Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Mei 2011

Economische, monetaire en financiële situatie

Beoordeling van het Portugese economische en financiële aanpassingsprogramma

Op 5 mei 2011 kwam de Raad van Bestuur tot een positief oordeel over het Portugese economische en financiële aanpassingsprogramma dat die dag door de Portugese regering was aangenomen. Een persbericht hierover is op dezelfde dag gepubliceerd op de website van de ECB.

Markttransacties

Templates voor gegevens over afzonderlijke leningen voor nieuwe categorieën effecten op onderpand van activa

In december 2010 heeft de Raad van Bestuur besloten om voor verschillende categorieën effecten op onderpand van activa (“asset-backed securities”) die deel uitmaken van het onderpandskader van het Eurosysteem, geleidelijk informatievereisten voor afzonderlijke leningen in te voeren (zie de Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB – December 2010). Overeenkomstig dit besluit heeft de Raad van Bestuur op 29 april 2011 zijn goedkeuring gehecht aan de templates voor effecten met een hypotheek voor commercieel vastgoed als onderpand en voor effecten met krediet aan kleine en middelgrote bedrijven als onderpand. Deze templates en een persbericht daarover zijn, samen met het template voor effecten met een woninghypotheek als onderpand dat al eerder was gepubliceerd, beschikbaar op de website van de ECB.

Tendertransacties en aanhoudingsperiodes in 2012 en 2013

Op 18 mei 2011 heeft de Raad van Bestuur notitie genomen van de indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties van het Eurosysteem en voor de aanhoudingsperiodes in 2012 en 2013. Nadere details worden verschaft in twee persberichten die vandaag in alle officiële talen van de EU worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Jaarverslag TARGET 2010

Op 12 mei 2011 heeft de Raad van Bestuur notitie genomen van het Jaarverslag TARGET 2010. Het verslag geeft aan dat TARGET2 van cruciaal belang blijft ter bevordering van een geïntegreerde geldmarkt in het eurogebied, die een basisvoorwaarde is voor de effectieve tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk monetair beleid en die bijdraagt aan de integratie van de financiële markten voor de euro. Het verslag en een persbericht erover zijn op 19 mei 2011 gepubliceerd op de website van de ECB.

Europees forum inzake de veiligheid van retailbetalingen

Op 19 mei 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het mandaat voor een Europees forum inzake de veiligheid van retailbetalingen (“SecuRe Pay”). Het forum, een vrijwillig initiatief tot samenwerking, streeft naar uitwisseling van kennis en vergroting van begrip (met name tussen toezichtsinstanties en toezichthouders van aanbieders van betalingsdiensten) ten aanzien van aangelegenheden die verband houden met de veiligheid van retailbetalingen. De geïntegreerde betalingsmarkt heeft behoefte aan een dergelijke samenwerking tussen autoriteiten zodat (1) voor aanbieders van betalingsdiensten gelijke marktvoorwaarden kunnen worden gecreëerd, (2) voor zover mogelijk toezichtarbitrage kan worden voorkomen, en (3) de uitwisseling van informatie tussen autoriteiten kan worden bevorderd.

Herziening van het beleidskader van het Eurosysteem voor toezicht

Op 19 mei 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van een geactualiseerde versie van het beleidskader van het Eurosysteem voor toezicht, waarin een overzicht wordt gegeven van het bestaande samenstel aan methoden en instrumenten waarvan het Eurosysteem gebruik maakt bij het toezicht op betalingssystemen. Het kader is onder meer geactualiseerd om uitdrukkelijk uiting te geven aan het belang dat het Eurosysteem heeft bij de goede werking van handelsbewaardepots en bij het toezicht op TARGET2-Securities. Het kader zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Overzicht Financiële Stabiliteit – juni 2011

Op 19 mei 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van de Financial Stability Review – June 2011. In deze Review wordt een uitgebreide beoordeling gegeven van het vermogen van het financiële stelsel van het Eurosysteem negatieve schokken op te vangen en wordt de stabiliteit van het financiële stelsel onderzocht op de voornaamste bronnen van risico’s en kwetsbaarheden. De Review zal worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het versterken van de governance bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten

Op 18 april 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nederlandse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/37).

ECB-Advies inzake herstel- en liquidatiemaatregelen voor kredietinstellingen

Op 26 april 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/39).

ECB-Advies inzake de regels betreffende het register van financiële activa

Op 27 april 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/40).

ECB-Advies inzake wijzigingen in de wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties en financiële zekerheidsovereenkomsten 

Op 29 april 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/41).

ECB-Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG wat de bevoegdheden van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft

Op 4 mei 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/42).

ECB-Advies inzake diverse wijzigingen van de Wet op de Central Bank of Malta

Op 18 mei 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Central Bank of Malta, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/43).

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie

Op 19 mei 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/44). Het Advies zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Statistieken

Vertrouwelijkheid van statistische gegevensverzameling

Op 28 april 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de aanbevelingen uit het verslag over de maatregelen die zijn aangenomen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de statistische informatie, als bedoeld in Verordening van de Raad (EG) nr. 2533/98 van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de ECB. Een samenvatting van het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Toegang van het publiek tot documenten van de ECB

Op 9 mei 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een technische wijziging van Besluit ECB/2004/3 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank (ECB/2011/6). Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.