Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

březen 2013

Hospodářská, měnová a finanční situace

Rozhodnutí Rady guvernérů o nouzovém poskytnutí likvidity na žádost Central Bank of Cyprus

Rada guvernérů rozhodla 21. března 2013, že zachová stávající úroveň nouzového poskytování likvidity do 25. března 2013. Následně by bylo možné nouzové poskytování likvidity zvážit, pouze pokud bude zaveden některý z programů EU/MMF, který by zajišťoval platební schopnost dotčených bank. Tisková zpráva o tomto rozhodnutí byla zveřejněna ve stejný den na internetových stránkách ECB.

Externí sdělení

Výroční zpráva ECB za rok 2012

Rada guvernérů schválila 20. března 2013 Výroční zprávu ECB za rok 2012, která bude předložena Evropskému parlamentu a dne 24. dubna 2013 zveřejněna ve 21 úředních jazycích EU.

Tržní operace

Změny týkající se používání určitých nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění Eurosystému

Rada guvernérů přijala 20. března 2013 rozhodnutí ECB/2013/6 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému. Podle tohoto rozhodnutí nebude od 1. března 2015 možné používat tyto dluhopisy jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému, pokud jsou vydané protistranou, která je používá, nebo subjektem úzce spjatým s touto protistranou. Rada guvernérů dále rozhodla upravit pravidla pro používání nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem v období končícím 28. února 2015. Za tímto účelem přijala Rada guvernérů obecné zásady ECB/2013/4 o dodatečných dočasných opatřeních souvisejících s refinančními operacemi Eurosystému a způsobilosti zajištění a upravujících obecné zásady ECB/2007/9 (přepracované znění), jejichž ustanovení zahrnují několik stávajících právních aktů o dočasných opatřeních. V zájmu větší přehlednosti celkového rámce přijala Rada guvernéru rozhodnutí ECB/2013/5, kterým se ruší rozhodnutí ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 a ECB/2012/34. Všechny právní akty jsou společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Zpráva o přechodu na SEPA

Rada guvernérů schválila 20. března 2013 zveřejnění dokumentu „SEPA migration report“, který připravil Výbor pro platební a vypořádací systémy jako jeden z výborů Eurosystému/ESCB. Zpráva popisuje pokrok dosažený v procesu přechodu na SEPA v eurozóně na konci roku 2012 a obsahuje pokyny pro řízení tohoto procesu v eurozóně, pokud jde o přechod na úhrady a inkasa SEPA v eurech. Pro tento přechod je nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, stanoven termín 1. února 2014. Zpráva společně se související tiskovou zprávou je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Zpráva ECB z roku 2013 o finanční integraci v Evropě

Rada guvernérů vzala 20. března 2013 na vědomí, že sedmé vydání zprávy ECB „Financial integration in Europe“ bude zveřejněno na internetových stránkách ECB 25. dubna 2013 při příležitosti společné konference ECB a Evropské komise o finanční integraci a stabilitě v Evropě. Toto vydání zprávy obsahuje informace o stavu finanční integrace v eurozóně a o činnosti Eurosystému v oblasti jejího posilování. Dále obsahuje kapitolu o jednotném mechanismu dohledu i zvláštní informace k tématům, jako jsou drobení peněžního trhu v eurozóně v prostředí nízkých úrokových sazeb, integrace trhu malých plateb v eurozóně, sektorové účty a restrukturalizace v eurozóně a peněžní trhy v USA.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k příspěvkům Oesterreichische Nationalbank do fondu Mezinárodního měnového fondu pro snížení chudoby a růst a k dvoustranné dohodě o úvěru mezi Mezinárodním měnovým fondem a Oesterreichische Nationalbank  

Rada guvernérů přijala 4. března 2013 stanovisko CON/2013/16 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k rekapitalizaci úvěrových institucí v Řecku

Rada guvernérů přijala 12. března 2013 stanovisko CON/2013/17 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k omezení plateb v hotovosti v Belgii

Rada guvernérů přijala 18. března 2013 stanovisko CON/2013/18 na žádost belgického ministerstva financí a ministerstva vnitřních věcí.

Stanovisko ECB k rekapitalizaci úvěrových institucí v Portugalsku

Rada guvernérů přijala 19. března 2013 stanovisko CON/2013/19 na žádost portugalského ministerstva financí a portugalského parlamentu.

Stanovisko ECB k dlouhodobě nevyužívaným vkladovým účtům u úvěrových institucí v Řecku

Rada guvernérů přijala 19. března 2013 stanovisko CON/2013/20 na žádost řeckého ministerstva financí.

Kontakty pro média