European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Marec 2013

Hospodárska, menová a finančná situácia

Rozhodnutie Rady guvernérov o poskytovaní núdzovej likvidity na žiadosť Central Bank of Cyprus

Dňa 21. marca 2013 Rada guvernérov rozhodla o zachovaní súčasnej úrovne poskytovania núdzovej likvidity (Emergency Liquidity Assistance – ELA) do 25. marca 2013. Po tomto dátume by poskytovanie núdzovej likvidity bolo možné len pod podmienkou zavedenia programu EÚ/MMF, ktorý by zaručoval platobnú schopnosť príslušných bánk. Tlačová správa o tomto rozhodnutí bola v ten istý deň zverejnená na internetovej stránke ECB.

Externá komunikácia

Výročná správa ECB za rok 2012

Dňa 20. marca 2013 Rada guvernérov schválila Výročnú správu ECB za rok 2012. Výročná správa bude predložená Európskemu parlamentu a 24. apríla 2013 bude zverejnená v 21 úradných jazykoch EÚ.

Operácie na trhu

Zmeny používania určitých nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako zábezpeky v operáciách Eurosystému

Dňa 20. marca 2013 Rada guvernérov schválila rozhodnutie ECB/2013/6 o pravidlách používania vlastných nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako zábezpeky v operáciách menovej politiky Eurosystému. Na základe tohto rozhodnutia sa takéto dlhopisy vydané zmluvnou stranou, ktorá ich používa, alebo subjektom úzko prepojeným s touto zmluvnou stranou, od 1. marca 2015 nebudú môcť používať ako zábezpeka v operáciách menovej politiky Eurosystému. Rada guvernérov tiež rozhodla o zmene a doplnení pravidiel používania nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou počas obdobia končiaceho sa 28. februára 2015. Na tento účel prijala usmernenie ECB/2013/4 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (prepracované znenie), ktorého ustanovenia zahŕňajú niekoľko existujúcich právnych aktov o dočasných opatreniach. Na objasnenie celkového rámca Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2013/5, ktorým sa zrušujú rozhodnutia ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 a ECB/2012/34. Všetky právne akty sú spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Správa o migrácii na nástroje SEPA

Dňa 20. marca 2013 Rada guvernérov schválila zverejnenie správy o migrácii na nástroje SEPA, ktorú vypracoval Výbor pre platobné systémy a systémy vyrovnania, jeden z výborov Eurosystému/ESCB. Správa opisuje aktuálny stav procesu migrácie v eurozóne na konci roka 2012 a poskytuje informácie o riadení procesu transformácie v rámci migrácie (v eurozóne) na SEPA úhrady a SEPA inkasá v eurách. Konečný termín migrácie 1. februára 2014 je stanovený v nariadení (EÚ) č. 260/2012 Európskeho parlamentu a Rady zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009. Správa je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa ECB o finančnej integrácii v Európe z roku 2013

Dňa 20. marca 2013 Rada guvernérov vzala na vedomie, že siedme vydanie správy ECB o finančnej integrácii v Európe (Financial integration in Europe) bude zverejnené 25. apríla 2013 pri príležitosti spoločnej konferencie ECB a Európskej komisie o finančnej integrácii a stabilite v Európe. Toto vydanie správy približuje stav finančnej integrácie v eurozóne a aktivity Eurosystému zamerané na jej podporu. Správa obsahuje aj kapitolu o jednotnom mechanizme dohľadu a osobitné články na témy ako segmentácia peňažného trhu eurozóny v prostredí nízkych úrokových sadzieb, integrácia trhu retailových platieb v eurách, sektorové účty a proces obnovenia rovnováhy v eurozóne, a peňažné trhy v Spojených štátoch.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k príspevkom Oesterreichische Nationalbank na program Medzinárodného menového fondu na zníženie chudoby a podporu rastu a k dvojstrannej dohode o úvere medzi Medzinárodným menovým fondom a Oesterreichische Nationalbank

Rada guvernérov prijala stanovistko CON/2013/16 dňa 4. marca 2013 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k rekapitalizácii úverových inštitúcií v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/17 dňa 12. marca 2013 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k obmedzeniu platieb v hotovosti v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/18 dňa 18. marca 2013 na žiadosť belgického ministerstva financií a ministerstva vnútra.

Stanovisko ECB k rekapitalizácii úverových inštitúcií v Portugalsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/19 dňa 19. marca 2013 na žiadosť portugalského ministerstva financií a portugalského parlamentu.

Stanovisko ECB ku vkladovým účtom v úverových inštitúciách v Grécku, s ktorými sa dlhodobo nedisponuje

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/20 dňa 19. marca 2013 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá