European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuli 2012

Turuoperatsioonid

Ajutised meetmed seoses teatavate varaga tagatud väärtpaberite kõlblikkusega eurosüsteemi tagatisvarana

28. juunil 2012 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2012/11, millega muudetakse otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega. Muudatus puudutab kõlblikkuskriteeriumeid, millele varaga tagatud väärtpaberid peavad vastama, et neid saaks kasutada eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena. Otsus avaldati samal päeval EKP veebilehel.

Valitsuse tagatud pangavõlakirjade kõlblikkus eurosüsteemi tagatisvarana

3. juulil 2012 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2012/12, millega muudetakse otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega. Muudatuse tulemusena ei saa pangad nüüdsest enam suurendada valitsuse tagatud pangavõlakirjade tagatisena kasutamise ulatust, kui EKP nõukogu ei ole nende asjakohast taotlust eelnevalt heaks kiitnud. Taotlusele tuleb lisada rahastamiskava. Otsus avaldati samal päeval EKP veebilehel.

Vastavus Basel II raamistikus sätestatud makseviivituse määratlusele

4. aprillil 2012 otsustas EKP nõukogu, et reitinguvahendeid, mis ei vasta 2012. aasta 31. maiks Basel II raamistikus sätestatud makseviivituse määratlusele, ei tohi kasutada eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku allikana enne, kui need on viidud määratlusega kooskõlla. Sellest lähtudes tegi EKP nõukogu 5. juulil 2012 otsuse, et ajutiselt ei kasutata eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku allikana järgmisi reitinguvahendeid: ICAP, Coface Serviços Portugal ja Cerved.

Täiendavate krediidinõuete riiklike raamistike aktsepteerimine

Kooskõlas EKP nõukogu 8. detsembri 2011. aasta otsusega, millega anti eurosüsteemi liikmesriikide keskpankadele ajutine luba aktsepteerida tagatisena teatavatele kõlblikkuskriteeriumitele vastavaid täiendavaid krediidinõudeid, kiitis nõukogu 5. juulil 2012 heaks Kreeka keskpanga ettepandud raamistiku ning Küprose keskpanga, Portugali keskpanga ja Itaalia keskpanga ettepandud raamistike laiendamise. Üksikasjalikum teave raamistike kohta avaldatakse EKP ja asjaomaste riikide keskpankade veebilehtedel.

Laenualase teabe nõuete rakendamine varaga tagatud väärtpaberite puhul

5. juulil 2012 otsustas EKP nõukogu, et eurosüsteemi tagatisvarade raamistikku kuuluvate varaga tagatud väärtpaberite puhul hakatakse rakendama laenualase teabe nõudeid. Üheksa kuu pikkuse üleminekuperioodi järel tuleb täielikult kasutusele võtta nõuetekohased laenualase teabe vormid. Üleminekuperioodid algavad kuupäevast, millest alates andmete esitamine on asjaomase väärtpaberiliigi puhul kohustuslik. Samuti otsustas EKP nõukogu, mis ajast tuleb hakata laenualast teavet esitama eluasemehüpoteegiga tagatud väärtpaberite kohta, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele antavate laenude väärtpaberistamise kohta, hüpoteegitagatisega kommertsväärtpaberite kohta ning varaga tagatud väärtpaberite kohta, mille tagatiseks on autolaenud, tarbimislaenud ja liising. Täpsemat teavet saab 6. juulil 2012 EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

Operatsioone käsitleva teabe läbipaistvuse suurendamine

6. juulil 2012 otsustas EKP nõukogu, et EKP hakkab avaldama tagatiste kohta teavet igas kvartalis. Andmed esitatakse tabelite ja jooniste kujul. Seni on teavet esitatud EKP aastaaruandes ning see hõlmab eurosüsteemi laenuoperatsioonide kõlblikke tagatisi varaliikide kaupa, ületagatuse määra ning makstud tagatisi varaliikide kaupa. Kvartaliandmed esitatakse esmakordselt 2012. aasta septembris.

Kreeka valitsuse emiteeritud või tagatud võlakirjade tagatiskõlblikkus

Seoses Kreeka valitsuse poolt emiteeritud või täielikult tagatud turustatavate võlainstrumentide tagasiostukava kehtivusaja lõppemisega 25. juulil 2012, ei ole kõnealused instrumendid praegu eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kõlblikud. Vastavalt ettenähtud menetlusele hindab EKP nõukogu nende võlainstrumentide võimalikku kõlblikkust pärast käsilolevat hindamist, mille käigus Euroopa Komisjon koos EKP ja IMFiga analüüsivad Kreeka edusamme teise kohandamisprogrammi raames. Asjakohane pressiteade ja õigusakt (EKP otsus EKP/2012/14) avaldati EKP veebilehel 20. juulil 2012.

Makse- ja arveldussüsteemid

Suunis TARGET2-Securities kohta

19. juulil 2012 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta (uuesti sõnastatud). Suunis avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

T2S juhatuse liikmete ametisse nimetamine

19. juulil 2012 nimetas EKP nõukogu ametisse T2S juhatuse liikmed kooskõlas otsusega EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise kohta. Juhatus, kelle esimees on Jean-Michel Godeffroy, alustab tööd kohe. T2S juhatuse koosseis tehti teatavaks 19. juulil 2012 EKP veebilehel avaldatud pressiteates.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Eurosüsteemi vastus Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule varipanganduse kohta

5. juulil 2012 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse komisjoni avalikule konsultatsioonile varipangandust käsitleva rohelise raamatu kohta. Eurosüsteemi vastus edastati kohe Euroopa Komisjonile ja avaldati järgmisel päeval EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus pankade rekapitaliseerimise kohta Sloveenias

21. juunil 2012 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/48.

EKP arvamus Ungari keskpanga kohta

28. juunil 2012 võttis EKP nõukogu Ungari majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/49.

EKP arvamus Küprose keskpanga seaduste kohta aastatel 2002–2007

11. juulil 2012 võttis EKP nõukogu Küprose esindajatekoja taotlusel vastu arvamuse CON/2012/51.

EKP arvamus uute meetmete kohta finantsõigusaktide järelevalve ja rakendamise tugevdamiseks Iirimaal

16. juulil 2012 võttis EKP nõukogu Iiri rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/52.

EKP arvamus pankade maksu ja sissemaksete kohta hoiuste tagamise fondi Slovakkias

16. juulil 2012 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/53.

EKP arvamus teatavate seadusliku maksevahendi staatuse kaotanud vanade pangatähtede kohta Rootsis

17. juulil 2012 võttis EKP nõukogu Rootsi keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2012/54.

EKP arvamus finantsjärelevalve tugevdamise ja finantsstabiilsuse komitee asutamise kohta Saksamaal

17. juulil 2012 võttis EKP nõukogu Saksamaa Föderaalse Rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/55.

Statistika

Rahaagregaatide kohandamine

5. juulil 2012 kiitis EKP nõukogu heaks järgmised kohandused: i) rahaagregaadi M3 positsioonist „Muude finantsvahendajate repotehingud” arvatakse välja kesksete osapoolte kaudu tehtavad repotehingud; ning ii) krediidi agregaatide kategoorias arvatakse M3 vastaskirjest „Laenud muudele finantsvahendajatele” välja kesksete osapoolte kaudu teostatavad pöördrepotehingud. Kohandatud statistika avaldatakse esmakordselt 2012. aasta septembri lõpus, mil esitatakse rahakeskkonna andmed 2012. aasta augusti kohta.

Üldjuhtimine

EKP nõukogu arvamus seoses Euroopa Liidu Nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

18. juulil 2012 võttis EKP nõukogu Euroopa Ülemkogu eesistuja taotlusel vastu arvamuse CON/2012/56. Arvamus avaldati 19. juulil 2012 EKP veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid