European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Červenec 2012

Tržní operace

Dočasná opatření týkající se způsobilosti určitých dodatečných cenných papírů krytých aktivy jako zajištění v operacích Eurosystému

Rada guvernérů schválila 28. června 2012 rozhodnutí ECB/2012/11, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění. Touto změnou se rozšiřují kritéria způsobilosti cenných papírů krytých aktivy, která lze přijmout jako způsobilé zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému. Uvedené rozhodnutí bylo zveřejněno v tentýž den na internetových stránkách ECB.

Opatření týkající se způsobilosti státem zaručených bankovních dluhopisů jako zajištění v operacích Eurosystému

Rada guvernérů schválila 3. července 2012 rozhodnutí ECB/2012/12, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění. Součástí uvedeného pozměňujícího rozhodnutí je zmrazení stávající úrovně státem zaručených bankovních dluhopisů poskytnutých samotným emitentem a požadavek předchozího souhlasu Rady guvernérů s jakýmkoli následujícím zvýšením dané úrovně na základě žádosti doplněné plánem financování. Uvedené rozhodnutí bylo zveřejněno v tentýž den na internetových stránkách ECB.

Dodržování definice selhání podle Basel II

Dne 4. dubna 2012 rozhodla Rada guvernérů, že ratingové nástroje, které nebudou do 31. května 2012 v souladu s definicí selhání podle Basel II, nebudou moci být použity jako zdroje rámce Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika (ECAF), dokud nebude dosaženo souladu. V návaznosti na toto rozhodnutí Rada guvernérů 5. července 2012 rozhodla prozatím vyloučit následující ratingové nástroje z použití jako zdroje výše uvedeného rámce: ICAP, Coface Serviços Portugal a Cerved.

Přijetí třetí vlny národních rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky

V návaznosti na rozhodnutí z 8. prosince 2011, které umožňuje národním centrálním bankám Eurosystému dočasně přijímat jako zajištění další standardní úvěrové pohledávky, které plní specifická kritéria způsobilosti, přijala Rada guvernérů 5. července 2012 rámec dodatečných úvěrových pohledávek (ACC), který navrhla Bank of Greece, a rozšíření rámců ACC, které navrhly Central Bank of Cyprus, Banco de Portugal a Banca d’Italia. Podrobnější informace o těchto rámcích budou brzy k dispozici na internetových stránkách ECB a příslušných národních centrálních bank.

Zavádění požadavků na vykazování informací podle jednotlivých úvěrů u cenných papírů zajištěných aktivy

Rada guvernérů přijala 5. července 2012 rozhodnutí zavést vykazování informací o jednotlivých úvěrech jako požadavek způsobilosti zajištění v případě cenných papírů zajištěných aktivy (ABS), které jsou součástí rámce zajištění Eurosystému. Bude existovat přechodné období v délce devět měsíců, než bude nezbytné dosáhnout plného souladu se standardy výkaznictví vztahujícími se na šablony výkaznictví pro jednotlivé úvěry. Přechodné období započne běžet dnem, kdy se vykazování informací stane povinným pro každou skupinu aktiv ABS. Rada guvernérů rovněž přijala rozhodnutí o faktických termínech započetí vykazování informací o jednotlivých úvěrech, pokud jde o cenné papíry zajištěné rezidenčními hypotékami, sekuritizaci úvěrů malým a středním podnikům, cenné papíry zajištěné komerčními hypotékami a ABS v oblasti úvěrů na nákup automobilu, spotřebitelských úvěrů a leasingu. Podrobnější informace jsou uvedeny v tiskové zprávě, která byla zveřejněna 6. července 2012 na internetových stránkách ECB.

Větší transparentnost údajů o operacích

Dne 6. července 2012 Rada guvernérů rozhodla, že ECB bude čtvrtletně zveřejňovat informace o zajištění formou grafů a tabulek s údaji. Tyto informace jsou v současné době uvedeny ve Výroční zprávě ECB a tvoří je zajištění způsobilé k použití v operacích Eurosystému rozdělené podle skupin aktiv, úroveň přezajištění a předložené zajištění rozdělené podle skupin aktiv. Tyto údaje by měly být poprvé zveřejněny v září 2012.

