ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Mars 2013

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Beslut av ECB-rådet om nödkrediter begärda av Central Bank of Cyprus

Den 21 mars 2013 beslutade ECB-rådet att bibehålla nödkrediterna på nuvarande nivån fram till den 25 mars 2013. Därefter kan nödkrediter bara övervägas om ett EU/IMF-program som säkerställer de berörda bankernas solvens har utarbetats. Ett pressmeddelande om detta beslut publicerades samma dag på ECB:s webbplats.

Extern kommunikation

ECB:s årsrapport 2012

Den 20 mars 2013 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport för 2012. Rapporten kommer att överlämnas till Europaparlamentet och publiceras på EU:s 21 officiella språk den 24 april 2013.

Marknadsoperationer

Ändringar till reglerna för användning av vissa icke säkerställda statligt garanterade bankobligationer som säkerheter i Eurosystemet

Den 20 mars 2013 antog ECB-rådet beslut ECB/2013/6 om regler för ställandet av statligt garanterade bankobligationer som nyttjas för egen användning som säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Detta beslut, som kommer att gälla från den 1 mars 2015, hindrar motparten, eller någon enhet nära kopplad till motparten, att använda sådana obligationer som säkerhet i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. ECB-rådet har även beslutat att ändra reglerna för användning av icke säkerställda statligt garanterade bankobligationer för den period som slutar den 28 februari 2015. Därför antog ECB-rådet riktlinje ECB/2013/4 om ytterligare tillfälliga åtgärder avseende Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (omarbetning), vars bestämmelser omfattar flera existerande rättsakter om temporära åtgärder. För att klargöra det övergripande ramverket antog ECB-rådet beslut ECB/2013/5, som upphäver besluten ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 och ECB/2012/34. Alla rättsakter samt ett pressmeddelande därom finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Rapport om övergång till SEPA

Den 20 mars 2013 godkände ECB-rådet publiceringen av ”SEPA migration report” som har utarbetats av kommittén för betalnings- och avvecklingssystem, en av Eurosystemets/ECBS kommittéer. Rapporten beskriver hur långt euroområdet hade kommit i övergångsprocessen i slutet av 2012 och ger vägledning om hur övergången ska hanteras när det gäller euroområdets övergång till SEPA-kontoöverföringar och autogiro i euro, för vilket slutdatum satts till den 1 februari 2014 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009. Rapporten, samt ett pressmeddelande därom, finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

ECB:s rapport för år 2013 om ”Financial integration in Europe”

Den 20 mars 2013 noterade ECB-rådet att den sjunde utgåvan av ECB:s rapport om finansiell integration i Europa kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 25 april 2013. Publiceringen sker i samband med den konferens om finansiell integration och stabilitet i Europa som hålls gemensamt av ECB och Europeiska kommissionen. Rapporten visar graden av finansiell integration i euroområdet och Eurosystemets verksamhet för att främja detta. Den innehåller även ett kapitel om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM), speciella artiklar om segmenteringen på euroområdets penningmarknad när räntorna är låga, integreringen av marknaden för massbetalningar i euro, sektorräkenskaper och ombalansering i euroområdet samt penningmarknaderna i USA.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om Oesterreichische Nationalbanks bidrag till IMF:s fond för fattiga länder (Poverty Reduction and Growth Trust) samt ett bilateralt låneavtal mellan IMF och Oesterreichische Nationalbank

Den 4 mars 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/16 på begäran av finansministeriet i Österrike.

ECB-yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut i Grekland

Den 12 mars 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/17 på begäran av finansministeriet i Grekland.

ECB-yttrande om begränsningar för kontantbetalningar i Belgien

Den 18 mars 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/18 på begäran av de belgiska finans- och inrikesministerierna.

ECB-yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut i Portugal

Den 19 mars 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/19 på begäran av portugisiska finansministeriet och det portugisiska parlamentet.

ECB-yttrande om vilande inlåningskonton hos kreditinstitut i Grekland

Den 19 mars 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/20 på begäran av finansministeriet i Grekland.

Kontakt för media