European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Lipiec 2012

Operacje rynkowe

Środki tymczasowe związane z dopuszczeniem pewnych dodatkowych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami jako zabezpieczeń dla Eurosystemu.

28 czerwca 2012 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2012/11 zmieniającą decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń. Zmiana polega na rozszerzeniu kryteriów kwalifikacji dotyczących papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, stanowiących zabezpieczenie w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu. Decyzja została opublikowana tego samego dnia w serwisie internetowym EBC.

Środki związane z dopuszczeniem przez Eurosystem jako zabezpieczeń obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo

3 lipca 2012 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2012/12 zmieniającą decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń. Zmiana polega na zamrożeniu na aktualnym poziomie własnego wykorzystania obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo i wprowadzeniu wymogu uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Prezesów na zwiększenie tego poziomu; do wniosku w tej sprawie należy dołączyć plan finansowania. Decyzja została opublikowana tego samego dnia w serwisie internetowym EBC.

Zgodność z definicją niewykonania zobowiązań według umowy bazylejskiej II

4 kwietnia 2012 r. Rada Prezesów zdecydowała, że narzędzia ratingowe, w których do 31 maja 2012 r. nie będzie stosowana definicja niewykonania zobowiązań według umowy bazylejskiej II, zostaną wykluczone jako źródła z ramowych zasad oceny kredytowej w Eurosystemie (ECAF) do czasu osiągnięcia zgodności z tą definicją. W związku z powyższą decyzją w dniu 5 lipca 2012 r. Rada Prezesów postanowiła tymczasowo wykluczyć jako źródła z zasad ECAF następujące narzędzia ratingowe: ICAP, Coface Serviços Portugal i Cerved.

Zatwierdzenie trzeciej partii krajowych zasad akceptacji dodatkowych należności kredytowych

W związku z decyzją z 8 grudnia 2011 r. zezwalającą krajowym bankom centralnym, by tymczasowo przyjmowały jako zabezpieczenie dodatkowe, regularnie obsługiwane należności kredytowe spełniające określone kryteria kwalifikacji, w dniu 5 lipca 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła projekt zasad akceptacji dodatkowych należności kredytowych (ACC) przedstawiony przez bank centralny Grecji oraz rozszerzenie projektów zasad akceptacji ACC przedstawionych przez banki centralne Cypru, Portugalii i Włoch. Więcej informacji na temat tych zasad ukaże się w serwisach internetowych EBC i właściwych krajowych banków centralnych.

Wdrożenie wymogu podawania danych o poszczególnych kredytach dla papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

5 lipca 2012 r. Rada Prezesów postanowiła wprowadzić do ramowych zasad Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń wymóg podawania danych o poszczególnych kredytach jako jeden z warunków kwalifikacji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS). Okres przejściowy na osiągnięcie pełnej zgodności ze standardami sprawozdawczymi dotyczącymi formularzy danych o poszczególnych kredytach wynosi dziewięć miesięcy. Okres ten będzie liczony od daty wejścia w życie obowiązku podawania dla poszczególnych klas aktywów ABS. Rada Prezesów podjęła także decyzję o datach wejścia w życie obowiązku podawania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkaniowych, sekurytyzowanych kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach komercyjnych, a także ABS zabezpieczonych na kredytach samochodowych, kredytach konsumenckich i umowach leasingowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym, który ukazał się w serwisie internetowym EBC w dniu 6 lipca 2012 r.

Większa przejrzystość danych o operacjach

6 lipca 2012 r. Rada Prezesów zdecydowała, że EBC będzie publikować co kwartał informacje o zabezpieczeniach w formie tabel z danymi i wykresów. Obecnie informacje te są podawane w raporcie rocznym EBC i obejmują zabezpieczenia dopuszczone do wykorzystania w operacjach Eurosystemu w podziale na grupy aktywów i poziom nadzabezpieczenia oraz złożone zabezpieczenia w podziale na grupy aktywów. Pierwsze wydanie tych danych ukaże się we wrześniu 2012 r.

Kwalifikacja obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji

W związku z tym, że 25 lipca 2012 r. wygasa program odkupu dotyczący rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką, instrumenty te utracą na jakiś czas status kwalifikowanego zabezpieczenia w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu. Zgodnie z ustalonymi procedurami Rada Prezesów oceni, czy będą one kwalifikować się jako zabezpieczenie, po zakończeniu prowadzonej obecnie przez Komisję Europejską, wraz z EBC, i Międzynarodowy Fundusz Walutowy oceny postępów poczynionych przez Grecję w ramach drugiego programu dostosowań. Komunikat prasowy w tej sprawie oraz akt prawny (decyzja EBC/2012/14) zostały opublikowane w serwisie internetowym EBC w dniu 20 lipca 2012 r.

Systemy płatności i rozrachunku

Wytyczne w sprawie TARGET2-Securities

19 lipca 2012 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities (wersja przekształcona). Zostaną one wkrótce opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Powołanie członków Rady T2S

19 lipca 2012 r., zgodnie z decyzją EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities, Rada Prezesów powołała członków Rady T2S, która ma zacząć działać niezwłocznie, pod przewodnictwem Jean-Michela Godeffroy. Skład Rady T2S został podany w komunikacie prasowym, który ukazał się w serwisie internetowym EBC w dniu 19 lipca 2012 r.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Odpowiedź Eurosystemu na zieloną księgę Komisji Europejskiej na temat równoległego systemu bankowego

5 lipca 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na publiczną konsultację Komisji w sprawie zielonej księgi na temat równoległego systemu bankowego (tzw. shadow banking). Odpowiedź Eurosystemu została natychmiast przekazana Komisji, a następnego dnia ukazała się w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie rekapitalizacji banków w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/48 w dniu 21 czerwca 2012 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie Magyar Nemzeti Bank

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/49 w dniu 28 czerwca 2012 r. na wniosek węgierskiego ministerstwa gospodarki narodowej.

Opinia EBC w sprawie ustaw o Central Bank of Cyprus z lat 2002–2007

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/51 w dniu 11 lipca 2012 r. na wniosek przewodniczącego cypryjskiej Izby Reprezentantów.

Opinia EBC w sprawie nowych środków wzmacniających nadzór i egzekwowanie przepisów w zakresie regulacji finansowej w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/52 w dniu 16 lipca 2012 r. na wniosek irlandzkiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie daniny od banków i wpłat na rzecz systemu gwarantowania depozytów na Słowacji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/53 w dniu 16 lipca 2012 r. na wniosek słowackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie utraty statusu środka płatniczego przez niektóre stare banknoty w Szwecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/54 w dniu 17 lipca 2012 r. na wniosek banku centralnego Szwecji.

Opinia EBC w sprawie wzmocnienia nadzoru finansowego i utworzenia komitetu stabilności finansowej w Niemczech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/55 w dniu 17 lipca 2012 r. na wniosek niemieckiego federalnego ministerstwa finansów.

Statystyka

Korekta agregatów pieniężnych

5 lipca 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła następujące korekty: i) korektę agregatów pieniężnych polegającą na wyłączeniu operacji repo przeprowadzonych za pośrednictwem centralnych partnerów rozliczeniowych z pozycji składowych M3 „umowy repo zawarte przez instytucje pośrednictwa finansowego”, ii) korektę agregatów kredytowych polegającą na wyłączeniu operacji reverse repo przeprowadzonych za pośrednictwem centralnych partnerów rozliczeniowych z pozycji czynników kreacji M3 „kredyty dla instytucji pośrednictwa finansowego”. Pierwsze wydanie skorygowanych statystyk ukaże się z końcem września 2012 r. wraz z publikacją danych monetarnych za sierpień 2012 r.

Kwestie wewnętrzne

Opinia Rady Prezesów EBC w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/56 w dniu 18 lipca 2012 r. na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej. Opinia została opublikowana w serwisie internetowym EBC w dniu 19 lipca 2012 r.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami