ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2013 m. kovo mėn.

Ekonominė, pinigų ir finansinė padėtis

Valdančiosios tarybos sprendimas dėl likvidumo pagalbos kritiniais atvejais Kipro centrinio banko prašymu

2013 m. kovo 21 d. Valdančioji taryba nusprendė išlaikyti dabartinį likvidumo pagalbos kritiniais atvejais (angl. Emergency Liquidity Assistance, ELA) lygį iki 2013 m. kovo 25 d. Vėliau gali būti svarstoma, ar teikti likvidumo pagalbą kritiniais atvejais tik tuo atveju, jei bus patvirtinta ES ir TVF programa, kuri užtikrintų susijusių bankų mokumą. Apie šį sprendimą informuojantis pranešimas spaudai buvo paskelbtas tą pačią dieną ECB interneto svetainėje.

Informacija visuomenei

ECB 2012 metų ataskaita

2013 m. kovo 20 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB 2012 metų ataskaitą, kuri 2013 m. balandžio 24 d. bus pateikta Europos Parlamentui ir paskelbta ECB svetainėje 21 ES oficialia kalba.

Rinkos operacijos

Tam tikrų nepadengtų vyriausybės garantuotų bankų obligacijų naudojimo įkaitu Eurosistemos operacijoms tvarkos pakeitimai

2013 m. kovo 20 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2013/6 dėl nepadengtų vyriausybės garantuotų bankų obligacijų nuosavo naudojimo kaip įkaito Eurosistemos pinigų politikos operacijoms taisyklių. Pagal šio sprendimo nuostatas, nuo 2015 m. kovo 1 d. Eurosistemos pinigų politikos operacijoms nebebus galima naudoti kaip įkaito sandorio šalies ar artimai su ja susijusio subjekto išleistų ir jų naudojamų tokių obligacijų. Be to, Valdančioji taryba nusprendė iš dalies pakeisti nepadengtų vyriausybės garantuotų bankų obligacijų naudojimo laikotarpiu iki 2015 m. vasario 28 d. taisykles. Šiuo tikslu Valdančioji taryba priėmė gaires ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (nauja redakcija). Gairės apims keletą jau priimtų teisės aktų, susijusių su laikinomis priemonėmis. Norėdama paaiškinti bendrą teisinę sistemą, Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2013/5, kuriuo panaikinami Sprendimai ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 ir ECB/2012/34. Visi teisės aktai ir susijęs pranešimas spaudai yra paskelbti ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Ataskaita apie perėjimą prie SEPA (angl. SEPA migration report)

2013 m. kovo 20 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinį SEPA migration report, kurį parengė vienas iš Eurosistemos ir ECBS komitetų – Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komitetas. Ataskaitoje aprašyta, kokį etapą perėjimo prie SEPA procesas euro zonoje buvo pasiekęs 2012 m. pabaigoje. Joje taip pat pateiktos gairės, susijusios su euro zonos perėjimo prie SEPA kredito pervedimų ir SEPA tiesioginio debeto eurais proceso valdymu. Pagal 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 260/2012, nustatančiam techninius reikalavimus kredito pervedimams ir tiesioginio debeto operacijoms eurais ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 924/2009, nustatyta galutinė data yra 2014 m. vasario 1 d. Ataskaita ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

ECB 2013 m. ataskaita „Finansinė integracija Europoje“

2013 m. kovo 20 d. Valdančioji taryba patvirtino, kad septintasis ECB ataskaitos „Finansinė integracija Europoje“ leidimas bus paskelbtas 2013 m. balandžio 25 d. bendroje ECB ir Europos Komisijos konferencijoje finansinės integracijos ir stabilumo Europoje tema. Šioje ataskaitoje pristatyta euro zonos finansinės integracijos būklė ir Eurosistemos veikla skatinant tokią integraciją. Be to, joje yra skirsnis apie bendrą priežiūros mechanizmą ir specialūs skyriai tokioms temoms kaip euro zonos pinigų rinkos susiskaidymas nusistovėjus žemoms palūkanų normoms, euro zonos mažmeninių mokėjimų rinkos integracija, sektorių finansinės sąskaitos ir perbalansavimas euro zonoje, JAV pinigų rinkos.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank įnašų į Tarptautinio valiutos fondo Skurdo mažinimo ir augimo fondą ir dėl Tarptautinio valiutos fondo ir Oesterreichische Nationalbank dvišalio paskolos susitarimo

2013 m. kovo 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/16 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų rekapitalizavimo

2013 m. kovo 12 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2013/17 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo Belgijoje

2013 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/18 Belgijos finansų ir vidaus reikalų ministerijų prašymu.

ECB nuomonė dėl Portugalijos kredito įstaigų rekapitalizavimo

2013 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/19 Portugalijos finansų ministerijos ir Portugalijos parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl nenaudojamų indėlių sąskaitų Graikijos kredito įstaigose

2013 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2013/20 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

Kontaktai žiniasklaidai