European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юли 2012 г.

Пазарни операции

Временни мерки, свързани с допустимостта на определени допълнителни обезпечени с активи ценни книжа като обезпечения в Евросистемата

На 28 юни 2012 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2012/11 за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения. Изменението разширява критерия за допустимост за обезпечените с активи ценни книжа, които да се приемат като допустимо обезпечение при операциите по паричната политика на Евросистемата. Решението беше публикувано на уебсайта на ЕЦБ на същата дата.

Мерки, свързани с допустимостта на държавно гарантирани банкови облигации като обезпечения в Евросистемата

На 3 юли 2012 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2012/12 за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения. Изменението замразява сегашните равнища на държавно гарантирани банкови облигации за собствено ползване и изисква предварително одобрение от Управителния съвет на всяко следващо искане за повишаване на тези равнища. Всяко от тези искания трябва да е придружено от план за финансиране. Решението беше публикувано на уебсайта на ЕЦБ на същата дата.

Съответствие с дефиницията на Базел II за несъстоятелност

На 4 април 2012 г. Управителният съвет реши, че рейтинговите инструменти, които до 31 май 2012 г. не са приведени в съответствие с дефиницията на Базел ІІ за несъстоятелност, ще бъдат изключени от източниците по рамката на Евросистемата за кредитна оценка до постигането на съответствие. След това решение, на 5 юли 2012 г. Управителният съвет взе решение засега да изключи следните рейтингови инструменти от източниците по рамката на Евросистемата за кредитна оценка: ICAP, Coface Serviços Portugal и Cerved.

Приемане на трета вълна от национални рамки за допълнителни вземания по кредити

След решението си от 8 декември 2011 г. да разреши на националните централни банки (НЦБ) от Евросистемата като временно решение да приемат като обезпечение допълнителни обслужвани вземания по кредити, които отговарят на определени критерии за допустимост, на 5 юли 2012 г. Управителният съвет одобри рамката за допълнителни вземания по кредити, предложена от централната банка на Гърция (Bank of Greece), както и разширяването на обхвата на рамките за допълнителни вземания по кредити, предложени от централната банка на Кипър (Central Bank of Cyprus), централната банка на Португалия (Banco de Portugal) и централната банка на Италия (Banca d’Italia). По-подробна информация за тези рамки ще бъде предоставена на уебсайтовете на ЕЦБ и на съответните НЦБ.

Въвеждане на изискванията за предоставяне на данни на равнище кредит за обезпечените с активи ценни книжа

На 5 юли 2012 г. Управителният съвет взе решение да въведе предоставянето на данни на равнище кредит като изискване за допустимост на обезпечения за обезпечените с активи ценни книжа в рамката на Евросистемата за обезпечения. Преходен период от общо девет месеца ще предшества постигането на пълно съответствие със стандартите за отчетност, приложими към образците за информация на равнище кредит. Преходният период ще се прилага от датите, на които отчитането стане задължително за всеки клас активи от обезпечени с активи ценни книжа. Управителният съвет също така взе решение на кои дати да влезе в сила отчитането на данни на равнище кредит за ценни книжа, обезпечени с жилищни ипотеки, за секюритизация на кредити за малки и средни предприятия и за ценни книжа, обезпечени с търговски ипотеки, както и за обезпечени с активи ценни книжа, свързани с кредит за покупка на автомобили, потребителски кредити и лизинги. По-подробна информация е предоставена в прессъобщението, публикувано на 6 юли 2012 г. на уебсайта на ЕЦБ.

По-голяма прозрачност на данните за операциите

На 6 юли 2012 г. Управителният съвет взе решение ЕЦБ да публикува информация за обезпеченията на тримесечна база под формата на таблици и графики с данни. Понастоящем тази информация е предоставена в годишния доклад на ЕЦБ и засяга допустимите обезпечения, използвани при операциите на Евросистемата, разбити по групи активи; равнищата на свръхобезпечение; както и предоставените обезпечения, разбити по групи активи. Първото оповестяване на тези данни се предвижда за септември 2012 г.

Допустимост на обезпечения за облигации, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство

Поради изтичането на 25 юли 2012 г. на схемата за обратно изкупуване на търгуеми дългови инструменти, емитирани или напълно гарантирани от Република Гърция, тези инструменти за първи път ще станат недопустими като обезпечения при операциите по паричната политика на Евросистемата. В съответствие с установените процедури Управителният съвет ще направи оценка на потенциалната им допустимост след заключенията на извършвания в момента от Европейската комисия, ЕЦБ и МВФ преглед на напредъка, осъществен от Гърция, по втората програма за корекции. Прессъобщението и правният акт (Решение ЕЦБ/2012/14) по този въпрос са публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 20 юли 2012 г.

Платежни системи и системи за сетълмент

Насоки относно TARGET2-Securities

На 19 юли 2012 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities (преработен текст). Насоките ще бъдат публикувани скоро в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Назначаване на членове на Съвета за T2S

На 19 юли 2012 г., в съответствие с Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за TARGET2-Securities, Управителният съвет назначи членовете на Съвета за T2S, който незабавно трябва започне дейността си под председателството на Жан-Мишел Годфроа. Съставът на Съвета за T2S е оповестен в прессъобщение по този въпрос, публикувано на 19 юли 2012 г. на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Отговорът на Евросистемата на Зелената книга на Комисията относно паралелната банкова система

На 5 юли 2012 г. Управителният съвет одобри отговора на Евросистемата на обществената консултация на Комисията във връзка със Зелената книга относно паралелната банкова система. Отговорът на Евросистемата, предаден незабавно на Европейската комисия, беше публикуван на уебсайта на ЕЦБ на следващия ден.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно банковата рекапитализация в Словения

На 21 юни 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/48 по искане на министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно Magyar Nemzeti Bank

На 28 юни 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/49 по искане на Министерството на националната икономика на Унгария.

Становище на ЕЦБ относно закони за Central Bank of Cyprus от 2002 г. до 2007 г.

На 11 юли 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/51 по искане на председателя на Камарата на представителите на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно нови мерки за засилване на надзора и прилагането във финансовото регулиране в Ирландия

На 16 юли 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/52 по искане на министерството на финансите на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно банков налог и вноски в схемата за гарантиране на депозитите в Словакия

На 16 юли 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/53 по искане на министерството на финансите на Словакия.

Становище на ЕЦБ относно определени стари банкноти, които престават да бъдат законно платежно средство в Швеция

На 17 юли 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/54 по искане на централната банка на Швеция (Sveriges Riksbank).

Становище на ЕЦБ относно засилване на финансовия надзор и създаване на комитет за финансова стабилност в Германия

На 17 юли 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/55 по искане на Федералното министерството на финансите на Германия.

Статистика

Корекция на паричните агрегати

На 5 юли 2012 г. Управителният съвет одобри корекция на а) паричните агрегати, като изключи репо операциите, провеждани чрез централни контрагенти, от позицията „споразумения за обратно изкупуване, сключени от други финансови посредници“ от компонентите на М3 и на б) кредитните агрегати, като изключи обратните репо операции, провеждани чрез централни контрагенти, от позицията „кредити за други финансови посредници“ от източниците на М3. Коригираната статистика ще бъде оповестена за първи път в края на септември 2012 г. с публикуването на паричните данни за август 2012 г.

Административно управление

Становище на Управителния съвет на ЕЦБ относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

На 18 юли 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/56 по искане на председателя на Европейския съвет. Становището е публикувано на 19 юли 2012 г. на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите