Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2016

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 18. novembra 2016 do 15.00 po srednjeevropskem času

Tržne operacije

Sprememba sklepa o CUODR-II

Svet ECB je 31. oktobra 2016 sprejel Sklep ECB/2016/30 o spremembi Sklepa (EU) 2016/810 o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-II). Sklep, ki odpravlja neskladnost glede roka, v katerem morajo vodilne institucije predložiti vlogo za spremembo sestave skupine v operacijah CUODR-II, je objavljen na spletnem mestu ECB.

Sprememba Splošne dokumentacije

Svet ECB je 2. novembra 2016 sprejel Smernico ECB/2016/31 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (»Splošna dokumentacija«), Smernico ECB/2016/32 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema, in Smernico ECB/2016/33 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja. Nove smernice uvajajo nekatere spremembe v okviru izvajanja denarne politike. Te spremembe se med drugim nanašajo na kriterije primernosti finančnega premoženja, predloženega kot zavarovanje, na ukrepe za obvladovanje tveganj v zvezi z nadrejenimi nezavarovanimi dolžniškimi instrumenti, ki so jih izdale kreditne institucije ali investicijska podjetja, ter na pravila o sprejemljivi strukturi kuponov, s čimer se omogoča primernost nekaterih finančnih instrumentov z negativnim denarnim tokom. Poleg tega bodo pri kritih obveznicah uvedene minimalne zahteve glede razkritja bonitetnih ocen, ki so jih izdale bonitetne agencije, sprejete v bonitetnem okviru Eurosistema. Spremenjeni so bili tudi odbitki pri vrednotenju finančnega premoženja, ki se uporablja kot zavarovanje v operacijah denarne politike. Smernice so skupaj s sporočilom za javnost objavljene na spletnem mestu ECB. Vzporedno je bilo objavljeno tudi drugo sporočilo za javnost s podrobnostmi o sklepih, ki jih je Svet ECB sprejel v kontekstu rednega pregleda Eurosistemovega okvira za obvladovanje tveganj pri finančnem premoženju za zavarovanje terjatev.

Finančna stabilnost

Pregled finančne stabilnosti, november 2016

Svet ECB je 16. novembra 2016 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti (Financial Stability Review – November 2016). Publikacija ocenjuje glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema v euroobmočju in njegove ranljive točke ter celovito analizira sposobnost finančnega sistema v euroobmočju, da absorbira šoke. Pregled bo na spletnem mestu ECB objavljen 24. novembra 2016.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o spremembi formule za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih livret A v Franciji

Svet ECB je 21. oktobra 2016 Mnenje CON/2016/51 sprejel na zahtevo francoskega ministrstva za gospodarstvo in finance.

Mnenje ECB o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka

Svet ECB je 28. oktobra 2016 Mnenje CON/2016/52 sprejel na zahtevo hrvaškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o reorganizaciji nalog zvezne agencije za stabilizacijo finančnega trga in izvajanju smernic EBA o preudarnih politikah prejemkov v Nemčiji

Svet ECB je 31. oktobra 2016 Mnenje CON/2016/53 sprejel na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za finance.

Statistika

Memorandum o soglasju med Eurostatom in Evropsko centralno banko/generalnim direktoratom Statistika o zagotavljanju kakovosti statističnih podatkov za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem

Svet ECB je 2. novembra 2016 odobril Memorandum o soglasju med Eurostatom in Evropsko centralno banko/generalnim direktoratom Statistika o zagotavljanju kakovosti statističnih podatkov za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Memorandum o soglasju je skupaj z dopisom podpredsednika Evropske komisije Valdisa Dombrovskisa in odgovorom Sabine Lautenschläger objavljen na spletnem mestu ECB.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Svet ECB je 28. oktobra 2016 sprejel Priporočilo ECB/2016/29 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletnem mestu ECB.

Prenovitev pravnih instrumentov o Eurosistemovem računovodskem okviru

Svet ECB je 3. novembra 2016 sprejel Smernico ECB/2016/34 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v ESCB ter Sklep ECB/2016/35 o letnih računovodskih izkazih ECB. Pravna instrumenta sta bila prenovljena zato, da se poenostavita s ciljem izboljšanja splošne kakovosti in vključitve več preteklih sprememb omenjenih aktov, medtem ko ostajajo Eurosistemove računovodske usmeritve v glavnem nespremenjene. Pravna instrumenta bosta decembra 2016 objavljena na spletnem mestu ECB in v Uradnem listu Evropske unije.

Prenovitev sklepa ECB o razporeditvi denarnih prihodkov

Svet ECB je 3. novembra 2016 sprejel Sklep ECB/2016/36 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (prenovitev). Sklep, ki ga je bilo treba zaradi jasnosti prenoviti, potem ko je bil večkrat spremenjen, je objavljen na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Javno posvetovanje o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami

Svet ECB 24. oktobra 2016 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o osnutku smernice in osnutku priporočila o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije za banke, ki niso pod neposrednim nadzorom ECB (manj pomembne institucije). Javno posvetovanje se je začelo 3. novembra 2016, rok za oddajo pripomb pa je 5. januar 2017. Sporočilo za javnost je skupaj z osnutkom smernice o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami in z osnutkom priporočila o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami objavljeno na spletnem mestu ECB.

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje pomembnosti

Svet ECB 2. novembra 2016 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o osnutku vodnika ECB za ocenjevanje pomembnosti. Ta dokument bo služil kot podlaga za ocenjevanje pomembnosti v primeru razširitev in sprememb metode notranjih modelov (IMM) in napredne metode za izračun tveganja v zvezi s prilagoditvijo kreditnega vrednotenja (A-CVA). Javno posvetovanje, ki se bo predvidoma začelo decembra, bo najavljeno s sporočilom za javnost.

Končni rezultati celovite ocene 2016

Svet ECB 2. novembra 2016 ni ugovarjal rezultatom celovite ocene 2016, ki jih je predložil Nadzorni odbor. Ta ocena je bila od marca do novembra 2016 izvedena v štirih bankah, med katerimi so Abanka d.d. (Slovenija), Akciju sabiedrība »Rietumu Banka« (Latvija), Banca Mediolanum S.p.A. (Italija) in Citibank Holdings Ireland Limited (Irska). Tri so soglašale z razkritjem rezultatov. Sporočilo za javnost je skupaj z rezultati objavljeno na spletnem mestu ECB.

Pravni okvir o izvajanju pristopa ECB pri priznavanju institucionalnih shem za zaščito vlog za bonitetne namene

Svet ECB je 4. novembra 2016 sprejel Smernico ECB/2016/37 o določitvi načel za usklajevanje pri ocenjevanju institucionalnih shem za zaščito vlog, v katerih so pomembne in manj pomembne institucije, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter za spremljanje teh shem in Smernico ECB/2016/38 o pristopu, po katerem pristojni nacionalni organi priznajo institucionalne sheme za zaščito vlog za bonitetne namene v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta. Smernici, ki določata pravni okvir o izvajanju pristopa ECB pri priznavanju institucionalnih shem za zaščito vlog za bonitetne namene, sta objavljeni na spletnem mestu ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije