Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2016

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15.00 hod. SEČ 18. novembra 2016

Operácie na trhu

Zmena rozhodnutia o cielených dlhodobejších refinančných operáciách

Dňa 31. októbra 2016 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2016/30, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/810 o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií. Nové rozhodnutie, ktoré odstraňuje nesúlad medzi lehotami na podávanie žiadostí vedúcich inštitúcií o zmenu zloženia skupiny na účely cielených dlhodobejších refinančných operácií, sa nachádza na internetovej stránke ECB.

Aktualizácia všeobecnej dokumentácie

Dňa 2. novembra 2016 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2016/31, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (všeobecná dokumentácia), usmernenie ECB/2016/32, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému, a usmernenie ECB/2016/33, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky. Nové usmernenia zavádzajú určité zmeny vykonávania rámca menovej politiky. Tieto zmeny sa týkajú napríklad kritérií akceptovateľnosti kolaterálu a opatrení na riadenie rizík, pokiaľ ide o nadradené nezabezpečené dlhové nástroje vydané úverovými inštitúciami alebo investičnými spoločnosťami, a pravidiel týkajúcich sa akceptovateľných kupónových štruktúr s cieľom umožniť akceptovateľnosť určitých aktív so záporným tokom hotovosti. Navyše budú zavedené minimálne požiadavky na zverejňovanie informácií o ratingoch krytých dlhopisov, ktoré vydávajú ratingové agentúry akceptované v rámci Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika. Aktualizované boli aj harmonogramy zrážok v prípade aktív používaných ako kolaterál v operáciách menovej politiky. Usmernenia sú spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB. Súčasne vyšla aj druhá tlačová správa, ktorá bližšie popisuje rozhodnutia prijaté Radou guvernérov v rámci jej pravidelnej revízie rámca Eurosystému pre riadenie rizík v súvislosti s aktívami používanými ako kolaterál.

Finančná stabilita

Správa o finančnej stabilite z novembra 2016

Dňa 16. novembra 2016 Rada guvernérov schválila zverejnenie publikácie „Financial Stability Review – November 2016“, ktorá skúma hlavné zdroje rizík a slabé miesta ohrozujúce stabilitu finančného systému eurozóny a obsahuje komplexnú analýzu jeho schopnosti absorbovať šoky. Správa bude 24. novembra 2016 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/51 dňa 21. októbra 2016 na žiadosť francúzskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/52 dňa 28. októbra 2016 na žiadosť ministerstva financií Chorvátskej republiky.

Stanovisko ECB k reorganizácii povinností nemeckého spolkového úradu pre stabilizáciu finančných trhov a k implementácii usmernení EBA o riadnych politikách odmeňovania v Nemecku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/53 dňa 31. októbra 2016 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií.

Štatistika

Memorandum o porozumení medzi Eurostatom a Európskou centrálnou bankou/generálnym riaditeľstvom pre štatistiku o zabezpečení kvality štatistík, ktoré sú základom postupu pri makroekonomickej nerovnováhe

Dňa 2. novembra 2016 Rada guvernérov schválila memorandum o porozumení medzi Eurostatom a Európskou centrálnou bankou/generálnym riaditeľstvom pre štatistiku o zabezpečení kvality štatistík, ktoré sú základom postupu pri makroekonomickej nerovnováhe. Memorandum o porozumení sa nachádza na internetovej stránke ECB spolu s príslušným listom podpredsedu Európskej komisie Valdisa Dombrovskisa a odpoveďou od Sabine Lautenschlägerovej.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Dňa 28. októbra 2016 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2016/29 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Prepracovanie právnych nástrojov týkajúcich sa účtovného rámca Eurosystému

Dňa 3. novembra 2016 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2016/34 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v ESCB a rozhodnutie ECB/2016/35 o ročnej účtovnej závierke ECB. Oba právne nástroje boli prepracované a zjednodušené s cieľom zlepšiť ich celkovú kvalitu a začleniť do nich niekoľko predchádzajúcich zmien, pričom účtovné pravidlá Eurosystému boli ponechané zväčša bez zmeny. Oba právne nástroje budú v priebehu decembra 2016 zverejnené na internetovej stránke ECB a v Úradnom vestníku Európskej únie.

Prepracovanie rozhodnutia ECB o rozdeľovaní menových príjmov

Dňa 3. novembra 2016 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2016/36 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (prepracované znenie). Rozhodnutie, ktoré bolo v záujme prehľadnosti v nadväznosti na niekoľko predchádzajúcich zmien potrebné prepracovať, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Verejná konzultácia o využívaní možností a právomocí príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám

Dňa 24. októbra 2016 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu o návrhu usmernenia a návrhu odporúčania týkajúcich sa využívania možností a právomocí dostupných v práve Únie v prípade bánk, nad ktorými ECB nevykonáva priamy dohľad (menej významných inštitúcií). Verejná konzultácia sa začala 3. novembra 2016 a pripomienky je možné predkladať do 5. januára 2017. Súvisiaca tlačová správa je spolu s návrhom usmernenia o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám a s návrhom odporúčania o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Verejná konzultácia o všeobecných zásadách hodnotenia závažnosti

Dňa 2. novembra 2016 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu o návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa hodnotenia závažnosti. Tento dokument bude slúžiť ako základ hodnotenia závažnosti rozšírení a zmien metódy interných modelov a pokročilej metódy na výpočet rizika úpravy ocenenia pohľadávok. Verejná konzultácia, ktorá by sa mala začať v priebehu decembra, bude oznámená prostredníctvom tlačovej správy.

Konečné výsledky komplexného hodnotenia z roku 2016

Dňa 2. novembra 2016 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti výsledkom komplexného hodnotenia z roku 2016 navrhnutým Radou pre dohľad. Hodnotenie prebiehalo od marca do novembra 2016 v štyroch bankách: Abanka d.d. (Slovinsko), Akciju sabiedrība „Rietumu Banka” (Lotyšsko), Banca Mediolanum S.p.A. (Taliansko) a Citibank Holdings Ireland Limited (Írsko). Tri z nich súhlasili so zverejnením výsledkov. Súvisiaca tlačová správa je spolu s výsledkami k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Právny rámec, ktorým sa vykonáva postup ECB pri akceptácii schém inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely

Dňa 4. novembra 2016 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2016/37, ktorým sa ustanovujú zásady pre koordináciu hodnotenia podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a monitorovanie schém inštitucionálneho zabezpečenia zahŕňajúcich významné a menej významné inštitúcie, a usmernenie ECB/2016/38 o postupe akceptácie schém inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013. Obidve usmernenia, ktoré stanovujú rámec postupu ECB pri akceptácii schém inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely, sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá