Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2013

Gospodarske, denarne in finančne razmere

Sklep Sveta ECB o izredni likvidnostni pomoči, za katero je zaprosila centralna banka Central Bank of Cyprus

Svet ECB je 21. marca 2013 sklenil, da bo do 25. marca 2013 izredno likvidnostno pomoč ohranil na sedanji ravni. Po tem datumu bo izredna likvidnostna pomoč mogoča samo v primeru, če bo sprejet program EU/MDS, s katerim bo zagotovljena solventnost bank prejemnic. Sporočilo za javnost o tem sklepu je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Obveščanje javnosti

Letno poročilo ECB za leto 2012

Svet ECB je 20. marca 2013 odobril Letno poročilo ECB 2012, ki bo 24. aprila 2013 predstavljeno Evropskemu parlamentu in objavljeno v 21 uradnih jezikih EU.

Tržne operacije

Spremembe pri uporabi nekaterih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanje v Eurosistemu

Svet ECB je 20. marca 2013 sprejel Sklep ECB/2013/6 o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema. V skladu s tem sklepom bo od 1. marca 2015 dalje prepovedano uporabljati tovrstne obveznice, ki jih je izdala bodisi nasprotna stranka, ki jih uporablja, ali subjekt, ki je tesno povezan s to nasprotno stranko, kot zavarovanje v Eurosistemovih operacijah denarne politike. Svet ECB je poleg tega sklenil, da se za obdobje, ki se končna 28. februarja 2015, spremenijo pravila, ki urejajo uporabo nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država. V ta namen je sprejel Smernico ECB/2013/4 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (prenovitev), katere določila vsebujejo več obstoječih pravnih aktov o začasnih ukrepih. Za večjo jasnost celotnega okvira je Svet ECB sprejel Sklep ECB/2013/5 o razveljavitvi sklepov ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 in ECB/2012/34. Vsi pravni akti ter z njimi povezano sporočilo za javnost so objavljeni na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Poročilo o migraciji na SEPA

Svet ECB je 20. marca 2013 odobril objavo poročila o migraciji na SEPA ( SEPA migration report), ki ga je pripravil Odbor za plačilne in poravnalne sisteme, eden od odborov Eurosistema/ESCB. V poročilu je predstavljeno stanje v procesu migracije v euroobmočju ob koncu leta 2012. Poleg tega poročilo vsebuje smernice za upravljanje prehoda na kreditna plačila SEPA in direktne obremenitve SEPA v eurih v euroobmočju. Kot določa Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditna plačila in direktne obremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009, je končni datum za migracijo 1. februar 2014. Poročilo in s tem povezano sporočilo za javnost sta objavljeni na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Poročilo ECB o finančni integraciji v Evropi za leto 2013

Svet ECB se je 20. marca 2013 seznanil s sedmo izdajo poročila ECB o finančni integraciji v Evropi (» Financial Integration in Europe«), ki bo objavljeno 25. aprila 2013 na skupni konferenci ECB in Evropske komisije o finančni integraciji in stabilnosti v Evropi. Tokratno poročilo predstavlja stanje finančne integracije v euroobmočju in dejavnosti Eurosistema za njeno nadaljnje izboljšanje. Vsebuje tudi poglavje o enotnem mehanizmu nadzora in posebne članke o temah, kot so segmentacija denarnega trga v euroobmočju v okolju nizkih obrestnih mer, integracija trga plačil malih vrednosti v eurih, sektorski računi in ponovno uravnoteženje računov v euroobmočju ter denarni trgi v ZDA.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o prispevkih centralne banke Oesterreichische Nationalbank v sklad za zmanjševanje revščine in rast pri Mednarodnem denarnem skladu in o dvostranski posojilni pogodbi med Mednarodnim denarnim skladom in centralno banko Oesterreichische Nationalbank

Svet ECB je 4. marca 2013 mnenje CON/2013/16 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o dokapitalizaciji kreditnih institucij v Grčiji

Svet ECB je 12. marca 2013 mnenje CON/2013/17 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o omejitvi plačil v gotovini v Belgiji

Svet ECB je 18. marca 2013 mnenje CON/2013/18 sprejel na zahtevo belgijskega ministrstva za finance in za notranje zadeve.

Mnenje ECB o dokapitalizaciji kreditnih institucij na Portugalskem

Svet ECB je 19. marca 2013 mnenje CON/2013/19 sprejel na zahtevo portugalskega ministrstva za finance in portugalskega parlamenta.

Mnenje ECB o mirujočih depozitnih računih pri kreditnih institucijah v Grčiji

Svet ECB je 19. marca 2013 mnenje CON/2013/20 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Stiki za medije