Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2011 m. gegužė

Ekonominė, pinigų ir finansinė padėtis

Portugalijos ekonominio ir finansinio koregavimo programos įvertinimas

2011 m. gegužės 5 d. Valdančioji taryba teigiamai įvertino Portugalijos ekonominio ir finansinio koregavimo programą, kurią tą dieną priėmė Portugalijos vyriausybė. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas tą pačią dieną ECB interneto svetainėje.

Rinkos operacijos

Duomenų apie kiekvieną paskolą šablonai turtu užtikrintiems naujų klasių vertybiniams popieriams

Atsižvelgdama į 2010 m. gruodžio mėn. Valdančiosios tarybos sprendimą (žr. ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai – 2010 m. gruodis) Eurosistemos įkaito pateikimo sistemoje pamažu pradėti taikyti ataskaitų apie kiekvieną paskolą reikalavimus kelioms turtu užtikrintų vertybinių popierių klasėms, 2011 m. balandžio 29 d. Valdančioji taryba patvirtino komercine hipoteka ir mažų bei vidutinio dydžio įmonių operacijomis užtikrintų vertybinių popierių šablonus. Šie šablonai ir susijęs pranešimas spaudai bei anksčiau išleistas būsto hipoteka užtikrintų vertybinių popierių šablonas yra paskelbti ECB interneto svetainėje.

2012 ir 2013 m. aukciono operacijos ir atsargų laikymo laikotarpiai

2011 m. gegužės 18 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo 2012  ir 2013 m. Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų ir atsargų laikymo laikotarpių informacinius kalendorius. Išsamesnė informacija pateikta dviejuose pranešimuose spaudai, kurie šiandien paskelbti ECB interneto svetainėje visomis oficialiomis ES kalbomis.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

TARGET 2010 metų ataskaita („TARGET Annual Report 2010“)

2011 m. gegužės 12 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo TARGET 2010 metų ataskaitą. Ataskaitoje nurodoma, kad TARGET2 tebėra svarbi priemonė skatinant integruotą euro zonos pinigų rinką, kuri yra būtina siekiant efektyviai įgyvendinti bendrą pinigų politiką, ir prisideda prie euro zonos finansų rinkų integracijos. Ataskaita ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje 2011 m. gegužės 19 d.

Europos mažmeninių mokėjimų saugumo forumas

2011 m. gegužės 19 d. Valdančioji taryba patvirtinto Europos mažmeninių mokėjimų saugumo forumo ( SecuRe Pay) įgaliojimus. Šio forumo, kuris yra savanoriška bendradarbiavimu pagrįsta iniciatyva, tikslas – dalytis žiniomis ir didinti supratimą, ypač mokėjimo paslaugų teikėjų priežiūros ir reguliavimo institucijų abipusį supratimą, sprendžiant su mažmeninių mokėjimų saugumu susijusius klausimus. Tokio abipusio bendradarbiavimo reikia tam, kad integruota mokėjimų rinka veiktų tinkamai, nes tai padėtų užtikrinti vienodas sąlygas visiems mokėjimo paslaugų teikėjams, užkirstų kelią, kiek tai įmanoma, reglamentavimo arbitražui ir skatintų institucijų keitimąsi informacija.

Eurosistemos priežiūros politikos modelio peržiūra

2011 m. gegužės 19 d. Valdančioji taryba leido paskelbti atnaujintą Eurosistemos priežiūros politikos modelio versiją, kurioje apžvelgiami metodai ir priemonės, šiuo metu naudojami Eurosistemos mokėjimo sistemų priežiūrai. Modelis buvo atnaujintas, be kita ko, siekiant pabrėžti Eurosistemos suinteresuotumą sklandžiu prekybos duomenų saugyklų veikimu ir TARGET2-Securities priežiūra. Modelis bus netrukus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Finansinio stabilumo apžvalga – 2011 m. birželis („Financial Stability Review – June 2011“)

2011 m. gegužės 19 d. Valdančioji taryba leido paskelbti leidinį „Finansinio stabilumo apžvalga – 2011 m. birželis“. Apžvalgoje išsamiai įvertinta euro zonos finansų sistemos geba sušvelninti neramumus ir nagrinėjamos rizikų finansų sistemos stabilumui ir jo pažeidžiamumo pagrindinės priežastys. Apžvalga bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl De Nederlandsche Bank ir Finansų rinkų valdžios institucijos valdymo stiprinimo

2011 m. balandžio 18 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Nyderlandų finansų ministro prašymu (CON/2011/37).

ECB nuomonė dėl gaivinimo ir problemų sprendimo priemonių kredito įstaigoms Airijoje

2011 m. balandžio 26 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Airijos finansų ministro prašymu (CON/2011/39).

ECB nuomonė dėl finansinio turto registro taisyklių dalinių pakeitimų Slovėnijoje

2011 m. balandžio 27 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Slovėnijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/40).

ECB nuomonė dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo susitarimų teisės aktų dalinių pakeitimų Belgijoje

2011 m. balandžio 29 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Belgijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/41).

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų

2011 m. gegužės 4 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/42).

ECB nuomonė dėl įvairių Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta įstatymo dalinių pakeitimų

2011 m. gegužės 18 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta prašymu (CON/2011/43).

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje

2011 m. gegužės 19 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/44). Nuomonė bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Statistika

Renkamos statistinės informacijos konfidencialumas

2011 m. balandžio 28 d. Valdančioji Taryba patvirtino rekomendacijas, pateiktas ataskaitoje dėl priemonių, priimtų siekiant apsaugoti statistinės informacijos konfidencialumą, kurios numatomos 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2533/98 dėl ECB renkamos statistinės informacijos. Ataskaitos santrauka paskelbta ECB interneto svetainėje.

Bendrasis valdymas

Galimybė visuomenei susipažinti su ECB dokumentais

2011 m. gegužės 9 d. Valdančioji Taryba priėmė Sprendimo ECB/2004/3 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Centrinio Banko dokumentais techninius dalinius pakeitimus (ECB/2011/6). Sprendimas bus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai