EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Märts 2013

Majandus-, rahandus- ja finantsolukord

EKP nõukogu otsus Küprose keskpanga poolt taotletud erakorralise likviidsusabi kohta

21. märtsil 2013 otsustas EKP nõukogu jätkata erakorralise likviidsusabi andmist praegusel tasemel kuni 25. märtsini 2013. Seejärel saab erakorralist likviidsusabi taotleda ainult asjaomaste pankade maksevõimet tagava ELi/IMFi programmi raames. Sellekohane pressiteade avaldati samal päeval EKP veebilehel.

Avalikud suhted

EKP aastaaruanne 2012

20. märtsil 2013 võttis EKP nõukogu vastu EKP 2012. aasta aruande, mis esitatakse Euroopa Parlamendile ja avaldatakse EKP veebilehel 21 ELi ametlikus keeles 24. aprillil 2013.

Turuoperatsioonid

Muudatused valitsuse garanteeritud tagamata pangavõlakirjade kasutamisel eurosüsteemi tagatisvarana

20. märtsil 2013 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2013/6 valitsuse garanteeritud tagamata pangavõlakirjade kasutamise kohta tagatisena eurosüsteemi rahapoliitilistes operatsioonides. Otsusega takistatakse alates 1. märtsist 2015 selliseid võlakirju emiteerivatel vastaspooltel või nendega tihedalt seotud üksustel kasutada neid tagatisena eurosüsteemi rahapoliitilistes operatsioonides. Lisaks otsustas nõukogu muuta valitsuse garanteeritud tagamata pangavõlakirjade kasutamise eeskirju. Muudatused kehtivad kuni 28. veebruarini 2015. Seetõttu võttis nõukogu vastu suunise EKP/2013/4 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega. Suunisega muudetakse suunist EKP/2007/9 (uuesti sõnastatud), mille sätted hõlmavad mitmeid olemasolevaid õigusakte ajutiste meetmete kohta. Üldise raamistiku selgitamiseks võttis nõukogu vastu otsuse EKP/2013/5, millega tunnistatakse kehtetuks otsused EKP/2011/4, EKP/2011/10, EKP/2012/32 ja EKP/2012/34. Nimetatud õigusaktid ja sellekohane pressiteade on kättesaadavad EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Aruanne SEPA-le ülemineku kohta

20. märtsil 2013 andis EKP nõukogu loa avaldada aruanne „SEPA migration report”, mille koostas üks eurosüsteemi/EKPSi komiteedest – makse- ja arveldussüsteemide komitee. Aruandes kirjeldatakse SEPA-le ülemineku protsessi olukorda euroalal 2012. aasta lõpus ja esitatakse suunised eurodes nomineeritud SEPA kreeditkorraldustele ja otsekorraldustele ülemineku juhtimise kohta euroalal. Ülemineku lõpptähtajaks on määratud 1. veebruar 2014, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määruses (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009. Aruanne koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

EKP 2013. aasta aruanne Euroopa finantslõimumise kohta

20. märtsil 2013 võttis EKP nõukogu teadmiseks, et EKP seitsmes aruanne Euroopa finantslõimumise kohta avaldatakse EKP veebilehel 25. aprillil 2013 Euroopa finantslõimumist ja -stabiilsust käsitleva EKP ja Euroopa Komisjoni ühiskonverentsi puhul. Aruandes antakse ülevaade finantslõimumise olukorrast euroalal ja eurosüsteemi tegevusest selle edendamisel. Muu hulgas hõlmab aruanne peatükki ühtse järelevalvemehhanismi kohta ning järgmisi teemasid: euroala rahaturu killustatus madalate intressimäärade keskkonnas, euroala jaemakseteenuste turu lõimumine, arvepidamine ja tasakaalustamine euroalal sektorite kaupa ning USA rahaturud.

Õigusaktid

EKP arvamus Oesterreichische Nationalbank’i sissemaksete kohta Rahvusvahelise Valuutafondi vaesuse vähendamise ja kasvu krediidiliini ja kahepoolse lepingu kohta Rahvusvahelise Valuutafondi ja Oesterreichische Nationalbank’i vahel

4. märtsil 2013 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/16.

EKP arvamus Kreeka krediidiasutuste rekapitaliseerimise kohta

12. märtsil 2013 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/17.

EKP arvamus sularahamaksete piirangute kohta Belgias

18. märtsil 2013 võttis EKP nõukogu Belgia rahandus- ja siseministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/18.

EKP arvamus Portugali krediidiasutuste rekapitaliseerimise kohta

19. märtsil 2013 võttis EKP nõukogu Portugali rahandusministeeriumi ja parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/19.

EKP arvamus liikumatute hoiukontode kohta Kreeka krediidiasutustes

19. märtsil 2013 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/20.

Kontaktandmed