EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

maaliskuu 2013

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

EKP:n neuvoston päätös Kyproksen keskuspankin pyytämästä hätärahoituksesta

EKP:n neuvosto päätti 21.3.2013 pitää hätärahoituksen nykyisellä tasolla 25.3.2013 asti. Sen jälkeen hätärahoitusta voidaan harkita vain, jos Kyproksessa toteutetaan EU:n/IMF:n ohjelmaa, jolla tukea tarvitsevien pankkien vakavaraisuus varmistetaan. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä päätöstä koskeva lehdistötiedote.

Viestintä

EKP:n vuosikertomus 2012

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.3.2013 julkaistavaksi EKP:n vuosikertomuksen vuodelta 2012. Vuosikertomus esitellään Euroopan parlamentille ja julkaistaan 21:llä EU:n virallisella kielellä 24.4.2013.

Markkinaoperaatiot

Pankkien liikkeeseen laskemien tiettyjen valtion takaamien kattamattomien joukkovelkakirjojen käyttäminen vakuutena eurojärjestelmän operaatioissa

EKP:n neuvosto antoi 20.3.2013 päätöksen EKP/2013/6 säännöistä, jotka koskevat pankkien liikkeeseen laskemien ja niiden omassa käytössä olevien valtion takaamien kattamattomien joukkovelkakirjojen käyttämistä vakuutena eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa. Päätöksen nojalla tällaisia joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskeneet ja omassa käytössään pitävät vastapuolet tai niihin läheisesti sidoksissa olevat yhteisöt eivät enää 1.3.2015 lähtien voi käyttää niitä vakuuksina eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti muuttaa sääntöjä, joita näiden joukkovelkakirjojen vakuuskäyttöön sovelletaan 28.2.2015 saakka. EKP:n neuvosto antoi tätä tarkoitusta varten suuntaviivat EKP/2013/4 eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti). Uudet suuntaviivat kattavat monet väliaikaisista toimenpiteistä annetut nykyiset säädökset. Asiaa koskevan lainsäädännön selkeyttämiseksi EKP:n neuvosto antoi myös päätöksen EKP/2013/5, jolla kumotaan päätökset EKP/2011/4, EKP/2011/10, EKP/2012/32 ja EKP/2012/34. Kaikki säädökset ja aiheesta kertova lehdistötiedote ovat saatavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

SEPA-siirtymäraportti

EKP:n neuvosto antoi 20.3.2013 julkaisuluvan eurojärjestelmän/EKPJ:n maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean laatimalle raportille, jossa käsitellään siirtymistä yhtenäiseen euromaksualueeseen (”SEPA migration report”). Raportissa tarkastellaan siirtymäprosessin tilannetta euroalueella vuoden 2012 lopussa ja annetaan ohjeita euromääräisten SEPA-tilisiirtojen ja SEPA-suoraveloitusten käyttöön siirtymisen hallintaan. Euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta 14.3.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 260/2012 mukaan siirtyminen on saatava päätökseen 1.2.2014 mennessä. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat saatavissa EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

EKP:n vuoden 2013 raportti rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä

EKP:n neuvosto totesi 20.3.2013, että seitsemäs laitos EKP:n raportista ”Financial Integration in Europe” julkaistaan 25.4.2013. Samassa yhteydessä järjestetään EKP:n ja Euroopan komission yhteinen konferenssi, jossa käsitellään Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ja vakautta. Tämänkertaisessa raportissa tarkastellaan rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen etenemistä euroalueella ja esitellään eurojärjestelmän toimia yhdentymisen edistämiseksi. Siinä on myös yhteistä valvontamekanismia koskeva luku sekä erikoisartikkeleita muun muassa euroalueen rahamarkkinoiden segmentoitumisen ja alhaisen korkotason välisestä yhteydestä, euromääräisten vähittäismaksumarkkinoiden yhdentymisestä, sektoritilinpidosta ja tasapainottamisprosessista euroalueella sekä Yhdysvaltojen rahamarkkinoista.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Oesterreichische Nationalbankin osuuden maksamisesta IMF:n köyhyydenvähentämis- ja talouskasvurahastoon ja kahdenvälisestä lainasopimuksesta IMF:n ja Oesterreichische Nationalbankin välillä

EKP:n neuvosto antoi 4.3.2013 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/16.

EKP:n lausunto luottolaitosten pääomapohjan vahvistamisesta Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 12.3.2013 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/17.

EKP:n lausunto käteismaksujen rajoittamisesta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 18.3.2013 Belgian valtiovarainministeriön ja sisäasiainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/18.

EKP:n lausunto luottolaitosten pääomapohjan vahvistamisesta Portugalissa

EKP:n neuvosto antoi 19.3.2013 Portugalin valtiovarainministeriön ja parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2013/19.

EKP:n lausunto käyttämättömistä talletustileistä luottolaitoksissa Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 19.3.2013 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/20.

Yhteyshenkilöt