Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

март 2013 г.

Икономически, парични и финансови условия

Решение на Управителния съвет относно поисканата от централната банка на Кипър спешна ликвидна помощ

На 21 март 2013 г. Управителният съвет реши да запази текущото равнище на спешната ликвидна помощ до 25 март 2013 г. След тази дата спешна ликвидна помощ може да се обсъжда само при наличието на програма на ЕС/МВФ, която да осигури платежоспособността на засегнатите банки. На същата дата на уебсайта на ЕЦБ бе публикувано прессъобщение, оповестяващо това решение.

Външни комуникации

Годишен доклад на ЕЦБ за 2012 г.

На 20 март 2013 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за 2012 г., който ще бъде представен на Европейския парламент и публикуван на 21 официални езика на ЕС на 24 април 2013 г.

Пазарни операции

Промени в използването на някои необезпечени, държавно гарантирани банкови облигации като обезпечение при Евросистемата

На 20 март 2013 г. Управителният съвет прие Решение ECB/2013/6 относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации. Съгласно това решение, считано от 1 март 2015 г. се забранява използването на такива облигации, емитирани от използващия ги контрагент или от тясно свързано с него образувание, като обезпечение в операциите по паричната политика на Евросистемата. Управителният съвет също така взе решение да измени правилата за използването на необезпечени държавно гарантирани банкови облигации за периода, завършващ на 28 февруари 2015 г. За тази цел Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2013/4 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (преработени), чиито разпоредби обхващат няколко съществуващи правни акта относно временни мерки. Накрая, с цел изясняване на цялостната рамка, Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2013/5, отменящо решения ЕЦБ/2011/4, ЕЦБ/2011/10, ЕЦБ/2012/32 и ЕЦБ/2012/34. Всички правни актове, както и прессъобщение по темата, са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Доклад за миграцията към SEPA

На 20 март 2013 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Доклад за миграцията към SEPA“, изготвен от Комитета за платежни и сетълмент системи – един от комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ. В доклада е представено текущото състояние на миграционния процес в еврозоната към края на 2012 г. и се дават насоки за управлението на прехода при миграцията в еврозоната към SEPA кредитни преводи и SEPA директни дебити, деноминирани в евро, за която е определен краен срок 1 февруари 2014 г. съгласно Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за установяване на технически и бизнес изисквания за кредитните преводи и директните дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009. Докладът и прессъобщение по темата са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Доклад на ЕЦБ от 2013 г. относно „Финансовата интеграция в Европа“

На 20 март 2013 г. Управителният съвет отбеляза, че седмото издание на доклада на ЕЦБ относно „Финансовата интеграция в Европа“ ще бъде публикуван на 25 април 2013 г. по повод на съвместната конференция на ЕЦБ и Европейската комисия относно финансовата интеграция и стабилност в Европа. Това издание на доклада представя състоянието на финансовата интеграция в еврозоната и дейностите на Евросистемата за нейното насърчаване. Докладът съдържа глава, посветена на единния надзорен механизъм, както и специални раздели по теми като сегментирането на паричния пазар в еврозоната в условия на ниски лихвени проценти, интеграцията на пазара на плащания на дребно в евро, секторните сметки и ребалансирането в еврозоната и паричните пазари в САЩ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно вноските на Oesterreichische Nationalbank в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа на Международния валутен фонд и двустранен договор за заем между Международния валутен фонд и Oesterreichische Nationalbank

На 4 март 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/16 по искане на министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно рекапитализацията на кредитни институции в Гърция

На 12 март 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/17 по искане на министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно ограниченията за плащания в брой в Белгия

На 18 март 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/18 по искане на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно рекапитализацията на кредитни институции в Португалия

На 19 март 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/19 по искане на Министерството на финансите и парламента на Португалия.

Становище на ЕЦБ относно спящи депозитни сметки в кредитни институции в Гърция

На 19 март 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/20 по искане на министерството на финансите на Гърция.

Данни за контакт за медиите