Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2016 m. lapkričio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2016 m. lapkričio 18 d., 15:00 val. (CET)

Rinkos operacijos

Sprendimo dėl TITRO-II pakeitimas

2016 m. spalio 31 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą ECB/2016/30, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/810 dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO-II). Naujame sprendime patikslinamas terminas, iki kurio pagrindinė įstaiga gali kreiptis dėl pasikeitusios TITRO-II grupės sudėties pripažinimo. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bendrųjų dokumentų atnaujinimas

2016 m. lapkričio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2016/31, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrieji dokumentai), Gaires ECB/2016/32, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte, ir Gaires ECB/2016/33, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu. Šiais naujaisiais gairių rinkiniais įvedama tam tikrų pinigų politikos įgyvendinimo sistemos pakeitimų. Šie pakeitimai susiję, inter alia, su įkaito tinkamumo kriterijais ir rizikos kontrolės priemonėmis, taikomomis kredito įstaigų arba investicinių įmonių leidžiamų didesnio prioriteto neužtikrintųjų skolos priemonių atžvilgiu, ir su taisyklėmis dėl priimtinų atkarpų struktūrų, pagal kurias tam tikras turtas, susijęs su neigiamais pinigų srautais, laikomas priimtinu. Be to, bus įvesti būtinieji informacijos apie Eurosistemos kredito vertinimo sistemoje pripažintų kredito reitingų agentūrų suteiktus padengtų obligacijų reitingus atskleidimo reikalavimai. Taip pat atnaujinti turto, vykdant pinigų politikos sandorius pateikiamo įkaitu, vertės sumažinimo koeficientų sąrašai. Visos šios gairės ir pranešimas spaudai šiuo klausimu paskelbti ECB interneto svetainėje. Tuo pat metu paskelbtas ir antras pranešimas spaudai apie sprendimus, kuriuos Valdančioji taryba priėmė vykdydama reguliarią Eurosistemos rizikos (susijusios su įkaitu pateikiamu turtu) kontrolės sistemos peržiūrą.

Finansinis stabilumas

2016 m. lapkričio mėn. Finansinio stabilumo apžvalga

2016 m. lapkričio 16 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinį „Finansinio stabilumo apžvalga – 2016 m. lapkričio mėn.“ (angl. Financial Stability Review - November 2016). Jame apžvelgiami pagrindiniai rizikos euro zonos finansų sistemos stabilumui ir jo pažeidžiamumo šaltiniai ir išsamiai įvertinta euro zonos finansų sistemos geba atlaikyti sukrėtimus. Apžvalga turėtų būti paskelbta ECB interneto svetainėje 2016 m. lapkričio 24 d.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A kompensavimo formulės pakeitimo

2016 m. spalio 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/51 Prancūzijos ekonomikos ir finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų

2016 m. spalio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/52 Kroatijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Federalinės finansų rinkos stabilizavimo institucijos pareigų pertvarkymo ir EBI gairių dėl patikimos atlygio politikos įgyvendinimo Vokietijoje

2016 m. spalio 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/53 Vokietijos federalinės finansų ministerijos prašymu.

Statistika

Eurostato ir Europos Centrinio Banko Statistikos generalinio direktorato susitarimo memorandumas dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų kokybės užtikrinimo

2016 m. lapkričio 2 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurostato ir Europos Centrinio Banko Statistikos generalinio direktorato susitarimo memorandumą dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų kokybės užtikrinimo. Susitarimo memorandumo tekstas kartu su Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojo Valdžio Dombrovskio laišku ir Sabinos Lautenschläger atsakymu paskelbtas ECB interneto svetainėje.

ECB valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland išorės auditoriaus

2016 m. spalio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2016/29, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland išorės auditoriaus. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Ją taip pat galima rasti ECB interneto svetainėje.

Naujos redakcijos teisės dokumentai dėl Eurosistemos apskaitos sistemos

2016 m. lapkričio 3 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2016/34 dėl ECBS apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo ir Sprendimą ECB/2016/35 dėl ECB metinės atskaitomybės. Šie du teisės dokumentai išdėstyti nauja redakcija, siekiant pagerinti bendrą kokybę ir įtraukti keletą anksčiau juose padarytų pataisų, tačiau Eurosistemos apskaitos politikos iš esmės nekeičiant. Abu dokumentai 2016 m. gruodžio mėn. bus paskelbti ECB interneto svetainėje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ECB sprendimo dėl pinigų politikos pajamų paskirstymo nauja redakcija

2016 m. lapkričio 3 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2016/36 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (nauja redakcija). Sprendimą reikėjo išdėstyti nauja redakcija aiškumo sumetimais – dėl keleto anksčiau padarytų pataisų. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Viešos konsultacijos dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu

Iki 2016 m. spalio 24 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl gairių ir rekomendacijos dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra taikymo bankų, kurių ECB neprižiūri tiesiogiai (mažiau svarbių įstaigų), atžvilgiu projektų. Viešos konsultacijos pradėtos 2016 m. lapkričio 3 d. Pastabas galima teikti iki 2017 m. sausio 5 d. Pranešimas spaudai šiuo klausimu ir Gairių dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu projektas bei Rekomendacijos dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi kai kuriomis Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu bendrųjų kriterijų projektas paskelbti ECB interneto svetainėje.

Viešos konsultacijos dėl reikšmingumo vertinimo vadovo

Iki 2016 m. lapkričio 2 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl ECB vadovo dėl reikšmingumo vertinimo projekto. Remiantis šiuo vadovu bus vertinamas vidaus modelių metodo (IMM) ir pažangiojo kredito vertinimo koregavimo rizikos (A-CVA) apskaičiavimo metodo išplėtimų ir pakeitimų reikšmingumas. Viešas konsultacijas numatoma pradėti gruodžio mėn. Apie jas bus paskelbta pranešimu spaudai.

Galutiniai 2016 m. išsamaus vertinimo rezultatai

Iki 2016 m. lapkričio 2 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pateiktiems 2016 m. išsamaus vertinimo rezultatams. Vertinimas vyko 2016 m. kovo–lapkričio mėn. keturiuose bankuose – Abanka d.d. (Slovėnija), Akciju sabiedrība „Rietumu Banka“ (Latvija), Banca Mediolanum S.p.A. (Italija) ir Citibank Holdings Ireland Limited (Airija). Trys bankai sutiko, kad vertinimo rezultatai būtų paskelbti viešai. Pranešimas spaudai apie tai ir vertinimo rezultatai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Teisės aktai, kuriais įgyvendinama ECB pozicija dėl institucinių užtikrinimo sistemų pripažinimo riziką ribojančios priežiūros tikslais

2016 m. lapkričio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2016/37, kuriose nustatomi vertinimo koordinavimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir institucinių užtikrinimo sistemų, kurias sudaro svarbios ir mažiau svarbios kredito įstaigos, stebėsenos principai, ir Gaires ECB/2016/38 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų taikytino riziką ribojančios priežiūros institucinių užtikrinimo sistemų pripažinimo metodo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013. Abu gairių rinkiniai, kuriuose išdėstyta ECB pozicija dėl institucinių užtikrinimo sistemų pripažinimo riziką ribojančios priežiūros tikslais, paskelbti ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai