European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Júl 2012

Operácie na trhu

Prechodné opatrenia týkajúce sa akceptovateľnosti niektorých ďalších cenných papierov krytých aktívami ako kolaterálu v operáciách Eurosystému

Dňa 28. júna 2012 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2012/11, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných prechodných opatreniach súvisiacich s refinančnými operáciami Eurosystému a akceptovateľnosťou kolaterálu. Týmto rozhodnutím sa rozširujú kritériá akceptovateľnosti cenných papierov krytých aktívami ako kolaterálu v menovopolitických operáciách Eurosystému. Rozhodnutie bolo zverejnené v ten istý deň na internetovej stránke ECB.

Opatrenia týkajúce sa akceptovateľnosti bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako kolaterálu v operáciách Eurosystému

Dňa 3. júla 2012 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2012/12, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných prechodných opatreniach súvisiacich s refinančnými operáciami Eurosystému a akceptovateľnosťou kolaterálu. Na základe tohto rozhodnutia dochádza ku zmrazeniu súčasnej úrovne vlastných založených bankových dlhopisov so štátnou zárukou a zavedeniu požiadavky predchádzajúceho súhlasu Rady guvernérov s akýmkoľvek ďalším zvýšením ich úrovne na základe žiadosti spojenej s plánom financovania. Rozhodnutie bolo zverejnené v ten istý deň na internetovej stránke ECB.

Súlad s definíciou zlyhania podľa dohody Bazilej II

Dňa 4. apríla 2012 Rada guvernérov rozhodla, že od 31. mája 2012 sa ratingové nástroje nezodpovedajúce definícii zlyhania v zmysle dohody Bazilej II prestanú používať v rámci Eurosystému na hodnotenie úverovej bonity (Eurosystem credit assessment framework – ECAF) až do dosiahnutia súladu s touto definíciou. V nadväznosti na toto rozhodnutie sa Rada guvernérov 5. júla 2012 rozhodla z ECAF prechodne vylúčiť nasledujúce ratingové nástroje: ICAP, Coface Serviços Portugal a Cerved.

Akceptácia tretej vlny národných rámcov pre dodatočné úverové pohľadávky

V nadväznosti na svoje rozhodnutie z 8. decembra 2011, ktorým umožňuje národným centrálnym bankám Eurosystému dočasne prijímať kolaterál v podobe ďalších riadne splácaných úverových pohľadávok spĺňajúcich určité kritériá akceptovateľnosti, Rada guvernérov 5. júla 2012 schválila rámec dodatočných úverových pohľadávok (additional credit claims – ACC) na základe návrhu Bank of Greece, ako aj rozšírenie rámcov ACC, ktoré navrhli Central Bank of Cyprus, Banco de Portugal a Banca d’Italia. Podrobnejšie informácie o uvedených rámcoch budú k dispozícii na internetovej stránke ECB a na internetových stránkach príslušných národných centrálnych bánk.

Zavádzanie požiadaviek na poskytovanie údajov na úrovni jednotlivých úverov v súvislosti s cennými papiermi krytými aktívami

Dňa 5. júla 2012 sa Rada guvernérov rozhodla zaviesť požiadavku poskytovania údajov na úrovni jednotlivých úverov ako podmienku akceptovateľnosti cenných papierov krytých aktívami (asset-backed securities – ABS) v kolaterálovom rámci Eurosystému. Na splnenie vykazovacích požiadaviek podľa vzorov údajov o jednotlivých úveroch platí deväťmesačné prechodné obdobie. Prechodné obdobie sa začne dňom, keď sa vykazovanie stane povinným pre každú triedu aktív ABS. Rada guvernérov zároveň rozhodla o termínoch nadobudnutia účinnosti povinnosti vykazovania údajov o jednotlivých úveroch v prípade cenných papierov krytých rezidenčnými hypotékami, sekuritizácie úverov poskytnutých malým a stredným podnikom a cenných papierov krytých komerčnými hypotékami, ako aj cenných papierov krytých úvermi na nákup automobilov, spotrebnými úvermi a lízingovými úvermi. Podrobnejšie informácie sú uvedené v tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke ECB 6. júla 2012.

