Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

май 2011 г.

Икономическа, парична и финансова ситуация

Оценка на португалската програма за икономическа и финансова консолидация

На 5 май 2011 г. Управителният съвет даде положителна оценка на приетата същия ден от португалското правителство програма за икономическа и финансова консолидация. На същата дата ЕЦБ публикува на своя уебсайт прессъобщение по този повод.

Пазарни операции

Образци за информация на равнище кредит при нови класове обезпечени с активи ценни книжа

В съответствие с решението на Управителния съвет от декември 2010 г. (вж. „Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ – декември 2010 г.“) за постепенно въвеждане в рамката на Евросистемата за обезпеченията на изисквания за отчитане за всеки отделен кредит при няколко класа обезпечени с активи ценни книжа, на 29 април 2011 г. Управителният съвет одобри образците за обезпечени с търговски ипотеки ценни книжа и за транзакции на малки и средни предприятия. Тези образци и прессъобщението във връзка с тях, както и вече публикуваният образец за обезпечените с жилищна ипотека ценни книжа, се намират на уебсайта на ЕЦБ.

Търгове и периоди на поддържане на резервите през 2012 г. и 2013 г.

На 18 май 2011 г. Управителният съвет разгледа указателните календари на редовните тръжни операции на Евросистемата и периодите на поддържане на резервите през 2012 г. и 2013 г. По-подробна информация се съдържа в двете прессъобщения, които ЕЦБ публикува днес на уебсайта си на всички официални езици на ЕС.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

TARGET — годишен доклад за 2010 г.

На 12 май 2011 г. Управителният съвет разгледа годишния доклад за TARGET за 2010 г. В него се посочва, че TARGET2 продължава да играе важна роля както за насърчаването на интегриран паричен пазар на еврозоната — предпоставка за ефективното провеждане на единна парична политика, така и за интегрирането на финансовите пазари в евро. Докладът и прессъобщението във връзка с него бяха публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 19 май 2011 г.

Европейски форум за сигурността на плащанията на дребно

На 19 май 2011 г. Управителният съвет одобри мандата за Европейски форум за сигурността на плащанията на дребно (SecuRe Pay). Форумът е доброволна инициатива на сътрудничество, чиято цел е споделяне на знания, по-специално между надзорните и контролни органи на доставчиците на платежни услуги, и задълбочаване на разбирателството между тези органи във връзка със сигурността на плащанията на дребно. Интегрираният платежен пазар се нуждае от подобно сътрудничество между компетентните органи с оглед на това да: i) улесни постигането на равнопоставеност на доставчиците на платежни услуги; ii) предотврати във възможно най-голяма степен регулаторния арбитраж; iii) подпомогне обмена на информация между органите.

Преглед на рамката на надзорната политика на Евросистемата

На 19 май 2011 г. Управителният съвет разреши публикуването на актуализирана версия на рамката на надзорната политика на Евросистемата, в която се съдържа обзор на наличния набор от методи и инструменти, с които Евросистемата си служи при надзора на платежните системи. Сред причините за актуализирането на рамката е необходимостта изрично да бъде записан интересът на Евросистемата от безпрепятственото функциониране на регистрите на транзакции, както и от надзора на TARGET2-Securities. Прегледът ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Преглед на финансовата стабилност — юни 2011 г.

На 19 май 2010 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност — юни 2011 г.“. В прегледа се съдържа задълбочена оценка на капацитета на финансовата система на еврозоната да поеме неблагоприятни смущения, като се анализират основните източници на риск за стабилността на финансовата система, както и нейната степен на уязвимост. Прегледът ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно укрепване на управлението на De Nederlandsche Bank и органа за финансовите пазари

На 18 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министъра на финансите на Нидерландия (CON/2011/37).

Становище на ЕЦБ относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции в Ирландия

На 26 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министъра на финансите на Ирландия (CON/2011/39).

Становище на ЕЦБ относно измененията в правилата за регистрите на финансовите активи в Словения

На 27 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Словения (CON/2011/40).

Становище на ЕЦБ относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения в Белгия

На 29 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Белгия (CON/2011/41).

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2003/71/ЕО и 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари

На 4 май 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2011/42).

Становище на ЕЦБ относно някои изменения на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

На 14 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Гърция (CON/2011/43).

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

На 4 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2011/44). Становището ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Статистика

Поверителност на събирането на статистическа информация

На 28 април 2011 г. Управителният съвет одобри препоръките в доклада за приетите мерки за осигуряване на поверителността на статистическата информация, посочена в Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 година относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка. Резюме на доклада се намира на уебсайта на ЕЦБ.

Корпоративно управление

Публичен достъп до документи на ЕЦБ

На 9 май 2011 г. Управителният съвет прие техническо изменение на Решение ЕЦБ/2004/3 относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (ECB/2011/6). Решението ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.