aftalememorandummet findes på ECB's websted sammen med det dertilhørende brev fra næstformanden i Europa-Kommissionen, Valdis Dombrovskis, og Sabine Lautenschlägers svar.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Den 28. oktober 2016 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2016/29 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Omarbejdning af retlige instrumenter med relation til Eurosystemets regnskabsregler

Den 3. november 2016 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2016/34 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i ESCB og afgørelse ECB/2016/35 om ECB's årsregnskab. Begge retsakter er blevet omarbejdet og strømlinet med henblik på at forbedre kvaliteten generelt og indarbejde tidligere ændringer. Eurosystemets regnskabsprincipper forbliver dog stort set uændrede. Begge retlige instrumenter bliver offentliggjort i løbet af december 2016 på ECB's websted og i Den Europæiske Unions Tidende.

Omarbejdning af ECB's afgørelse om fordelingen af monetære indtægter

Den 3. november 2016 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2016/36 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (omarbejdning). Det var nødvendigt at omarbejde afgørelsen – der var blevet ændret ad flere omgange – af overskuelighedshensyn. Afgørelsen findes på ECB's websted.

Banktilsyn

Offentlig høring om de kompetente nationale myndigheders valgmuligheder og udøvelse af skøn i relation til mindre signifikante institutter

Den 24. oktober 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring om et udkast til retningslinje og et udkast til henstilling om de valgmuligheder og muligheder for at udøve skøn, som findes i EU-lovgivningen i relation til banker, som ECB ikke fører direkte tilsyn med (mindre signifikante institutter). Den offentlige høring begyndte 3. november 2016. Fristen for at indsende bemærkninger er 5. januar 2017. En pressemeddelelse i tilknytning hertil findes på ECB's websted sammen med et udkast til retningslinje om de kompetente nationale myndigheders valgmuligheder og udøvelse af skøn i henhold til EU-lovgivningen, for så vidt angår mindre signifikante institutter, og et udkast til henstilling om fælles specifikationer for nogle af de kompetente nationale myndigheders valgmuligheder og udøvelse af visse skøn i henhold til EU-lovgivningen, for så vidt angår mindre signifikante institutter.

Offentlig høring om en vejledning i væsentlighedsvurdering

Den 2. november 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring om et udkast til ECB's vejledning i væsentlighedsvurdering. Dokumentet kommer til at udgøre grundlaget for væsentlighedsvurderingen af udvidelser og ændringer af metoden med interne modeller og den avancerede metode til at beregne kreditværdijusteringsrisiko. Iværksættelsen af den offentlige høring, som forventes at ske i løbet af december, bliver meddelt i en pressemeddelelse.

Endelige resultater af den omfattende vurdering i 2016

Den 2. november 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod resultaterne af den omfattende vurdering i 2016, som de forelå i det forslag, som Tilsynsrådet havde stillet. Vurderingen blev gennemført fra marts til november 2016 i fire banker (Abanka d.d. (Slovenien), Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" (Letland), Banca Mediolanum S.p.A. (Italien) og Citibank Holdings Ireland Limited (Irland)), hvoraf tre havde givet deres samtykke til at offentliggøre resultaterne. Resultaterne og en pressemeddelelse i tilknytning hertil findes på ECB's websted.

Retlig ramme for gennemførelsen af ECB's procedure til anerkendelse af institutsikringsordninger i tilsynsøjemed

Den 4. november 2016 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2016/37 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og overvågning af institutsikringsordninger, herunder signifikante og mindre signifikante institutter, og retningslinje ECB/2016/38 om fastsættelse af de kompetente nationale myndigheders procedure til anerkendelse af institutsikringsordninger af tilsynsmæssige formål i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013. Begge retningslinjer, der opstiller rammerne for ECB's procedure til anerkendelse af institutsikringsordninger i tilsynsøjemed, findes på ECB's websted.

Medie- og pressehenvendelser