Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Marts 2013

Den økonomiske, monetære og finansielle situation

Styrelsesrådsbeslutning vedrørende Central Bank of Cyprus' anmodning om likviditetsstøtte

Den 21. marts 2013 besluttede Styrelsesrådet at fastholde det nuværende niveau for likviditetsstøtte indtil den 25. marts 2013. Derefter kan likviditetsstøtte kun komme på tale, hvis der er et EU/IMF-program på plads, som sikrer de pågældende bankers solvens. En pressemeddelelse om denne beslutning blev offentliggjort på ECB's websted samme dag.

Ekstern kommunikation

ECB's Årsberetning 2012

Den 20. marts 2013 godkendte Styrelsesrådet ECB's Årsberetning 2012, som vil blive forelagt Europa-Parlamentet og offentliggjort på 21 officielle EU-sprog den 24. april 2013.

Markedsoperationer

Ændringer i anvendelsen af visse udækkede statsgaranterede bankobligationer udstedt af banker som sikkerhed i Eurosystemet

Den 20. marts 2013 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2013/6 om reglerne vedrørende anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer. I henhold til denne afgørelse vil det efter den 1. marts 2015 ikke længere være muligt at anvende sådanne obligationer udstedt af modparten, der anvender dem, eller en enhed, som er tæt knyttet til den modpart, der anvender dem som sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske operationer. Styrelsesrådet besluttede også at ændre bestemmelserne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer i perioden indtil den 28. februar 2015. Styrelsesrådet vedtog i denne forbindelse retningslinje ECB/2013/4 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (omarbejdning), der indeholder bestemmelser, som dækker flere gældende retsakter om midlertidige foranstaltninger. Endelig vedtog Styrelsesrådet, for at forenkle de samlede rammer, afgørelse ECB/2013/5, som ophæver afgørelse ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 og ECB/2012/34. Alle retsakter findes på ECB's websted sammen med en pressemeddelelse herom.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Rapport om migreringen til SEPA

Den 20. marts 2013 gav Styrelsesrådet tilladelse til offentliggørelsen af "SEPA migration report", der er udarbejdet af Betalingsformidlingskomiteen, én af Eurosystem-/ESCB-komiteerne. Rapporten gør status over migreringsprocessen i euroområdet ved udgangen af 2012, og den indeholder vejledning om, hvordan overgangsfasen i forbindelse med euroområdets migrering til SEPA-kreditoverførsler og Direct Debit i euro kan lettes. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 slutter overgangsfasen den 1. februar 2014. Rapporten og en pressemeddelelse herom er offentliggjort på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

ECB's 2013-rapport om finansiel integration i Europa.

Den 20. marts 2013 tog Styrelsesrådet til efterretning, at den syvende udgave af ECB's rapport "Financial integration in Europe" vil blive offentliggjort den 25. april 2013 i anledning af ECB's og Europa-Kommissionens fælles konference om finansiel integration og stabilitet i Europa. I denne udgave af rapporten gøres der status over den finansielle integration i euroområdet og Eurosystemets integrationsfremmende aktiviteter. Rapporten indeholder også et kapitel om den fælles tilsynsmekanisme samt specialartikler om emner som fx segmenteringen af euroområdets pengemarkeder i en tid med lave renter, integreringen af markedet for detailbetalinger i euro, sektoropdelte regnskaber og korrektion af ubalancer i euroområdet samt USA's pengemarkeder.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om Oesterreichische Nationalbanks bidrag til Den Internationale Valutafonds Poverty Reduction and Growth Trust og om en bilateral låneaftale mellem Den Internationale Valutafond og Oesterreichische Nationalbank

Den 4. marts 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/16 på anmodning af det østrigske finansministerium.

ECB's udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutter i Grækenland

Den 12. marts 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/17 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontantbetalinger i Belgien

Den 18. marts 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/18 på anmodning af Belgiens finansministerium og ministerium for indre anliggender.

ECB's udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutter i Portugal

Den 19. marts 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/19 på anmodning af det portugisiske finansministerium og det portugisiske parlament

ECB's udtalelse om hvilende indskudskonti hos kreditinstitutter i Grækenland

Den 19. marts 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/20 på anmodning af det græske finansministerium.

Medie- og pressehenvendelser