Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2016. gada novembris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2016. gada 18. novembrim 15.00 pēc Viduseiropas laika

Tirgus operācijas

Grozījumi lēmumā par ITRMO II

Padome 2016. gada 31. oktobrī pieņēma Lēmumu ECB/2016/30, ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/810 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu (ITRMO II). Grozītais lēmums, kurā novērsta neatbilstība saistībā ar termiņu, kādā vadošajām iestādēm jāiesniedz pieteikums par pārmaiņām ITRMO II grupas sastāvā, pieejams ECB interneta vietnē.

Aktualizēta "Vispārējā dokumentācija"

Padome 2016. gada 2. novembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2016/31, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu ("Vispārējo dokumentāciju"), Pamatnostādni ECB/2016/32, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem, kā arī Pamatnostādni ECB/2016/33, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību. Jaunās pamatnostādnes nosaka vairākas pārmaiņas monetārās politikas īstenošanas regulējumā. Šīs pārmaiņas attiecas arī uz nodrošinājuma atbilstības kritērijiem un riska kontroles pasākumiem, kas piemērojami nesubordinētiem nenodrošinātajiem parāda instrumentiem, kurus emitējušas kredītiestādes vai ieguldījumu sabiedrības, kā arī uz noteikumiem par atbilstošu kuponu struktūru, lai nodrošinātu noteiktu aktīvu ar negatīvām naudas plūsmām atbilstību. Turklāt tiks ieviestas obligātās informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas ietvaros apstiprināto kredītreitingu aģentūru piešķirtajiem nodrošināto obligāciju reitingiem. Aktualizēts arī diskontu saraksts aktīviem, ko izmanto par nodrošinājumu monetārās politikas operācijās. Pamatnostādnes kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejamas ECB interneta vietnē. Vienlaikus tika publicēts otrs paziņojums presei, kurā detalizēti skaidroti Padomes lēmumi kārtējās Eurosistēmas nodrošinājuma aktīvu riska kontroles regulējuma pārskatīšanas kontekstā.

Finanšu stabilitāte

2016. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2016. gada 16. novembrī atļāva publicēt 2016. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā aplūkoti galvenie euro zonas finanšu sistēmas stabilitātes risku un ievainojamības avoti un sniegta visaptveroša analīze par euro zonas finanšu sistēmas spēju absorbēt šokus. Pārskats tiks publicēts ECB interneta vietnē 2016. gada 24. novembrī.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par atlīdzības formulas izmaiņām attiecībā uz Francijas livret A

Padome 2016. gada 21. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2016/51 pēc Francijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem Likumā par Hrvatska Narodna Banka

Padome 2016. gada 28. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2016/52 pēc Horvātijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Federālās finanšu tirgus stabilizācijas aģentūras pienākumu reorganizāciju un EBI drošas atlīdzības politikas pamatnostādņu īstenošanu Vācijā

Padome 2016. gada 31. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2016/53 pēc Vācijas Federālās Finanšu ministrijas lūguma.

Statistika

Eurostat un Eiropas Centrālās bankas/Statistikas ģenerāldirektorāta saprašanās memorands par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras pamatā esošās statistikas kvalitātes nodrošināšanu

Padome 2016. gada 2. novembrī apstiprināja Eurostat un Eiropas Centrālās bankas/Statistikas ģenerāldirektorāta saprašanās memorandu par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras pamatā esošās statistikas kvalitātes nodrošināšanu. Saprašanās memorands pieejams ECB interneta vietnē kopā ar attiecīgo Eiropas Komisijas viceprezidenta Valda Dombrovska vēstuli un Sabīnes Lautenšlēgeres (Sabine Lautenschläger) atbildes vēstuli.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Ireland ārējo revidentu

Padome 2016. gada 28. oktobrī pieņēma Ieteikumu ECB/2016/29 Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Ireland ārējo revidentu. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejams ECB interneta vietnē.

Pārstrādātie tiesību akti attiecībā uz Eurosistēmas grāmatvedības regulējumu

Padome 2016. gada 3. novembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2016/34 par grāmatvedības un gada finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu ECBS un Lēmumu ECB/2016/35 par ECB gada finanšu pārskatiem. Abi tiesību akti pārstrādāti, lai tos racionalizētu, uzlabojot to kvalitāti kopumā un ietvertu vairākus tajos iepriekš izdarītos grozījumus, neveicot būtiskus Eurosistēmas grāmatvedības politikas labojumus. Abi tiesību akti 2016. gada decembrī tiks publicēti ECB interneta vietnē un "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Pārstrādātais ECB lēmums par monetāro ienākumu sadali

Padome 2016. gada 3. novembrī pieņēma Lēmumu ECB/2016/36 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (pārstrādāta versija). Lēmums, kuru bija nepieciešams pārstrādāt, lai uzlabotu skaidrību pēc vairākiem grozījumiem, ir pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Sabiedriskā apspriešana par valstu kompetento iestāžu īstenotajām Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvībām attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm

Padome 2016. gada 24. oktobrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu sākt sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz pamatnostādnes un ieteikuma par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvību īstenošanu attiecībā uz bankām, ko ECB tieši neuzrauga (mazāk nozīmīgajām iestādēm), projektu. Sabiedriskā apspriešana tika uzsākta 2016. gada 3. novembrī un komentāru iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 5. janvāris. Attiecīgais paziņojums presei kopā ar pamatnostādnes par VKI īstenotajām Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvībām attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm projektu un ieteikuma par kopējām specifikācijām attiecībā uz valstu kompetento iestāžu (VKI) īstenotajām Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvībām attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm projektu pieejams ECB interneta vietnē.

Sabiedriskā apspriešana attiecībā uz norādījumiem par būtiskuma novērtējumu

Padome 2016. gada 2. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu uzsākt sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz ECB norādījumu ar būtiskuma novērtējumu projektu. Šo dokumentu izmantos par pamatu iekšējā modeļa metodes (IMM) paplašinājumu un izmaiņu būtiskuma novērtējumam un kredīta vērtības korekcijas aprēķināšanas uzlabotās metodes (A-CVA) būtiskuma novērtējumam. Sabiedriskā apspriešana, kuru plānots uzsākt decembrī, tiks izsludināta paziņojumā presei.

2016. gada visaptverošā novērtējuma galīgie rezultāti

Padome 2016. gada 2. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinātajiem 2016. gada visaptverošā novērtējuma rezultātiem. No 2016. gada marta līdz novembrim tika vērtētas četras bankas: Abanka d.d. (Slovēnija), Akciju sabiedrība "Rietumu banka" (Latvija), Banca Mediolanum S.p.A. (Itālija) un Citibank Holdings Ireland Limited (Īrija) – trīs bankas piekritušas rezultātu publiskošanai. Attiecīgais paziņojums presei un rezultāti pieejami ECB interneta lapā.

Tiesiskais regulējums attiecībā uz ECB pieejas institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai prudenciālās uzraudzības vajadzībām īstenošanu

Padome 2016. gada 4. novembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2016/37, ar ko nosaka principus novērtējuma koordinācijai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, un par tādu institucionālās aizsardzības shēmu kontroli, kuras ietver nozīmīgas un mazāk nozīmīgas iestādes, un Pamatnostādni ECB/2016/38 par nacionālo kompetento iestāžu pieeju institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai prudenciālās uzraudzības vajadzībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013. Abas pamatnostādnes, kas nosaka tiesisko regulējumu attiecībā uz ECB pieeju institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai prudenciālās uzraudzības vajadzībām, pieejamas ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem