ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2013. gada marts

Ekonomiskā, monetārā un finanšu situācija

Padomes lēmums par Central Bank of Cyprus ārkārtas likviditātes palīdzības lūgumu

Padome 2013. gada 21. martā nolēma līdz 2013. gada 25. martam saglabāt ārkārtas likviditātes palīdzību pašreizējā līmenī. Pēc tam ārkārtas likviditātes palīdzība varētu tikt apsvērta tikai, ja tiks īstenota ES/SVF programma, lai nodrošinātu iesaistīto banku maksātspēju. Tajā pašā dienā ECB interneta vietnē tika publicēts paziņojums presei par šo lēmumu.

Ārējā komunikācija

ECB 2012. gada pārskats

Padome 2013. gada 20. martā apstiprināja ECB 2012. gada pārskatu, kurš tiks iesniegts Eiropas Parlamentam un 2013. gada 24. aprīlī publicēts 21 oficiālajā ES valodā.

Tirgus operācijas

Pārmaiņas saistībā ar dažu valdības garantēto nenodrošināto banku obligāciju izmantošanu par Eurosistēmas nodrošinājumu

Padome 2013. gada 20. martā pieņēma Lēmumu ECB/2013/6 par noteikumiem attiecībā uz pašu lietošanā esošo valdības garantēto nenodrošināto banku obligāciju izmantošanu par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās. Saskaņā ar šo Lēmumu ar 2015. gada 1. martu šādas obligācijas, ko emitējis darījuma partneris, kura lietošanā tās ir, vai ar šo darījuma partneri cieši saistīts uzņēmums, vairs nav atļauts izmantot par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās. Padome nolēma arī grozīt noteikumus par valdības garantēto nenodrošināto banku obligāciju izmantošanu periodā līdz 2015. gada 28. februārim. Šajā nolūkā Padome pieņēma Pamatnostādni ECB/2013/4 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 (pārstrādātā versija). Pamatnostādnes noteikumi ietver vairāku esošo tiesību aktu noteikumus par pagaidu pasākumiem. Visbeidzot, lai padarītu visu regulējumu skaidrāku, Padome pieņēma Lēmumu ECB/2013/5, ar kuru atceļ Lēmumus ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 un ECB/2012/34. Visi tiesību akti pieejami ECB interneta vietnē kopā ar attiecīgo paziņojumu presei.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

SEPA migrācijas ziņojums

Padome 2013. gada 20. martā apstiprināja publicēšanai "SEPA migrācijas ziņojumu", kuru sagatavojusi Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja (viena no Eurosistēmas/ECBS komitejām). Ziņojumā aplūkota migrācijas procesa norise euro zonā 2012. gada beigās un sniegti norādījumi par pārejas procesa vadību saistībā ar euro zonā notiekošo migrāciju uz SEPA kredīta pārvedumiem un SEPA tiešā debeta maksājumiem euro, kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regulu (ES) Nr. 260/2012, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009, paredzēts pabeigt 2014. gada 1. februārī. Ziņojums kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejams ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

ECB 2013. gada ziņojums "Finanšu integrācija Eiropā"

Padome 2013. gada 20. martā pieņēma zināšanai, ka 2013. gada 25. aprīlī saistībā ar ECB un Eiropas Komisijas kopīgo konferenci par finanšu integrāciju un stabilitāti Eiropā tiks publicēts ECB ziņojuma Financial integration in Europe ("Finanšu integrācija Eiropā") 7. izdevums. Šajā ziņojuma izdevumā sniegts apskats par finanšu integrācijas norisi euro zonā un Eurosistēmas veiktajiem pasākumiem tās veicināšanai. Tajā ietverta arī nodaļa par vienoto uzraudzības mehānismu, kā arī atsevišķi aplūkotas vairākas citas tēmas, piemēram, euro zonas naudas tirgus segmentācija zemu procentu likmju vidē, euro neliela apjoma maksājumu tirgus integrācija, sektoru konti un līdzsvara atjaunošana euro zonā un ASV naudas tirgi.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Oesterreichische Nationalbank iemaksām Starptautiskā Valūtas fonda Nabadzības samazināšanas un izaugsmes trastā un divpusējā aizdevuma līgumu starp Starptautisko Valūtas fondu un Oesterreichische Nationalbank

Padome 2013. gada 4. martā pieņēma Atzinumu CON/2013/16 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu rekapitalizāciju Grieķijā

Padome 2013. gada 12. martā pieņēma Atzinumu CON/2013/17 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem Beļģijā

Padome 2013. gada 18. martā pieņēma Atzinumu CON/2013/18 pēc Beļģijas Finanšu ministrijas un Iekšlietu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu rekapitalizāciju Portugālē

Padome 2013. gada 19. martā pieņēma Atzinumu CON/2013/19 pēc Portugāles Finanšu ministrijas un Portugāles parlamenta lūguma.

ECB atzinums par neaktīvajiem noguldījumu kontiem Grieķijas kredītiestādēs

Padome 2013. gada 19. martā pieņēma Atzinumu CON/2013/20 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

Kontaktinformācija presei