European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2012. gada jūlijs

Tirgus operācijas

Pagaidu pasākumi attiecībā uz dažu papildu ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru atbilstību izmantošanai par Eurosistēmas nodrošinājumu

Padome 2012. gada 28. jūnijā pieņēma Lēmumu ECB/2012/11, ar ko groza Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību. Šie grozījumi paplašina atbilstības kritērijus, kas ļauj ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus pieņemt kā atbilstošu nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās. Lēmums tajā pašā dienā publicēts ECB interneta vietnē.

Pasākumi attiecībā uz valdības garantētu banku obligāciju atbilstību izmantošanai par Eurosistēmas nodrošinājumu

Padome 2012. gada 3. jūlijā pieņēma Lēmumu ECB/2012/12, ar ko groza Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību. Šie grozījumi iesaldē pašu izmantoto valdības garantēto banku obligāciju apjomu pašreizējā līmenī un nosaka prasību, ka turpmāk jebkurš lūgums palielināt šo apjomu iepriekš jāapstiprina Padomei, kā arī jāiesniedz Padomei kopā ar finansēšanas plānu. Lēmums tajā pašā dienā publicēts ECB interneta vietnē.

Atbilstība Bāzeles II saistību neizpildes definīcijai

Padome 2012. gada 4. aprīlī nolēma, ka reitinga instrumenti, kuri neatbilst Bāzeles II saistību neizpildes definīcijai, ar 2012. gada 31. maiju vairs nebūs izmantojami kā Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas (ECAF) kredītnovērtējuma avoti līdz brīdim, kad tiks panākta atbilstība. Saistībā ar šo lēmumu Padome 2012. gada 5. jūlijā nolēma uz laiku izslēgt no ECAF kredītnovērtējuma avotu saraksta šādus reitinga instrumentus: ICAP, Coface Serviços Portugal un Cerved.

Trešā nacionālā regulējuma viļņa apstiprināšana attiecībā uz papildu kredītprasībām

Saistībā ar Padomes 2011. gada 8. decembra lēmumu par pagaidu risinājumu, saskaņā ar kuru Eurosistēmas nacionālajām centrālajām bankām (NCB) par papildu nodrošinājumu atļauts pieņemt peļņu nesošas kredītprasības, kuras izpilda konkrētus atbilstības kritērijus, Padome 2012. gada 5. jūlijā apstiprināja Bank of Greece ierosināto regulējumu attiecībā uz papildu kredītprasībām ( additional credit claims; ACC), kā arī paplašināja Central Bank of Cyprus, Banco de Portugal un Banca d’Italia AAC regulējuma darbību. Sīkāka informācija par šo regulējumu drīzumā būs pieejama ECB un attiecīgo NCB interneta vietnēs.

Kredītu līmeņa informācijas sniegšanas prasību ieviešana attiecībā uz ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem

Padome 2012. gada 5. jūlijā nolēma Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmas ietvaros ieviest kredītu līmeņa datu sniegšanas prasību kā vienu no nodrošinājuma atbilstības prasībām attiecībā uz ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (ABS). Tiks noteikts deviņus mēnešus ilgs pārejas periods, kura laikā jānodrošina pilnīga atbilstība informācijas sniegšanas standartiem, kas piemērojami attiecībā uz aizdevumu līmeņa informācijas paraugformām. Pārejas periods būs spēkā, sākot ar datumu, no kura noteikta obligāta informācijas sniegšana par attiecīgo ABS aktīvu kategoriju. Padome arī pieņēma lēmumu par kredītu līmeņa informācijas sniegšanas prasības ieviešanas sākuma datumu ar mājokļa hipotēku nodrošinātiem vērtspapīriem, vērtspapīrotiem aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un vērtspapīriem, kas nodrošināti ar komercīpašuma hipotēku, kā arī automašīnas iegādes aizdevumu ABS, patēriņa kredītu ABS un līzinga ABS. Sīkāka informācija sniegta paziņojumā presei, kas 2012. gada 6. jūlijā publicēts ECB interneta vietnē.

Par operācijām sniegtās informācijas caurredzamības uzlabošana

Padome 2012. gada 6. jūlijā pieņēma lēmumu, ka ECB turpmāk reizi ceturksnī datu tabulu un attēlu veidā publicēs informāciju par nodrošinājumu. Pašlaik šī informācija tiek sniegta ECB gada pārskatā un ietver informāciju par izmantošanai Eurosistēmas operācijās atbilstošo nodrošinājumu aktīvu veidu dalījumā, pārsniegto nepieciešamā nodrošinājuma apjomu un nodrošinājumam izmantotajiem aktīviem veidu dalījumā. Šo informāciju pirmo reizi paredzēts sniegt 2012. gada septembrī.

