European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juli 2012

Markttransacties

Tijdelijke maatregelen inzake de beleenbaarheid van bepaalde additionele effecten op onderpand van activa als onderpand voor het Eurosysteem

Op 28 juni 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2012/11 tot wijziging van Besluit ECB/2011/25 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen. Door de wijziging worden de beleenbaarheidscriteria voor het gebruik van effecten op onderpand van activa als beleenbaar onderpand bij de monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem, uitgebreid. Het Besluit is op dezelfde dag gepubliceerd op de website van de ECB.

Maatregelen inzake de beleenbaarheid van door de overheid gegarandeerde bankobligaties als onderpand voor het Eurosysteem

Op 3 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2012/12 tot wijziging van Besluit ECB/2011/25 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen. Door de wijziging worden de huidige niveaus van de zogeheten “own-use” overheidsgegarandeerde bankobligaties bevroren, en is vooraf goedkeuring door de Raad van Bestuur vereist voor een verzoek dat vergezeld gaat van een financieringsvoorstel voor elk daaropvolgend verzoek ter verhoging van deze niveaus. Het Besluit is op dezelfde dag gepubliceerd op de website van de ECB.

Naleving van de Basel II-definitie van wanbetaling

Op 4 april 2012 heeft de Raad van Bestuur besloten dat de ratinginstrumenten die vanaf 31 mei 2012 niet zouden voldoen aan de Basel II-definitie van wanbetaling (“default”), niet gebruikt zouden worden als bronnen voor het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem (Eurosystem credit assessment framework, ECAF), totdat zij daaraan wel zouden voldoen. In vervolg op deze beslissing heeft de Raad van Bestuur op 5 juli 2012 besloten om de volgende ratinginstrumenten voorlopig uit te sluiten als ECAF-bronnen: ICAP, Coface Serviços Portugal en Cerved.

Aanvaarding van de derde reeks nationale kaders voor additionele kredietvorderingen

In vervolg op zijn besluit van 8 december 2011 om de nationale centrale banken van het Eurosysteem als tijdelijke oplossing toe te staan aanvullende inbare kredietvorderingen die aan bepaalde beleenbaarheidsvoorwaarden voldoen als onderpand te aanvaarden, heeft de Raad van Bestuur op 5 juli 2012 zijn goedkeuring gehecht aan het kader voor additionele kredietvorderingen (“additional credit claims”, ACC) dat is voorgelegd door de Bank of Greece, en aan de uitbreiding van de ACC-kaders die zijn voorgelegd door de Central Bank of Cyprus, Banco de Portugal en Banca d'Italia. Nadere gegevens over deze kaders zullen beschikbaar worden gesteld op de website van de ECB en die van de betrokken nationale centrale banken.

Tenuitvoerlegging van de rapportagevereisten ten aanzien van gegevens voor afzonderlijke leningen voor effecten op onderpand van activa

Op 5 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur besloten om rapportage van de gegevens voor afzonderlijke leningen (de zogeheten “loan-level data”) in te voeren als een onderpandsbeleenbaarheidsvereiste voor effecten op onderpand van activa ("asset-backed securities", ABS) in het onderpandskader van het Eurosysteem. Er zal, voordat volledige naleving van de rapportagenormen voor de templates voor de “loan-level data”-rapportage dient te zijn verwezenlijkt, een overgangsperiode zijn van in totaal negen maanden. Deze overgangsperiode zal ingaan op de data waarop de rapportage verplicht wordt voor elke ABS-activacategorie. De Raad van Bestuur heeft ook de ingangsdata vastgelegd voor de rapportage van “loan-level data” ten aanzien van effecten op onderpand van woninghypotheken, voor securitisaties van leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen en voor effecten op onderpand van hypothecaire leningen voor commercieel vastgoed, evenals voor effecten op onderpand van leningen voor autofinanciering, effecten op onderpand van consumentenfinanciering en effecten op onderpand van leasingovereenkomsten. Nadere gegevens zijn te vinden in een persbericht dat op 6 juli 2012 is gepubliceerd op de website van de ECB.

Grotere transparantie voor gegevens over transacties

Op 6 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur besloten dat de ECB op kwartaalbasis informatie over onderpand zal publiceren in de vorm van tabellen en grafieken. Deze informatie wordt momenteel verstrekt in het Jaarverslag van de ECB en betreft het onderpand dat in aanmerking komt voor gebruik bij de transacties van het Eurosysteem, uitgesplitst naar activagroep, te hoge niveaus van onderpandsstelling en gedeponeerd onderpand, uitgesplitst naar activagroep. De eerste publicatie van deze gegevens staat gepland voor september 2012.

Beleenbaarheid als onderpand van door de Griekse overheid uitgegeven of gegarandeerde obligaties

Ten gevolge van het aflopen, op 25 juli 2012, van de terugkoopregeling voor verhandelbare, door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde schuldinstrumenten, zullen deze instrumenten voorlopig niet langer kunnen worden gebruikt als onderpand bij de monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem. Overeenkomstig de vastgelegde procedures zal de Raad van Bestuur tot een conclusie komen over de mogelijke beleenbaarheid van deze instrumenten na de afronding van de huidige, door de Europese Commissie in samenwerking met de ECB en het IMF uitgevoerde evaluatie van de door Griekenland krachtens het tweede aanpassingsprogramma geboekte vooruitgang. Het persbericht over dit onderwerp en het desbetreffende rechtsinstrument (Besluit ECB/2012/14) zijn op 20 juli 2012 gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalings- en vereffeningssystemen

Richtsnoer betreffende TARGET2-Securities

Op 19 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2012/13 betreffende TARGET2-Securities (herschikking). Het Richtsnoer zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Benoeming van de leden van de T2S-Raad

Op 19 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur, overeenkomstig Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de TARGET2-Securities Raad, de leden benoemd van deze T2S-Raad, die onmiddellijk zijn taken zal aanvangen onder voorzitterschap van Jean-Michel Godeffroy. De samenstelling van de T2S-Raad is bekendgemaakt in een persbericht dat op 19 juli 2012 op de website van de ECB is gepubliceerd.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Antwoord van het Eurosysteem op het Groenboek van de Commissie over schaduwbankieren

Op 5 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het antwoord van het Eurosysteem op de openbare raadpleging van de Commissie over het Groenboek over schaduwbankieren. De reactie van het Eurosysteem, die onmiddellijk is toegezonden aan de Europese Commissie, is de volgende dag op de website van de ECB gepubliceerd.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake bankherkapitalisatie in Slovenië

Op 21 juni 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/48.

Advies van de ECB inzake de Magyar Nemzeti Bank

Op 28 juni 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/49.

Advies van de ECB inzake de wetten op de Central Bank of Cyprus van 2002 tot 2007

Op 11 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de President van het Cypriotische Huis van Afgevaardigden, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/51.

Advies inzake nieuwe maatregelen ter versterking van toezicht en handhaving in financiële regelgeving in Ierland

Op 16 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Ierse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/52.

Advies van de ECB inzake de bankheffing en bijdragen aan het depositogarantiestelsel in Slowakije

Op 16 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Slowaakse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/53.

Advies van de ECB inzake oude bankbiljetten die niet langer wettig betaalmiddel zijn in Zweden

Op 17 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Sveriges Riksbank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/54.

Advies van de ECB inzake de versterking van financieel toezicht en het instellen van een comité financiële stabiliteit in Duitsland

Op 17 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Federale Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/55.

Statistieken

Aanpassing van de monetaire aggregaten

Op 5 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de aanpassing van (1) de monetaire aggregaten, door repo-transacties die via de centrale tegenpartijen worden uitgevoerd uit te sluiten van de M3-componentenpositie “repo-overeenkomsten aangegaan door OFI’s” (overige financiële intermediairs), en van (2) de kredietaggregaten, door repo-transacties met wederinkoop die via de centrale tegenpartijen worden uitgevoerd uit te sluiten van de M3-tegenpostpositie “leningen aan OFI’s”. De eerste publicatie van de aangepaste statistieken zal eind september 2012 plaatsvinden bij de publicatie van de monetaire gegevens over augustus 2012.

Corporate governance

Advies van de Raad van Bestuur van de ECB inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

Op 18 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van de Europese Raad, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/56. Het Advies is op 19 juli 2012 gepubliceerd op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media