European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2012

Tržne operacije

Začasni ukrepi v zvezi s primernostjo nekaterih dodatnih listinjenih vrednostnih papirjev kot zavarovanja v Eurosistemu

Svet ECB je 28. junija 2012 sprejel Sklep ECB/2012/11 o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja. S spremembo se razširjajo merila primernosti za listinjene vrednostne papirje, ki so sprejemljivi kot primerno zavarovanje v Eurosistemovih operacijah denarne politike. Sklep je bil istega dne objavljen na spletni strani ECB.

Ukrepi v zvezi s primernostjo bančnih obveznic z državnim jamstvom kot zavarovanja v Eurosistemu

Svet ECB je 3. julija 2012 sprejel Sklep ECB/2012/12 o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja. S spremembo se zamrzne sedanja raven bančnih obveznic z državnim jamstvom v lastni uporabi in uvaja zahteva, da mora Svet ECB predhodno odobriti prošnjo za naknadno povečanje ravni takšnih obveznic, prošnja pa mora vsebovati tudi načrt financiranja. Sklep je bil istega dne objavljen na spletni strani ECB.

Spoštovanje opredelitve neizpolnitve obveznosti iz sporazuma Basel II

Svet ECB je 4. aprila 2012 sklenil, da bodo bonitetna orodja, ki do 31. maja 2012 ne bodo začela uporabljati opredelitve neizpolnitve obveznosti, kot je določena v sporazumu Basel II, izključena iz bonitetnega okvira Eurosistema, dokler te opredelitve ne bodo začela uporabljati. Skladno s to odločitvijo je Svet ECB 5. julija 2012 sklenil, da se iz bonitetnega okvira Eurosistema začasno izključijo naslednja bonitetna orodja: ICAP, Coface Serviços Portugal in Cerved.

Sprejetje tretjega vala nacionalnih okvirov za dodatna bančna posojila

V skladu z odločitvijo z dne 8. decembra 2011, ki nacionalnim centralnim bankam Eurosistema začasno omogoča, da kot zavarovanje sprejemajo dodatna donosna posojila, ki izpolnjujejo posebna merila primernosti, je Svet ECB 5. julija 2012 odobril okvir za dodatna bančna posojila, ki ga je predlagala centralna banka Bank of Greece, ter razširitev okvirov, ki so jih predlagale naslednje centralne banke: Central Bank of Cyprus, Banco de Portugal in Banca d’Italia. Podrobnejše informacije o teh okvirih bodo na voljo na spletnih straneh ECB in teh nacionalnih centralnih bank.

Izvajanje obveznega poročanja podatkov po posameznih posojilih pri listinjenih vrednostnih papirjih

Svet ECB je 5. julija 2012 sklenil, da bo poročanje podatkov po posameznih posojilih začelo veljati kot ena od zahtev za primernost listinjenih vrednostnih papirjev v sistemu zavarovanja terjatev v Eurosistemu. Omogočeno bo devetmesečno prehodno obdobje, preden bo treba v celoti spoštovati standarde poročanja, ki veljajo za predloge o poročanju podatkov po posameznih posojilih. Prehodno obdobje se bo začelo od datumov, ko bo poročanje pri vsakem razredu listinjenih vrednostnih papirjev postalo obvezno. Svet ECB je določil tudi efektivne datume, ko se začne poročanje podatkov po posameznih posojilih, in sicer za vrednostne papirje, ki imajo v kritnem skladu stanovanjska hipotekarna posojila, za listinjenje posojil malim in srednje velikim podjetjem ter za vrednostne papirje, ki imajo v kritnem skladu posojila, zavarovana s hipoteko na poslovni nepremičnini, kakor tudi za listinjene vrednostne papirje, ki imajo v kritnem skladu posojila za nakup avtomobila, potrošniško financiranje in pogodbe o finančnem najemu. Podrobnejše informacije so na voljo v sporočilu za javnost, ki je bilo 6. julija 2012 objavljeno na spletni strani ECB.

Povečana preglednost pri podatkih o operacijah

Svet ECB je 6. julija 2012 sklenil, da bo ECB začela četrtletno objavljati informacije o zavarovanju, ki bodo predstavljene v obliki podatkovnih tabel in grafov. Te informacije se trenutno objavljajo v Letnem poročilu ECB in zajemajo naslednje sklope: zavarovanje, ki je primerno za uporabo v Eurosistemovih operacijah, razčlenjeno po skupinah finančnega premoženja; presežne ravni zavarovanja; dano zavarovanje, razčlenjeno po skupinah finančnega premoženja. Prva objava teh podatkov je predvidena septembra 2012.

Primernost obveznic, ki jih je izdala ali zanje jamči grška država, kot zavarovanje

Shema za odkup tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, je 25. julija 2012 potekla, zato bodo ti instrumenti začasno postali neprimerni za zavarovanje terjatev v Eurosistemovih operacijah denarne politike. V skladu z ustaljenimi postopki bo Svet ECB njihovo morebitno primernost ocenil potem, ko bo zaključen sedanji pregled, v katerem Evropska komisija v sodelovanju z ECB in MDS ocenjuje napredek Grčije v okviru drugega programa prilagoditev. S tem povezano sporočilo za javnost in pravni akt (Sklep ECB/2012/14) sta bila 20. julija 2012 objavljena na spletni strani ECB.

Plačilni in poravnalni sistemi

Smernica o TARGET2-Securities

Svet ECB je 19. julija 2012 sprejel Smernico ECB/2012/13 o TARGET2-Securities (prenovitev). Smernica bo kmalu objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Imenovanje članov Odbora T2S

Svet ECB je 19. julija 2012 v skladu s Sklepom ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities imenoval člane Odbora T2S, ki bo pod predsedovanjem Jeana-Michela Godeffroya začel delovati takoj. Sestava Odbora T2S je bila objavljena v sporočilu za javnost, ki je bilo 19. julija 2012 objavljeno na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Odgovor Eurosistema na zeleno knjigo Evropske komisije o bančništvu v senci

Svet ECB je 5. julija 2012 odobril odgovor Eurosistema v javni razpravi Evropske komisije v zvezi z zeleno knjigo o bančništvu v senci. Odgovor Eurosistema, ki je bil takoj posredovan Evropski komisiji, je bil naslednji dan objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o dokapitalizaciji bank v Sloveniji

Svet ECB je 21. junija 2012 mnenje CON/2012/48 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o centralni banki Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 28. junija 2012 mnenje CON/2012/49 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za nacionalno gospodarstvo.

Mnenje ECB o zakonih o centralni banki Central Bank of Cyprus iz let 2002 do 2007

Svet ECB je 11. julija 2012 mnenje CON/2012/51 sprejel na zahtevo predsednika ciprskega predstavniškega doma.

Mnenje ECB o novih ukrepih za krepitev nadzora in izvrševanja v finančnih predpisih na Irskem

Svet ECB je 16. julija 2012 mnenje CON/2012/52 sprejel na zahtevo irskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o bančnem davku in prispevkih v sistem zajamčenih vlog na Slovaškem

Svet ECB je 16. julija 2012 mnenje CON/2012/53 sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o nekaterih starih bankovcih, ki prenehajo imeti status zakonitega plačilnega sredstva na Švedskem

Svet ECB je 17. julija 2012 mnenje CON/2012/54 sprejel na zahtevo centralne banke Sveriges Riksbank.

Mnenje ECB o krepitvi finančnega nadzora in ustanovitvi odbora za finančno stabilnost v Nemčiji

Svet ECB je 17. julija 2012 mnenje CON/2012/55 sprejel na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za finance.

Statistika

Prilagoditev denarnih agregatov

Svet ECB je 5. julija 2012 odobril (i) prilagoditev denarnih agregatov tako, da so repo posli, izvedeni prek centralnih nasprotnih strank, izključeni iz komponente M3 »repo pogodbe drugih finančnih posrednikov«, ter (ii) prilagoditev kreditnih agregatov tako, da so obratni repo posli, izvedeni prek centralnih nasprotnih strank, izključeni iz protipostavke M3 »posojila drugim finančnim posrednikom«. Prva objava prilagojenih statističnih podatkov je predvidena ob koncu septembra 2012 z objavo podatkov o denarju za avgust 2012.

Upravljanje in vodenje

Mnenje Sveta ECB o priporočilu Evropskega sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB

Svet ECB je 18. julija 2012 mnenje CON/2012/56 sprejel na zahtevo predsednika Evropskega sveta. Mnenje je bilo 19. julija 2012 objavljeno na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije