Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Maj 2011

Sytuacja gospodarcza, pieniężna i finansowa

Ocena portugalskiego programu dostosowań gospodarczo-finansowych

5 maja 2011 r. Rada Prezesów pozytywnie oceniła program dostosowań gospodarczo-finansowych przyjęty tego dnia przez rząd Portugalii. W tym samym dniu w serwisie internetowym EBC ukazał się komunikat prasowy w tej sprawie.

Operacje rynkowe

Formularze danych o poszczególnych kredytach dla kolejnych kategorii papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

Zgodnie z decyzją Rady Prezesów z grudnia 2010 r. (zob. decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC – grudzień 2010; niedostępne w języku polskim) w sprawie stopniowego wprowadzania wymogu podawania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do niektórych kategorii papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami w ramowych zasadach Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń, 29 kwietnia 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła formularze danych dla papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach komercyjnych oraz kredytami udzielonymi małym i średnim przedsiębiorstwom. Formularze wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie oraz opublikowany wcześniej formularz dla papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkaniowych są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Operacje przetargowe i okresy utrzymywania rezerwy w latach 2012 i 2013

18 maja 2011 r. Rada Prezesów zapoznała się z orientacyjnymi kalendarzami standardowych operacji przetargowych Eurosystemu i okresów utrzymywania rezerwy na lata 2012 i 2013. Szczegółowe informacje podano w dwóch komunikatach prasowych opublikowanych dziś we wszystkich językach urzędowych UE w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

TARGET – raport roczny 2010

12 maja 2011 r. Rada Prezesów zapoznała się z raportem rocznym dotyczącym systemu TARGET za 2010 r. Z raportu wynika, że system TARGET2 nadal odgrywa zasadniczą rolę w działaniach na rzecz utworzenia zintegrowanego rynku pieniężnego strefy euro, niezbędnego do skutecznego prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej i będącego istotnym czynnikiem integracji rynków finansowych euro. Raport wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie zostały opublikowane w serwisie internetowym EBC 19 maja 2011 r.

Europejskie forum na rzecz bezpieczeństwa płatności detalicznych

19 maja 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła mandat europejskiego forum na rzecz bezpieczeństwa płatności detalicznych (SecuRe Pay). Jest to inicjatywa oparta na dobrowolnej współpracy, której celem jest wymiana wiedzy i poprawa wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza między organami pełniącymi nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi płatnicze, w kwestiach związanych z bezpieczeństwem płatności detalicznych. Na zintegrowanym rynku płatniczym potrzebna jest taka współpraca między odpowiedzialnymi organami, aby (a) wyrównać warunki konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi płatnicze, (b) zapobiegać, na ile to możliwe, arbitrażowi regulacyjnemu, (c) ułatwić wymianę informacji między organami.

Przegląd ramowych zasad Eurosystemu w dziedzinie nadzoru

19 maja 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację zaktualizowanej wersji ramowych zasad Eurosystemu w dziedzinie nadzoru, która przedstawia przegląd istniejących metod i instrumentów stosowanych przez Eurosystem w ramach nadzoru nad systemami płatności. Celem aktualizacji zasad ramowych było m.in. wyraźne zaznaczenie, że Eurosystem jest zainteresowany sprawnym funkcjonowaniem repozytoriów transakcji i nadzorem nad systemem TARGET2-Securities. Zasady zostaną wkrótce opublikowane w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport o stabilności finansowej – czerwiec 2011

19 maja 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację czerwcowego raportu o stabilności finansowej (Financial Stability Review). Raport przedstawia kompleksową ocenę odporności systemu finansowego strefy euro na zaburzenia oraz analizuje główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego i słabości tego systemu. Raport zostanie opublikowany w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wzmocnienia struktury zarządzania De Nederlandsche Bank oraz urzędu ds. rynków finansowych

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 18 kwietnia 2011 r., na wniosek holenderskiego ministra finansów (CON/2011/37).

Opinia EBC w sprawie środków naprawczych dotyczących instytucji kredytowych w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 26 kwietnia 2011 r., na wniosek irlandzkiego ministra finansów (CON/2011/39).

Opinia EBC w sprawie zmian w przepisach dotyczących rejestru aktywów finansowych w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 27 kwietnia 2011 r., na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów (CON/2011/40).

Opinia EBC w sprawie zmian w przepisach dotyczących ostateczności rozrachunku i zabezpieczeń finansowych w Belgii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 29 kwietnia 2011 r., na wniosek belgijskiego ministerstwa finansów (CON/2011/41).

Opinia EBC w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 4 maja 2011 r., na wniosek Rady Unii Europejskiej (CON/2011/42).

Opinia EBC w sprawie zmian w ustawie o Central Bank of Malta

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 18 maja 2011 r., na wniosek maltańskiego banku centralnego (CON/2011/43).

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 19 maja 2011 r., na wniosek Rady Unii Europejskiej (CON/2011/44). Opinia zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC.

Statystyka

Poufność przy zbieraniu informacji statystycznych

28 kwietnia 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła zalecenia przedstawione w raporcie w sprawie środków wprowadzonych w celu ochrony poufności informacji statystycznych wymienionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącym zbierania informacji statystycznych przez EBC. Streszczenie raportu jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Publiczny dostęp do dokumentów EBC

9 maja 2011 r. Rada Prezesów EBC przyjęła zmiany techniczne do decyzji EBC/2004/3 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2011/6). Decyzja zostanie ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami