European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2012 m. liepos mėn.

Rinkos operacijos

Laikinos priemonės, susijusios su tam tikrų turtu užtikrintų papildomų vertybinių popierių tinkamumu Eurosistemos įkaitui

2012 m. birželio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2012/11, iš dalies pakeičiantį Sprendimą ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu. Po šio pakeitimo buvo išplėsti tinkamumo kriterijai turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams, kurie dabar yra priimami kaip tinkamas įkaitas vykdant Eurosistemos pinigų politikos operacijas. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje tą pačią dieną.

Priemonės, susijusios su vyriausybių garantuotų bankų obligacijų kaip Eurosistemos įkaito tinkamumu

2012 m. liepos 3 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2012/12, iš dalies pakeičiantį Sprendimą ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu. Pagal pakeistas Sprendimo nuostatas, esamas vyriausybės garantuotų banko obligacijų nuosavo naudojimo lygis nekeičiamas. Sprendime taip pat numatyta, kad bet kokiam paskui teikiamam prašymui padidinti šį lygį būtinas išankstinis Valdančiosios tarybos pritarimas, ir prie visų tokių prašymų turi būti pridėtas finansavimo planas. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje tą pačią dieną.

Atitiktis Bazelio II sistemoje pateiktai įsipareigojimų nevykdymo apibrėžčiai

2012 m. balandžio 4 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad priemonės reitingui nustatyti, neatitinkančios Bazelio II sistemoje pateiktos įsipareigojimų nevykdymo apibrėžties, nuo 2012 m. gegužės 31 d. nebebus naudojamos kaip Eurosistemos kredito vertinimo sistemos (EKVS) šaltiniai, kol nebus užtikrinta jų atitiktis apibrėžčiai. Atsižvelgdama į tai, 2012 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba nusprendė laikinai nenaudoti toliau nurodytų priemonių reitingui nustatyti kaip EKVS šaltinių: ICAP, Coface Serviços Portugal ir Cerved.

Papildomų kredito reikalavimų trečios nacionalinių sistemų grupės pripažinimas

Atsižvelgdama į 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą laikinai leisti Eurosistemos nacionaliniams bankams kaip įkaitą priimti konkrečius tinkamumo kriterijus atitinkančią teisę į veiksnų kreditą, 2012 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba patvirtino Bank of Greece pasiūlytą papildomų kredito reikalavimų sistemą ir pritarė Central Bank of Cyprus, Banco de Portugal ir Banca d’Italia pasiūlytų papildomų kredito reikalavimų sistemų praplėtimui. Daugiau informacijos apie šias sistemas netrukus bus pateikta ECB ir atitinkamų nacionalinių centrinių bankų interneto svetainėse.

Įpareigojimo teikti duomenis apie kiekvieną paskolą turtu užtikrintų vertybinių popierių atveju taikymas

2012 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba nusprendė pradėti taikyti įpareigojimą teikti duomenis apie kiekvieną paskolą kaip įkaito tinkamumo reikalavimą turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams Eurosistemos įkaito sistemoje. Bus taikomas devynių mėnesių pereinamasis laikotarpis, per kurį turi būti pasiekta visiška atitiktis atskaitomybės standartams, taikomiems duomenų apie kiekvieną paskolą teikimo įpareigojimo šablonams. Pereinamasis laikotarpis bus taikomas nuo tų datų, kai įpareigojimas teikti duomenis taps privalomas kiekvienai turtu užtikrintų vertybinių popierių turto klasei. Be to, Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl konkrečių datų, kai turi būti pateikiami duomenys apie kiekvieną paskolą hipoteka užtikrintų vertybinių popierių; paskolų mažoms ir vidutinėms įmonėms pakeitimo vertybiniais popieriais ir komercine hipoteka užtikrintų vertybinių popierių, paskola automobiliui įsigyti užtikrintų vertybinių popierių, vartojimo paskola užtikrintų vertybinių popierių ir išperkamosios nuomos sutartimi užtikrintų vertybinių popierių atvejais. Daugiau informacijos pateikta 2012 m. liepos 6 d. ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Graikijos vyriausybės išleistų ar garantuotų obligacijų tinkamumas įkaitui

2012 m. liepos 25 d. pasibaigus skolos išpirkimo schemos, taikomos Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms, galiojimo laikui, šios priemonės laikinai nebus tinkamos naudoti įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijose. Vadovaudamasi nustatyta tvarka, Valdančioji taryba įvertins jų galimą tinkamumą, kai bus gauta dabar Europos Komisijos kartu su ECB ir TVF atliekamos peržiūros išvada. Peržiūros metu vertinama Graikijos padaryta pažanga pagal antrąją koregavimo programą. Susijęs pranešimas spaudai ir teisės aktas (Sprendimas ECB/2012/14) buvo paskelbti ECB interneto svetainėje 2012 m. liepos 20 d.

Skaidresni duomenys apie operacijas

2012 m. liepos 6 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad ECB kas ketvirtį skelbs informaciją apie įkaitą, pateikdamas duomenų lenteles ir grafikus. Dabar ši informacija pateikiama ECB metų ataskaitoje ir apima duomenis apie Eurosistemos operacijoms tinkamą naudoti įkaitą pagal turto rūšį, pateikto, tačiau kreditui iš pinigų politikos operacijų nepanaudoto įkaito dalį ir turto, panaudoto kaip įkaitas, pasiskirstymą pagal turto rūšį. Pirmą kartą paskelbti šiuos duomenis numatoma 2012 m. rugsėjo mėn.

Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos

TARGET2-Securities gairės

2012 m. liepos 19 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities (nauja redakcija). Gairės bus netrukus paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

T2S valdybos nario paskyrimas

2012 m. liepos 19 d., vadovaudamasi Sprendimu ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo, Valdančioji taryba paskyrė T2S valdybos narius. Valdyba, kuriai pirmininkaus p. Jean-Michel Godeffroy, darbą turi pradėti nedelsiant. T2S valdybos sudėtis buvo paskelbta susijusiame pranešime spaudai, kuris buvo paskelbtas ECB interneto svetainėje 2012 m. liepos 19 d.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Eurosistemos atsakymas į Komisijos Žaliąją knygą apie šešėlinę bankininkystę

2012 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba pritarė Eurosistemos atsakymui į Komisijos viešąją konsultaciją dėl Žaliosios knygos apie šešėlinę bankininkystę. Eurosistemos atsakymas, kuris buvo nedelsiant perduotas Europos Komisijai, kitą dieną buvo paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl bankų rekapitalizavimo Slovėnijoje

2012 m. birželio 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/48 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank

2012 m. birželio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/49 Vengrijos nacionalinio ūkio ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Central Bank of Cyprus įstatymų nuo 2002 m. iki 2007 m.

2012 m. liepos 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/51 Kipro atstovų rūmų pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl naujų finansų reglamentavimo priemonių, stiprinančių priežiūrą ir vykdymą, Airijoje

2012 m. liepos 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/52 Airijos finansų departamento prašymu.

ECB nuomonė dėl bankų mokesčių ir įmokų į indėlių garantijų sistemą Slovakijoje

2012 m. liepos 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/53 Slovakijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl tam tikrų senų banknotų, nustojančių būti teisėta mokėjimo priemonė Švedijoje

2012 m. liepos 17 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/54 Sveriges Riksbank prašymu.

ECB nuomonė dėl finansų priežiūros stiprinimo ir finansų stabilumo komiteto įsteigimo Vokietijoje

2012 m. liepos 17 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/55 Vokietijos finansų ministerijos prašymu.

Statistika

Pinigų junginių koregavimas

2012 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba pritarė: i) pinigų junginių koregavimui, nebeįtraukiant atpirkimo operacijų, atliktų per pagrindines sandorio šalis, į P3 sudedamosios dalies poziciją „KFT sudaryti atpirkimo sandoriai“; ii) kreditų junginių koregavimui, nebeįtraukiant grįžtamųjų atpirkimo operacijų, atliktų per pagrindines sandorio šalis, į P3 sudedamosios dalies poziciją „paskolos KFT“. Pakoreguota statistika pirmą kartą bus paskelbta 2012 m. rugsėjo pabaigoje, skelbiant 2012 m. rugpjūčio mėn. pinigų duomenis.

Bendrasis valdymas

ECB valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo

2012 m. liepos 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/56 Europos Vadovų Tarybos pirmininko prašymu. Nuomonė paskelbta ECB interneto svetainėje 2012 m. liepos 19 d.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai