Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2016

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15:00 centraleuropeisk tid den 18 november 2016

Marknadsoperationer

Ändring av beslutet om TLTRO-II

Den 31 oktober 2016 antog ECB-rådet beslut ECB/2016/30 om ändring av beslut (EU) 2016/810 om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO-II). Ändringsbeslutet, vilket avser en korrigering av en inkonsekvens i tidsfristen för huvudinstitut att ansöka om ändringar i sammansättningen av en TLTRO II-grupp, finns på ECB:s webbplats.

Uppdatering av Allmän dokumentation

Den 2 november 2016 antog ECB-rådet riktlinje (ECB/2016/31) om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (”allmänna dokumentationen”), riktlinje ECB/2016/32 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk och riktlinje ECB/2016/33 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas. Med de nya riktlinjerna införs vissa ändringar i det penningpolitiska styrsystemet. Dessa ändringar gäller bl.a. kriterierna för godtagbarhet som säkerhet och riskkontrollåtgärder tillämpliga på prioriterade icke säkerställda skuldebrev utfärdade av kreditinstitut eller investmentbolag och reglerna för godkända kupongstrukturer för att göra det möjligt att godta vissa tillgångar med negativt kassaflöde. Dessutom kommer det att införas minimikrav för information om värderingen av säkerställda obligationer av accepterade kreditvärderingsinstitut inom Eurosystemets ramverk för kreditbedömning. Listorna över värderingsavdrag för tillgångar som används som säkerheter vid penningpolitiska transaktioner har också uppdaterats. Riktlinjerna och pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats. Ett andra pressmeddelande om ECB-rådets beslut angående dess regelbundna granskning av Eurosystemets ramverk för riskkontroll av säkerheter publicerades samtidigt.

Finansiell stabilitet

Financial Stability Review – november 2016

Den 16 november 2016 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – November 2016”, som ger en översikt över de viktigaste källorna till risker och sårbarheter för euroområdets finanssystem och ger en omfattande analys av kapaciteten hos euroområdets finanssystem att absorbera chocker. Den ska publiceras på ECB:s webbplats den 24 november 2016.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om en ändring av den formel som används för att beräkna avkastningen för det franska s.k. ”livret A”

Den 21 oktober 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/51 på begäran av det franska ekonomi- och finansministeriet.

ECB:s yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka

Den 28 oktober 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/52 på begäran av Republiken Kroatiens finansministerium.

ECB:s yttrande om en omorganisation av den tyska federala myndigheten med ansvar för finansiell stabilitet och genomförandet av EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy i Tyskland

Den 31 oktober 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/53 på begäran av det tyska federala finansministeriet.

Statistik

Samförståndsavtal mellan Eurostat och Europeiska centralbanken/Generaldirektorat statistik om kvalitetssäkring av den statistik som ligger till grund för förfarandet vid makroekonomiska obalanser

Den 2 november 2016 godkände ECB-rådet ett samförståndsavtal mellan Eurostat och Europeiska centralbanken/GD Statistik om kvalitetssäkring av den statistik som ligger till grund för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Samförståndsavtalet finns på ECB:s webbplats tillsammans med det relevanta brevet från Europeiska kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovski och svarsbrevet från Sabine Lautenschläger.

Organisationsstyrning

Rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Den 28 oktober 2016 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2016/29 till EU-rådet om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Omarbetning av rättsliga instrument som gäller Eurosystemets ramverk för redovisning

Den 3 november 2016 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2016/34 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet samt beslut ECB/2016/35 om Europeiska centralbankens årsbokslut. Dessa två rättsliga instrument har omarbetats och effektiviserats för att förbättra helhetskvaliteten och för att de ska innefatta flera tidigare ändringar som gjorts, utan att i stort ändra Eurosystemets redovisningsprinciper. Båda de rättsliga instrumenten kommer att publiceras under december 2016 i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Omarbetning av ECB:s beslut om fördelning av monetära inkomster

Den 3 november 2016 antog ECB-rådet beslut ECB/2016/36 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (omarbetning). Detta beslut, som behövde omarbetas för att bli tydligare på grund av flera tidigare ändringar, finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Offentligt samråd om de alternativ och det handlingsutrymme som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut

Den 24 oktober hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från ECB:s tillsynsnämnd om att inleda ett offentligt samråd om ett utkast till en riktlinje och ett förslag till rekommendation om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten avseende banker som inte står direkt under ECB:s tillsyn (mindre betydande institut). Det offentliga samrådet startade den 3 november 2016 och tidsfristen för att lämna synpunkter är den 5 januari 2017. Ett pressmeddelande tillsammans med utkastet till riktlinje om de alternativ och det handlingsutrymme som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut samt utkastet till rekommendation om gemensamma specifikationer för de alternativ och det handlingsutrymme som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut finns på ECB:s webbplats.

Offentligt samråd om en handbok för väsentlighetsbedömning

Den 2 november 2016 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inleda ett offentligt samråd om ECB:s handbok om väsentlighetsbedömning (EGMA). Detta dokument kommer att ligga till grund för väsentlighetsbedömningen av utökningar och ändringar av metoden med interna modeller och den avancerade metoden för beräkning av risken för kreditvärdighetsjustering. Det offentliga samrådet, som förväntas inledas i december, kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande.

Slutresultat av 2016 års samlade bedömning

Den 2 november 2016 hade ECB-rådet inga invändningar mot resultatet av 2016 års samlade bedömning som lades fram av tillsynsnämnden. Bedömningen utfördes mellan mars och november 2016 och avsåg fyra banker, Abanka d.d. (Slovenien), Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Lettland), Banca Mediolanum S.p.A. (Italien) och Citibank Holdings Ireland Limited (Irland), av vilka tre gav sitt medgivande till att resultaten offentliggjordes. Ett pressmeddelande och resultaten finns på ECB:s webbplats.

Rättslig ram för genomförande av tillvägagångssättet för erkännande av institutionella skyddssystem för tillsynsändamål

Den 4 november 2016 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2016/37 om principer för samordningen av bedömningen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, och om övervakningen av institutionella skyddssystem inklusive betydande och mindre betydande institut och riktlinje ECB/2016/38 om tillvägagångssättet för erkännande av institutionella skyddssystem för tillsynsändamål genom nationella behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013. Båda dessa riktlinjer, som anger ramarna för ECB:s metod om erkännande av institutionella skyddssystem för tillsynsändamål, finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media