Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Marzec 2013

Sytuacja gospodarcza, pieniężna i finansowa

Decyzja Rady Prezesów w sprawie wniosku Central Bank of Cyprus o awaryjne wsparcie płynnościowe

21 marca 2013 r. Rada Prezesów postanowiła utrzymać obecny poziom awaryjnego wsparcia płynnościowego (Emergency Liquidity Assistance, ELA) do 25 marca 2013 r. Po tej dacie przyznanie awaryjnego wsparcia płynnościowego będzie można rozważać jedynie wtedy, gdy zostanie wprowadzony program UE-MFW, który zapewni wypłacalność zainteresowanych banków. Komunikat prasowy w sprawie tej decyzji został opublikowany w serwisie internetowym EBC tego samego dnia.

Komunikacja zewnętrzna

Raport Roczny EBC za 2012 r.

20 marca 2013 r. Rada Prezesów przyjęła Raport Roczny EBC za 2012 r., który zostanie przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i opublikowany w 21 językach urzędowych UE w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Operacje rynkowe

Zmiany w wykorzystywaniu pewnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo jako zabezpieczenia na rzecz Eurosystemu

20 marca 2013 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2013/6 w sprawie zasad dotyczących wykorzystywania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo, przeznaczonych na własny użytek ich emitentów. Zgodnie z tą decyzją od 1 marca 2015 r. niemożliwe będzie wykorzystywanie takich obligacji wyemitowanych przez używającego ich kontrahenta lub podmiot blisko powiązany z kontrahentem jako zabezpieczenia w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu. Rada Prezesów postanowiła także zmienić zasady dotyczące wykorzystywania niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo w okresie do 28 lutego 2015 r. W tym celu Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2013/4 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (wersja przekształcona), których przepisy obejmują szereg istniejących aktów prawnych w sprawie zasad tymczasowych. Na koniec, aby zapewnić jasność ogólnych ram prawnych, Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2013/5 uchylającą decyzje EBC/2011/4, EBC/2011/10, EBC/2012/32 i EBC/2012/34. Wszystkie akty prawne, wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie, są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Raport w sprawie przejścia na SEPA

20 marca 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu SEPA migration report, opracowanego przez Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku, jeden z komitetów Eurosystemu i ESBC. Raport opisuje stan procesu migracji w strefie euro na koniec 2012 r. i przedstawia wskazówki dotyczące zarządzania tym procesem w odniesieniu do przejścia strefy euro na polecenia przelewu SEPA i polecenia zapłaty SEPA denominowane w euro, którego ostateczny termin – na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 – został wyznaczony na 1 lutego 2014 r. Raport wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport EBC na temat integracji finansowej w Europie w 2013 r.

20 marca 2013 r. Rada Prezesów została poinformowana, że siódme wydanie raportu EBC Financial integration in Europe zostanie opublikowane 25 kwietnia 2013 r. przy okazji wspólnej konferencji EBC i Komisji Europejskiej na temat integracji i stabilności finansowej w Europie. Raport ten przedstawia stan integracji finansowej w strefie euro oraz działania Eurosystemu na rzecz jej pogłębiania. Bieżące wydanie zawiera także rozdział poświęcony jednolitemu mechanizmowi nadzoru oraz artykuły na temat segmentacji rynku pieniężnego strefy euro przy niskich stopach procentowych, integracji rynku płatności detalicznych w euro, rachunków sektorowych, korekty nierównowagi w strefie euro oraz rynków pieniężnych w USA.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wpłat Oesterreichische Nationalbank do prowadzonego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy funduszu wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (Poverty Reduction and Growth Trust) oraz dwustronnej umowy pożyczki pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Walutowym a Oesterreichische Nationalbank

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/16 w dniu 4 marca 2013 r. na wniosek austriackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/17 w dniu 12 marca 2013 r. na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/18 w dniu 18 marca 2013 r. na wniosek belgijskich ministerstw finansów i spraw wewnętrznych.

Opinia EBC w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych w Portugalii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/19 w dniu 19 marca 2013 r. na wniosek portugalskiego ministerstwa finansów i parlamentu Portugalii.

Opinia EBC w sprawie nieaktywnych rachunków depozytowych prowadzonych przez instytucje kredytowe w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/20 w dniu 19 marca 2013 r. na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Kontakt z mediami