Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Maj 2011

Den økonomiske, monetære og finansielle situation

Vurdering af Portugals økonomiske og finansielle tilpasningsprogram

Den 5. maj 2011 foretog Styrelsesrådet en positiv vurdering af Portugals økonomiske og finansielle tilpasningsprogram, som den portugisiske regering havde vedtaget tidligere på dagen. Der blev samme dag offentliggjort en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Markedsoperationer

Skabeloner på enkeltlånsniveau til nye klasser af asset-backed securities

I tråd med Styrelsesrådets beslutning af december 2010 (se Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråddecember 2010) om gradvist at indføre oplysningskrav på enkeltlånsniveau for flere klasser af asset-backed securities inden for Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse godkendte Styrelsesrådet den 29. april 2011 skabelonerne for mortgage-backed securities med sikkerhed i erhvervsejendomme og værdipapirer med sikkerhed i lån til små og mellemstore virksomheder. Disse skabeloner og en pressemeddelelse om emnet samt en skabelon for mortgage-backed securities med sikkerhed i boliger findes på ECB's websted.

Auktioner og reservekravsperioder i 2012 og 2013

Den 18. maj 2011 tog Styrelsesrådet de vejledende kalendere over Eurosystemets regelmæssige auktioner og reservekravsperioder i 2012 og 2013 til efterretning. Nærmere detaljer om emnet kan læses i to pressemeddelelser, som offentliggøres i dag på ECB's websted på alle EU's officielle sprog.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Årsberetning om Target for 2010

Den 12. maj 2011 tog Styrelsesrådet årsberetningen om Target for 2010 til efterretning. Det fremgår af beretningen, at Target2 fortsat er et skridt hen imod et integreret pengemarked i euroområdet, hvilket er en forudsætning for en effektiv gennemførelse af den fælles pengepolitik og bidrager til integrationen af euroområdets kapitalmarkeder. Beretningen og en pressemeddelelse om den blev offentliggjort på ECB's websted den 19. maj 2011.

Det europæiske forum for sikkerhed ved detailbetalinger

Den 19. maj 2011 godkendte Styrelsesrådet mandatet til oprettelse af et europæisk forum for sikkerhed ved detailbetalinger (SecuRe Pay). Dette forum, som er et frivilligt samarbejdsinitiativ, tager sigte på at dele viden og øge den indbyrdes forståelse, særligt mellem dem, der forvalter og overvåger udbydere af betalingstjenester, om emner med relation til sikkerheden ved detailbetalinger. Der er behov for et sådant samarbejde mellem myndighederne på det integrerede betalingsmarked for at: (i) fremme ensartede vilkår for udbydere af betalingstjenester; (ii) for så vidt det er muligt hindre tilsynsarbitrage; og (iii) fremme informationsudveksling mellem myndighederne.

Revurdering af Eurosystemets politiske rammer for tilsyn

Den 19. maj 2011 gav Styrelsesrådet tilladelse til offentliggørelse af en opdateret udgave af de politiske rammer for tilsyn (Eurosystem oversight policy framework), der giver et overblik over Eurosystemets eksisterende metoder og instrumenter for tilsyn med betalingssystemerne. Rammerne er blevet opdateret, bl.a. for udtrykkeligt at tilkendegive Eurosystemets interesse i, at handelsregistrene og tilsynet med Target2-Securities fungerer gnidningsfrit. Rammerne vil snarest blive offentliggjort på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og tilsyn

" Financial Stability Review - juni 2011"

Den 19. maj 2011 gav Styrelsesrådet tilladelse til offentliggørelsen af "Financial Stability Review – June 2011". Denne rapport er en omfattende vurdering af kapaciteten i det finansielle system i euroområdet til at modstå negative påvirkninger og omhandler de primære kilder til risici og sårbarhed for stabiliteten i det finansielle system. Rapporten offentliggøres på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om en styrkelse af ledelsesstrukturen for De Nederlandsche Bank og Authority for the Financial Markets  

Den 18. april vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af den hollandske finansminister (CON/2011/37).

ECB's udtalelse om redningsforanstaltninger og genopretningstiltag for kreditinstitutter i Irland 

Den 26. april 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af den irske finansminister (CON/2011/39).

ECB's udtalelse om ændringer af reglerne om registret over finansielle aktiver i Slovenien

Den 27. april 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det slovenske finansministerium (CON/2011/40).

ECB's udtalelse om ændringer af lovgivningen om endelig afregning og ordninger om finansiel sikkerhed i Belgien

Den 29. april 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det belgiske finansministerium (CON/2011/41).

ECB's udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed

Den 4. maj 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union (CON/2011/42).

ECB's udtalelse om forskellige ændringer af lov om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Den 18. maj 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43).

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning for det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

Den 19. maj 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union (CON/2011/44). Udtalelsen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Statistik

Fortrolighed ved indsamling af statistisk information

Den 28. april 2011 godkendte Styrelsesrådet henstillingerne i rapporten om foranstaltningerne, der er indført for at sikre den statistiske informations fortrolighed, jf. Rådets forordning (EF) Nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information. Et sammendrag af denne rapport findes på ECB's websted.

Corporate governance

Aktindsigt i ECB's dokumenter

Den 9. maj 2011 vedtog Styrelsesrådet en teknisk ændring af afgørelse ECB/2004/3 om offentlig adgang til Den Europæiske Centralbanks dokumenter (ECB/2011/6). Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Medie- og pressehenvendelser