Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Listopad 2016

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 18 listopada 2016

Operacje rynkowe

Zmiany w decyzji w sprawie TLTRO-II

31 października 2016 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2016/30 zmieniającą decyzję (UE) 2016/810 w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO‑II). Zmiany mają na celu usunięcie niespójności w zakresie terminu występowania przez instytucje wiodące o zmianę składu grupy TLTRO‑II. Decyzja jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Aktualizacja „dokumentacji ogólnej”

2 listopada 2016 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2016/31 zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu („dokumentacja ogólna”), wytyczne EBC/2016/32 zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu oraz wytyczne EBC/2016/33 zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń. Nowe wytyczne stanowią aktualizację zasad implementacji ram prawnych polityki pieniężnej. Wprowadzono m.in. zmiany w kryteriach kwalifikacji zabezpieczeń i środkach kontroli ryzyka w odniesieniu do uprzywilejowanych niezabezpieczonych instrumentów dłużnych emitowanych przez instytucje kredytowe lub firmy inwestycyjne, a także w zasadach dotyczących akceptowanych struktur kuponowych, z myślą o umożliwieniu kwalifikacji niektórych aktywów generujących ujemne przepływy środków pieniężnych. Ponadto zostaną wprowadzone minimalne wymogi dotyczące ujawniania informacji o ratingu zabezpieczonych obligacji wystawianym przez agencje ratingowe zaakceptowane w ramach zasad oceny kredytowej w Eurosystemie. Zaktualizowano także wykazy redukcji wartości dla aktywów wykorzystywanych jako zabezpieczenie w operacjach polityki pieniężnej. Wytyczne wraz z komunikatem prasowym są dostępne w serwisie internetowym EBC. Równocześnie opublikowano drugi komunikat prasowy, który szczegółowo przedstawia decyzje przyjęte przez Radę w związku z regularnym przeglądem ramowych zasad Eurosystemu dotyczących kontroli ryzyka w odniesieniu do aktywów zabezpieczających.

Stabilność finansowa

Raport o stabilności finansowej – listopad 2016

16 listopada 2016 Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review – November 2016, który przedstawia główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego strefy euro i słabości tego systemu oraz kompleksową analizę jego odporności na wstrząsy. Raport ma zostać opublikowany w serwisie internetowym EBC 24 listopada 2016.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie modyfikacji zasad wyliczania oprocentowania francuskiego rachunku oszczędnościowego typu livret A

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/51 w dniu 21 października 2016 na wniosek francuskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/52 w dniu 28 października 2016 na wniosek ministerstwa finansów Republiki Chorwacji.

Opinia EBC w sprawie reorganizacji zadań niemieckiej federalnej agencji ds. stabilizacji rynku finansowego oraz wdrożenia wytycznych EUNB dotyczących zasad ustalania wynagrodzeń w Niemczech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/53 w dniu 31 października 2016 na wniosek niemieckiego federalnego ministerstwa finansów.

Statystyka

Porozumienie między Eurostatem a Europejskim Bankiem Centralnym / Dyrekcją Generalną ds. Statystyki w sprawie zapewnienia jakości statystyk w zakresie procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej

2 listopada 2016 Rada Prezesów zatwierdziła porozumienie między Eurostatem a Europejskim Bankiem Centralnym / Dyrekcją Generalną ds. Statystyki w sprawie zapewnienia jakości danych statystycznych w zakresie procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Porozumienie wraz z odnośnym pismem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa i odpowiedzią Sabine Lautenschläger znajduje się w serwisie internetowym EBC.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

28 października 2016 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2016/29 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta banku centralnego Irlandii. Zalecenie jest dostępne w serwisie internetowym EBC i zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przekształcenie aktów prawnych dotyczących zasad rachunkowości w Eurosystemie

3 listopada 2016 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2016/34 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w ESBC oraz decyzję EBC/2016/35 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC. Akty te przekształcono, aby je uporządkować i tym samym poprawić ich jakość, a także uwzględnić kilka wcześniejszych nowelizacji, przy czym zasady rachunkowości Eurosystemu pozostały w większości niezmienione. Oba akty zostaną ogłoszone w serwisie internetowym EBC i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w grudniu 2016.

Przekształcenie decyzji EBC w sprawie podziału dochodów pieniężnych

3 listopada 2016 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2016/36 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (wersja przekształcona). Przekształcenie decyzji było konieczne, aby zapewnić jej przejrzystość po kilku nowelizacjach. Nowa wersja jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Nadzór bankowy

Konsultacje społeczne w sprawie wykonywania przez właściwe organy krajowe opcji i swobód uznania w odniesieniu do instytucji mniej istotnych

24 października 2016 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie projektu wytycznych i projektu zalecenia w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii w odniesieniu do banków niepodlegających bezpośredniemu nadzorowi EBC (instytucji mniej istotnych). Konsultacje rozpoczęły się 3 listopada 2016, zaś termin zgłaszania uwag upływa 5 stycznia 2017. Komunikat prasowy na ten temat oraz projekt wytycznych w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji i projekt zalecenia w sprawie wspólnych specyfikacji dla wykonywania niektórych opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Konsultacje społeczne dotyczące instrukcji oceny istotności

2 listopada 2016 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie opracowanego przez EBC projektu instrukcji oceny istotności. Dokument ten będzie stanowił podstawę oceny istotności rozszerzeń i zmian w metodzie modeli wewnętrznych (IMM) i zaawansowanej metodzie obliczania ryzyka z tytułu korekty wyceny kredytowej (A‑CVA). Konsultacje społeczne w tej sprawie, które mają rozpocząć się w grudniu, zostaną ogłoszone w komunikacie prasowym.

Ostateczne wyniki wszechstronnej oceny za rok 2016

2 listopada 2016 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wyników wszechstronnej oceny za rok 2016 przedstawionych przez Radę ds. Nadzoru. Ocena trwała od marca do listopada 2016 i objęła cztery banki: Abanka d.d. (Słowenia), Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Łotwa), Banca Mediolanum S.p.A. (Włochy) i Citibank Holdings Ireland Limited (Irlandia); trzy z nich wyraziły zgodę na ujawnienie wyników. Komunikat prasowy w tej sprawie i wyniki oceny są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Przepisy implementujące podejście EBC do uznawania instytucjonalnych systemów ochrony na potrzeby ostrożnościowe

4 listopada 2016 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2016/37 ustanawiające zasady koordynacji ocen instytucjonalnych systemów ochrony przeprowadzanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 oraz zasady monitorowania instytucjonalnych systemów ochrony obejmujących istotne i mniej istotne instytucje oraz wytyczne EBC/2016/38 w sprawie metody uznawania instytucjonalnych systemów ochrony na potrzeby ostrożnościowe przez właściwe organy krajowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013. Oba akty, określające ramy prawne podejścia EBC do uznawania instytucjonalnych systemów ochrony na cele ostrożnościowe, są dostępne w serwisie internetowym EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami