European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2012

Marknadsoperationer

Tillfälliga åtgärder relaterade till godtagbarheten för vissa ytterligare värdepapper med bakomliggande tillgångar när de används som säkerhet för belåning i Eurosystemet

Den 28 juni 2012 antog ECB-rådet beslut ECB/2012/11 som ändrar beslut ECB/2011/25 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas. Ändringen innebär en förlängning av godtagbarhetskriterierna för värdepapper med bakomliggande tillgångar så att de kan godtas som säkerheter i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Beslutet publicerades samma dag på ECB:s webbplats.

Åtgärder avseende godtagbarheten för bankobligationer med statliga garantier som säkerheter i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner

Den 3 juli 2012 antog ECB-rådet beslut ECB/2012/12 som ändrar beslut ECB/2011/25 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas. Genom ändringen blir de statligt garanterade bankobligationer som används för eget bruk frysta på nuvarande nivå och eventuella senare ansökningar om att öka dessa nivåer, åtföljda av en finansieringsplan, måste på förhand godkännas av ECB-rådet. Beslutet publicerades samma dag på ECB:s webbplats.

Uppfyllande av den definition av fallissemang som ges i Basel II

Den 4 april 2012 beslutade ECB-rådet att ratingverktyg som inte uppfyller den definition av fallissemang som ges i Basel II per den 31 maj 2012 inte får användas i Eurosystemets ramverk för kreditbedömning (ECAF) tills detta krav har uppfyllts. Rörande detta beslut beslöt ECB-rådet den 5 juli 2012 att för närvarande utesluta följande ratingverktyg från användning som ECAF-källor: ICAP, Coface Serviços Portugal och Cerved.

Godkännande av en tredje uppsättning nationella ramverk för ytterligare kreditfordringar

Efter ECB-rådets beslut av den 8 december 2011 om att tillåta Eurosystemets nationella centralbanker, som en tillfällig lösning, att som säkerhet acceptera ytterligare krediter som fortfarande betalas i tid och uppfyller särskilda godtagbarhetskriterier, godkände ECB-rådet den 5 juli 2012 ramverken för ytterligare kreditfordringar (ACC) som föreslagits av Bank of Greece, samt det utvidgande av ACC-ramverken som föreslagits av Central Bank of Cyprus, Banco de Portugal och Banca d’Italia. Mer detaljerad information om dessa ramverk kommer snart att finnas tillgänglig på ECB:s webbplats och på webbplatserna för de respektive nationella centralbankerna.

Implementering av rapporteringskrav avseende information om lån för värdepapper med bakomliggande säkerheter

Den 5 juli 2012 beslutade ECB-rådet att, som krav för godtagbarhet för värdepapper med bakomliggande säkerheter, implementera rapportering av låneinformation i Eurosystemets ramverk för säkerheter. Efter en övergångsperiod på nio månader ska rapporteringsskyldigheterna tillämpas och rapporteringsmallarna för låneinformation användas fullt ut. Övergångsperioden gäller från de datum då rapporteringen blir obligatorisk för varje typ av värdepapper med bakomliggande tillgångar. ECB-rådet beslutade även om faktiska startdatum för rapportering av låneinformation för värdepapper som har bolån som underliggande tillgång, för värdepapperisering av lån till små- och medelstora företag och för värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som underliggande tillgång samt även för ABS-värdepapper för billån, ABS-värdepapper för konsumentkrediter och ABS-värdepapper för leasing. Mer detaljerad information gavs i ett pressmeddelande som publicerades på ECB:s webbplats den 6 juli 2012.

Mer transparens i uppgifter om transaktioner

Den 6 juli 2012 beslutade ECB-rådet att ECB varje kvartal ska offentliggöra information om säkerheter. Denna information kommer att publiceras i form av tabeller och diagram. Denna information publiceras nu i ECB:s årsrapport och omfattar de säkerheter som godkänns för användning i Eurosystemets kreditoperationer uppdelade i grupper av tillgångar, extra säkerheter (så kallad over-collateralization) samt ställda säkerheter uppdelade per tillgångskategori. Dessa uppgifter kommer för första gången att publiceras i september 2012.

Godtagande av obligationer som emitterats eller garanterats av grekiska staten

På grund av att återköpsprogrammet för omsättbara skuldebrev, som emitterats eller fullt ut garanterats av den grekiska staten, löper ut den 25 juli 2012 kommer dessa instrument i dagsläget inte längre att vara godtagbara som säkerhet i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. I enlighet med fastställda förfaranden kommer ECB-rådet att bedöma deras potentiella godtagbarhet efter det att den pågående granskningen av vilka framsteg som Grekland har gjort under det andra anpassningsprogrammet har avslutats. Denna granskning utförs Europeiska kommissionen, ECB och IMF. På ECB:s webbplats har ett pressmeddelande och rättsakten (beslut ECB/2012/14) publicerats den 20 juli 2012.

Betalnings- och avvecklingssystemen

TARGET2-värdepapper

Den 19 juli 2012 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2012/13 om Target2-Securities (omarbetning). Riktlinjen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Utnämning av ledamöter till styrelsen för T2S-programmet

Den 19 juli 2012, i enlighet med beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för Target2-Securities, beslutade ECB-rådet att utnämna ledamöter till styrelsen för T2S-programmet. Denna ska omedelbart starta sin verksamhet under ledning av ordförande Jean-Michel Godeffroy. Styrelsens sammansättning offentliggjordes i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats den 19 juli 2012.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Eurosystemets svar på kommissionens grönbok om skuggbanker

Den 5 juli 2012 godkände ECB-rådet Eurosystemets svar på kommissionens offentliga samråd om grönboken om skuggbanker. Eurosystemets svar, som omedelbart lämnades till Europeiska kommissionen, publicerades följande dag på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om rekapitalisering av banker i Slovenien

Den 21 juni 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/48 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

ECB- yttrande om Magyar Nemzeti Bank

Den 28 juni 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/49 på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi.

ECB-yttrande om den cypriotiska centralbankens lagar 2002 till 2007

Den 11 juli 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/51 på begäran av ordföranden för det cypriotiska representanthuset.

ECB-yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella regelverket i Irland

Den 16 juli 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/52 på begäran av det irländska finansministeriet.

ECB-yttrande om bankskatt och avgifter till insättningsgarantin i Slovakien

Den 16 juli 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/53 på begäran av finansministeriet i Slovakien.

ECB-yttrande om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel i Sverige

Den 17 juli 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/54 på begäran av Sveriges riksbank.

ECB-yttrande om starkare finansiell tillsyn och upprättande av en kommitté för finansiell stabilitet i Tyskland

Den 17 juli 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/55 på begäran av tyska federala finansministeriet.

Statistik

Justering av penningmängdsmått

Den 5 juli 2012 godkände ECB-rådet justeringar av 1) penningmängdsmåtten, genom att exkludera repotransaktioner som utförs via centrala motparter i M3-komponentpositionen ”repotransaktioner placerade av övriga finansinstitut” (eller ”OFI-sektorn”), och av 2) kreditaggregaten, genom att exkludera reverserade repotransaktioner av centrala motparter (CCP) från M3:s motpartsposition ”utlåningen till övriga finansinstitut”. Statistik i denna justerade form kommer att publiceras första gången i slutet av september 2012 i samband med offentliggörande av penningmängdsstatistiken för augusti 2012.

Organisationsstyrning

ECB-rådets yttrande om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

Den 18 juli 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/56 på begäran av Europeiska rådets ordförande. Yttrandet publicerades på ECB:s webbplats den 19 juli 2012.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media