Grieķijas valdības garantēto obligāciju atbilstība izmantošanai par nodrošinājumu

Sakarā ar Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atpirkšanas programmas termiņa beigām 2012. gada 25. jūlijā, šie instrumenti uz laiku vairs nebūs atbilstoši izmantošanai par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās. Saskaņā ar paredzēto kārtību Padome izvērtēs to potenciālo atbilstību pēc tam, kad būs pabeigta pārbaude par Grieķijas sasniegto progresu otrās korekciju programmas ietvaros, ko pašlaik veic Eiropas Komisija sadarbībā ar ECB un SVF. Attiecīgais paziņojums presei un tiesību akts (Lēmums ECB/2012/14) 2012. gada 20. jūlijā publicēts ECB interneta vietnē.

Maksājumu un norēķinu sistēmas

Pamatnostādne par TARGET2 vērtspapīriem

Padome 2012. gada 19. jūlijā apstiprināja Pamatnostādni ECB/2012/13 par TARGET2 vērtspapīriem (pārstrādāta versija). Pamatnostādne drīzumā tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

T2S Valdes locekļu iecelšana amatā

Padome 2012. gada 19. jūlijā saskaņā ar Lēmumu ECB/2012/6 par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi iecēla amatā T2S Valdes locekļus. Paredzēts, ka Valde nekavējoties uzsāks darbību priekšsēdētāja Žana Mišela Godfruā (Jean-Michel Godeffroy) vadībā. Informācija par T2S Valdes sastāvu sniegta attiecīgā paziņojumā presei, kas 2012. gada 19. jūlijā publicēts ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

Eurosistēmas atbilde uz Komisijas zaļo grāmatu par paralēlo banku sistēmu

Padome 2012. gada 5. jūlijā apstiprināja Eurosistēmas atbildi uz Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu saistībā ar zaļo grāmatu par paralēlo banku sistēmu. Eurosistēmas atbilde, kas nekavējoties tika nosūtīta Eiropas Komisijai, nākamajā dienā publicēta ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par banku rekapitalizāciju Slovēnijā

Padome 2012. gada 21. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2012/48 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Magyar Nemzeti Bank

Padome 2012. gada 28. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2012/49 pēc Ungārijas Tautsaimniecības ministrijas lūguma.

ECB atzinums par 2002.–2007. gada Central Bank of Cyprus likumiem

Padome 2012. gada 11. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2012/51 pēc Kipras Pārstāvju palātas prezidenta lūguma.

ECB atzinums par jauniem pasākumiem, ar ko stiprina uzraudzību un finanšu regulējuma piemērošanu Īrijā

Padome 2012. gada 16. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2012/52 pēc Īrijas Finanšu departamenta lūguma.

ECB atzinums par banku nodevu un iemaksām noguldījumu garantiju shēmā Slovākijā

Padome 2012. gada 16. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2012/53 pēc Slovākijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par likumīga maksāšanas līdzekļa statusa atcelšanu noteiktām vecām banknotēm Zviedrijā

Padome 2012. gada 17. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2012/54 pēc Sveriges Riksbank lūguma.

ECB atzinums par finanšu uzraudzības stiprināšanu un finanšu stabilitātes komitejas izveidi Vācijā

Padome 2012. gada 17. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2012/55 pēc Vācijas Federālās finanšu ministrijas lūguma.

Statistika

Monetāro rādītāju korekcijas

Padome 2012. gada 5. jūlijā apstiprināja šādas korekcijas: 1) monetārie rādītāji tiek koriģēti, izslēdzot repo operācijas, kas veiktas ar centrālo darījuma partneru (CDP) starpniecību, no M3 sastāvdaļu posteņa "CFI noslēgtie repo līgumi"; un 2) kredītu rādītāji tiek koriģēti, izslēdzot reversās repo operācijas, kas veiktas ar CDP starpniecību, no M3 neietilpstošā bilances posteņa "Aizdevumi CFI". Koriģētie statistikas dati pirmo reizi tiks publicēti 2012. gada septembra beigās, publiskojot monetāros datus par 2012. gada augustu.

Korporatīvā vadība

ECB Padomes atzinums par Padomes ieteikumu saistībā ar ECB Valdes locekļa iecelšanu amatā.

2012. gada 18. jūlijā Padome pieņēma Atzinumu CON/2012/56 pēc Eiropadomes prezidenta lūguma. Atzinums 2012. gada 19. jūlijā publicēts ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem