Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

listopad 2016

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 18. listopadu 2016

Tržní operace

Změna rozhodnutí o TLTRO-II

Rada guvernérů přijala 31. října 2016 rozhodnutí ECB/2016/30, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/810 o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací. Pozměňující rozhodnutí, které se zabývá nekonzistentností lhůt pro podávání žádostí vedoucích institucí o změny ve složení skupiny TLTRO-II, je dostupné na internetových stránkách ECB.

Úprava obecné dokumentace

Rada guvernérů přijala 2. listopadu 2016 obecné zásady ECB/2016/31, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecná dokumentace), obecné zásady ECB/2016/32, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému, a obecné zásady ECB/2016/33, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění. Tyto nové obecné zásady zavádějí určité změny do prováděcího rámce měnové politiky. Tyto změny se týkají mj. kritérií způsobilosti zajištění a opatření ke kontrole rizika v souvislosti s prioritními nezajištěnými dluhovými nástroji emitovanými úvěrovými institucemi nebo obchodníky s cennými papíry a pravidel přijatelných kupónových struktur s cílem povolit způsobilost některých aktiv se zápornými peněžními toky. Dále se zavedou minimální požadavky na zveřejňování informací pro ratingy krytých dluhopisů vydávané ratingovými agenturami přijatými do rámce Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika. Také byly aktualizovány harmonogramy srážek u aktiv používaných jako zajištění v operacích měnové politiky. Uvedené obecné zásady jsou společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB. Současně byla také vydána druhá tisková zpráva, která se podrobně zabývá rozhodnutími přijatými Radou guvernérů v souvislosti s jejím pravidelným přezkumem rámce Eurosystému pro kontrolu rizika u majetkového zajištění.

Finanční stabilita

Publikace Financial Stability Review, listopad 2016

Rada guvernérů schválila 16. listopadu 2016 vydání publikace „Financial Stability Review – November 2016”, která se zabývá hlavními zdroji rizika pro stabilitu finančního systému eurozóny a jeho zranitelností a rovněž poskytuje komplexní analýzu kapacity finančního systému eurozóny absorbovat šoky. Na internetových stránkách ECB bude zveřejněna 24. listopadu 2016.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k úpravě vzorce pro stanovení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A

Rada guvernérů přijala 21. října 2016 stanovisko CON/2016/51 na žádost francouzského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka

Rada guvernérů přijala 28. října 2016 stanovisko CON/2016/52 na žádost ministerstva financí Chorvatské republiky.

Stanovisko ECB k reorganizaci úkolů Federálního úřadu pro stabilizaci finančního trhu a k provádění obecných pokynů EBA k zásadám řádného odměňování v Německu

Rada guvernérů přijala 31. října 2016 stanovisko CON/2016/53 na žádost německého spolkového ministerstva financí.

Statistika

Memorandum o porozumění mezi Eurostatem a Evropskou centrální bankou / generálním ředitelstvím pro statistiku o zajištění kvality statistik, z nichž vychází postup při makroekonomické nerovnováze

Rada guvernérů schválila 2. listopadu 2016 memorandum o porozumění mezi Eurostatem a Evropskou centrální bankou / generálním ředitelstvím pro statistiku o zajištění kvality statistik, z nichž vychází postup při makroekonomické nerovnováze. Memorandum o porozumění je dostupné na internetových stránkách ECB společně s příslušným dopisem místopředsedy Evropské komise Valdise Dombrovskise a s písemnou odpovědí Sabine Lautenschlägerové.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Rada guvernérů přijala 28. října 2016 doporučení ECB/2016/29 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Přepracování právních nástrojů týkajících se účetního rámce Eurosystému

Rada guvernérů přijala 3. listopadu 2016 obecné zásady ECB/2016/34 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank a rozhodnutí ECB/2016/35 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky. Oba právní nástroje byly přepracovány s cílem je zefektivnit a zlepšit tak celkovou kvalitu a začlenit do nich několik dřívějších změn, přičemž účetní zásady Eurosystému byly z velké části ponechány beze změn. Oba právní nástroje budou v průběhu prosince 2016 zveřejněny na internetových stránkách ECB a v Úředním věstníku Evropské unie.

Přepracování rozhodnutí ECB o přerozdělování měnových příjmů

Rada guvernérů přijala 3. listopadu 2016 rozhodnutí ECB/2016/36 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (přepracované znění). Rozhodnutí, které po několika předchozích změnách bylo třeba v zájmu jasnosti přepracovat, je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Veřejná konzultace o výkonu možností a případů vlastního uvážení ze strany vnitrostátních příslušných orgánů ve vztahu k méně významným institucím

Rada guvernérů nevznesla 24. října 2016 námitky k návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o návrhu obecných zásad a návrhu doporučení o výkonu možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci právních předpisů Unie bankám, nad nimiž ECB nevykonává přímý dohled (méně významné instituce). Veřejná konzultace byla zahájena 3. listopadu 2016 a lhůta pro předkládání připomínek končí 5. ledna 2017. Související tisková zpráva společně s návrhem obecných zásad o výkonu možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci právních předpisů Unie ze strany vnitrostátních příslušných orgánů ve vztahu k méně významným institucím a s návrhem doporučení společných specifikací pro výkon některých možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci právních předpisů Unie ze strany vnitrostátních příslušných orgánů ve vztahu k méně významným institucím jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Veřejná konzultace o obecných pokynech pro posuzování významnosti

Rada guvernérů nevznesla 2. listopadu 2016 námitky k návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o návrhu obecných pokynů ECB pro posuzování významnosti. Dokument poslouží jako základ pro posuzování významnosti rozšiřování a změn metody interního modelu (IMM) a pokročilé metody výpočtu rizika úvěrové úpravy v ocenění (A-CVA). Veřejná konzultace, která by měla být zahájena v průběhu prosince, bude oznámena v tiskové zprávě.

Konečné výsledky komplexního hodnocení 2016

Rada guvernérů nevznesla 2. listopadu 2016 námitky k výsledkům komplexního hodnocení 2016 navrženým Radou dohledu. Toto hodnocení probíhalo od března do listopadu 2016 u čtyř bank: Abanka d.d. (Slovinsko), Akciju sabiedrība „Rietumu Banka“ (Lotyšsko), Banca Mediolanum S.p.A. (Itálie) a Citibank Holdings Ireland Limited (Irsko). Tři z nich souhlasily se zveřejněním výsledků. Související tisková zpráva je společně s výsledky k dispozici na internetových stránkách ECB.

Právní rámec, kterým se provádí postup ECB při uznávání institucionálních systémů ochrany pro obezřetnostní účely

Rada guvernérů přijala 4. listopadu 2016 obecné zásady ECB/2016/37, kterými se stanoví zásady pro koordinaci hodnocení podle nařízení (EU) č. 575/2013 a sledování institucionálních systémů ochrany zahrnujících významné a méně významné instituce, a obecné zásady ECB/2016/38 o postupu při uznávání institucionálních systémů ochrany pro obezřetnostní účely ze strany vnitrostátních příslušných orgánů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Oboje obecné zásady, které stanovují rámec pro postup ECB při uznávání institucionálních systémů ochrany pro obezřetnostní účely, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média