Způsobilost jako zajištění v případě dluhopisů emitovaných nebo zaručených řeckou vládou

Vzhledem k tomu, že 25. července 2012 uplyne platnost programu zpětného odkupu obchodovatelných dluhových nástrojů emitovaných nebo zajištěných Řeckou republikou, tyto nástroje se prozatím stanou nezpůsobilými jako zajištění v operacích měnové politiky Eurosystému. Jejich potenciální způsobilost Rada guvernérů na základě zavedených postupů posoudí po dokončení hodnocení pokroku dosaženého Řeckem v rámci druhého programu opatření, kterou v současné době provádí Evropská komise spolu s ECB a MMF. Související tisková zpráva a právní akt (rozhodnutí ECB/2012/14) byly zveřejněny na internetových stránkách ECB 20. července 2012.

Platební služby a systémy

Obecné zásady o TARGET2-Securities

Dne 19. července 2012 schválila Rada guvernérů Obecné zásady o TARGET2-Securities ECB/2012/13 (přepracované znění). Zveřejněny budou v nejbližší době v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Jmenování členů Rady T2S

V souladu s rozhodnutím ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities jmenovala Rada guvernérů 19. července 2012 členy Rady T2S, která začne okamžitě fungovat pod předsednictvím Jeana-Michela Godeffroye. Složení Rady T2S bylo oznámeno v související tiskové zprávě dne 19. července 2012 na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Odpověď Eurosystému na Zelenou knihu Komise o stínovém bankovnictví

Dne 5. července 2012 schválila Rada guvernérů odpověď Eurosystému na veřejnou konzultaci vedenou Komisí o Zelené knize o stínovém bankovnictví. Odpověď Eurosystému, která byla okamžitě zaslána Evropské komisi, byla následující den zveřejněna na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k rekapitalizaci bank ve Slovinsku

Stanovisko CON/2012/48 přijala Rada guvernérů 21. června 2012 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k Magyar Nemzeti Bank

Stanovisko CON/2012/49 přijala Rada guvernérů 28. června 2012 na žádost maďarského ministerstva národního hospodářství.

Stanovisko ECB k zákonům o kyperské centrální bance z let 2002 až 2007

Stanovisko CON/2012/51 přijala Rada guvernérů 11. července 2012 na žádost předsedy dolní komory kyperského parlamentu.

Stanovisko ECB týkající se nových opatření k posílení dohledu a vymáhání v oblasti finanční regulace v Irsku

Stanovisko CON/2012/52 přijala Rada guvernérů 16. července 2012 na žádost irského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k bankovnímu poplatku a příspěvcích do systému pojištění vkladů na Slovensku

Stanovisko CON/2012/53 přijala Rada guvernérů 16. července 2012 na žádost slovenského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k určitým starým bankovkám, které pozbývají status zákonného platidla ve Švédsku

Stanovisko CON/2012/54 přijala Rada guvernérů 17. července 2012 na žádost Sveriges Riksbank.

Stanovisko ECB k posílení finančního dohledu a zřízení výboru pro finanční stabilitu v Německu

Stanovisko CON/2012/55 přijala Rada guvernérů 17. července 2012 na žádost německého spolkového ministerstva financí.

Statistika

Úprava měnových agregátů

Dne 5. července 2012 schválila Rada guvernérů úpravu i) měnových agregátů – vyjmutím repo operací prováděných ústředními protistranami (CCP) z položky „dohody o zpětném odkupu uzavřené ostatními finančními zprostředkovateli“, která je součástí složky M3, a ii) úvěrových agregátů – vyjmutím reverzních repo operací prováděných prostřednictvím CCP z položky „úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům“, která je součástí protipoložky M3. Takto upravená statistika bude poprvé zveřejněna na konci září 2012, kdy budou zveřejněny měnové údaje za srpen 2012.

Správa a řízení

Stanovisko Rady guvernérů ECB k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB

Stanovisko CON/2012/56 přijala Rada guvernérů 18. července 2012 na žádost předsedy Evropské rady. Stanovisko bylo zveřejněno 19. července 2012 na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média