Zvýšená transparentnosť údajov o operáciách

Dňa 6. júla 2012 Rada guvernérov rozhodla, že ECB bude štvrťročne zverejňovať informácie o kolaterále formou tabuliek a grafov. V súčasnosti sa tieto údaje uvádzajú vo výročnej správe ECB nasledovným spôsobom: výška kolaterálu akceptovateľného v operáciách Eurosystému v členení na jednotlivé skupiny aktív, výška nadmerného kolaterálu a výška poskytnutého kolaterálu v členení na jednotlivé skupiny aktív. Tieto údaje by mali byť prvýkrát zverejnené v septembri 2012.

Akceptovateľnosť kolaterálu v podobe dlhopisov emitovaných alebo garantovaných gréckou vládou

Vzhľadom na vypršanie platnosti programu spätného odkúpenia obchodovateľných dlhopisov emitovaných alebo plne garantovaných vládou Helénskej republiky dňa 25. júla 2012 tieto nástroje dočasne prestanú byť akceptovateľné ako kolaterál v menovopolitických operáciách Eurosystému. Rada guvernérov v súlade s platnými postupmi posúdi možnosť ich akceptovania na základe výsledkov momentálne prebiehajúceho hodnotenia Európskej komisie v spolupráci s ECB a MMF, ktoré sleduje pokrok Grécka dosiahnutý v realizácii druhého programu hospodárskej adaptácie. Súvisiaca tlačová správa a právny akt (rozhodnutie ECB/2012/14) boli zverejnené na internetovej stránke ECB dňa 20. júla 2012.

Platobné a zúčtovacie systémy

Usmernenie o systéme TARGET2-Securities

Dňa 19. júla 2012 Rada guvernérov prijala Usmernenie ECB/2012/13 o systéme TARGET2‑Securities (prepracované znenie). Usmernenie bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Vymenovanie členov Rady T2S

Dňa 19. júla 2012 Rada guvernérov v súlade s rozhodnutím ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities vymenovala členov Rady T2S, ktorá začne pôsobiť s okamžitou platnosťou a ktorej predsedom je Jean-Michel Godeffroy. Zloženie Rady T2S bolo oznámené v súvisiacej tlačovej správe zverejnenej 19. júla 2012 na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Odpoveď Eurosystému na Zelenú knihu Komisie o tieňovom bankovníctve

Dňa 5. júla 2012 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému na verejnú konzultáciu Európskej komisie o Zelenej knihe o tieňovom bankovníctve. Odpoveď Eurosystému, ktorá bola okamžite zaslaná Európskej komisii, bola nasledujúci deň zverejnená na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k rekapitalizácii bánk v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/48 dňa 21. júla 2012 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/49 dňa 28. júna 2012 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k zákonom o Central Bank of Cyprus z rokov 2002 až 2007

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/51 dňa 11. júla 2012 na žiadosť predsedu dolnej komory cyperského parlamentu.

Stanovisko ECB k novým opatreniam na posilnenie dohľadu a vymožiteľnosti v oblasti finančnej regulácie v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/52 dňa 16. júla 2012 na žiadosť írskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k bankovému odvodu a príspevkom do systému ochrany vkladov na Slovensku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/53 dňa 16. júla 2012 na žiadosť slovenského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k určitým starým bankovkám, ktoré prestávajú byť zákonným platidlom vo Švédsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/54 dňa 17. júla 2012 na žiadosť Sveriges Riksbank.

Stanovisko ECB k posilneniu finančného dohľadu a zriadeniu výboru pre finančnú stabilitu v Nemecku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/55 dňa 17. júla 2012 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií.

Štatistika

Úprava menových agregátov

Dňa 5. júla 2012 Rada guvernérov schválila úpravu i) menových agregátov, ktorej predmetom je vyňatie repo obchodov uskutočňovaných prostredníctvom centrálnych zmluvných strán (CCP) z položky „dohody o spätnom odkúpení uzavreté ostatnými finančnými sprostredkovateľmi“ komponentu M3 a ii) úpravu úverových agregátov, ktorej predmetom je vyňatie reverzných repo obchodov uskutočňovaných prostredníctvom CCP z položky „úvery poskytnuté ostatným finančným sprostredkovateľom“ protipoložky M3. Takto upravená štatistika bude prvýkrát zverejnená koncom septembra 2012 pri vydaní menových údajov za apríl 2012.

Riadenie organizácie

Stanovisko Rady guvernérov ECB k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/56 dňa 18. júla 2012 na žiadosť predsedu Európskej rady. Stanovisko bolo zverejnené 19. júla 2012 na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá