Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Mai 2011

Majandus-, rahandus- ja finantsolukord

Portugali majanduse ja rahanduse kohandamise programmi hindamine

5. mail 2011 andis EKP nõukogu positiivse hinnangu Portugali majanduse ja rahanduse kohandamise programmile, mille võttis samal päeval vastu Portugali valitsus. Sellekohane pressiteade avaldati 5. mail EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

Laenualase teabe vormid uute varaga tagatud väärtpaberiliikide jaoks

2010. aasta detsembris kiitis EKP nõukogu heaks otsuse võtta eurosüsteemi tagatisvarade raamistikus järk-järgult kasutusele laenude kaupa esitatava teabe nõuded mitmete varaga tagatud väärtpaberite puhul (vt EKP nõukogu 2010. aasta detsembri otsused). Kooskõlas selle otsusega kiitis nõukogu 29. aprillil 2011 heaks teabevormid, mida kasutatakse hüpoteegitagatisega kommertsväärtpaberite ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tehingute puhul. Vormid (k.a varem avaldatud vorm eluasemehüpoteegiga tagatud väärtpaberite kohta) koos asjakohase pressiteatega on kättesaadavad EKP veebilehel.

Pakkumisoperatsioonid ja kohustuslike reservide hoidmisperioodid 2012. ja 2013. aastal

18. mail 2011 võttis EKP nõukogu teadmiseks eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslikud ajakavad 2012. ja 2013. aastaks. Täpsemat teavet saab kahest pressiteatest, mis avaldatakse täna EKP veebilehel kõigis ELi ametlikes keeltes.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

TARGETi 2010. aasta aruanne

12. mail 2011 tutvus EKP nõukogu TARGETi 2010. aasta aruandega. Aruandes märgitakse, et TARGET2 süsteemil on endiselt otsustav tähtsus euroala lõimunud rahaturu edendamisel, mis omakorda on eeltingimus ühtse rahapoliitika tõhusaks elluviimiseks ja aitab kaasa euro finantsturgude lõimumisele. Aruanne koos asjakohase pressiteatega avaldati EKP veebilehel 19. mail 2011.

Jaemaksete turvalisust käsitlev Euroopa foorum

19. mail 2011 kiitis EKP nõukogu heaks jaemaksete turvalisust käsitleva Euroopa foorumi (SecuRe Pay) mandaadi. Vabatahtliku koostööalgatusena toimiva foorumi eesmärk on jagada teavet ning parandada vastastikust mõistmist jaemaksete turvalisusega seotud küsimustes eelkõige makseteenuste pakkujate järelevaatamise ja järelevalvega tegelevate ametiasutuste vahel. Ühtsel makseturul on ametiasutuste koostööd vaja selleks, et: i) luua makseteenuste pakkujatele võrdsed võimalused; ii) vältida võimalikult suurel määral regulatiivset arbitraaži ning iii) edendada ametiasutustevahelist teabevahetust.

Eurosüsteemi järelevaatamisraamistiku läbivaatamine

19. mail 2011 andis EKP nõukogu loa dokumendi „Eurosystem oversight policy framework” ajakohastatud versiooni avaldamiseks. Selles antakse ülevaade eurosüsteemis maksesüsteemide järelevaatamisel kasutatavatest meetoditest ja instrumentidest. Raamistikku on ajakohastatud muu hulgas seetõttu, et väljendada selgesõnaliselt eurosüsteemi huvi kauplemisteabehoidlate tõrgeteta toimimise ja TARGET2-väärtpaberite järelevaatamise suhtes. Dokument avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

„Financial Stability Review – June 2011”

19. mail 2011 andis nõukogu loa avaldada dokument „Financial Stability Review – June 2011” („Finantsstabiilsuse ülevaade – juuni 2011”). Ülevaates hinnatakse euroala finantssüsteemi suutlikkust toime tulla ebasoodsate mõjudega ning analüüsitakse finantssüsteemi haavatavust ja süsteemi stabiilsust ohustavaid põhilisi riske. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus De Nederlandsche Bank’i (Hollandi keskpank) ja Hollandi finantsjärelevalve asutuse juhtimise tugevdamise kohta

18. aprillil 2011 võttis EKP nõukogu Madalmaade rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2010/37.

EKP arvamus krediidiasutuste taastamise ja kriisijuhtimise meetmete kohta Iirimaal

26. aprillil 2011 võttis EKP nõukogu Iiri rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2011/39.

EKP arvamus finantsvarade registri reeglite muudatuste kohta Sloveenias

27. aprillil 2011 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/40.

EKP arvamus arvelduste lõplikkust ja finantstagatisi käsitlevate õigusaktide muutmise kohta Belgias

29. aprillil 2011 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/41.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 2003/71/EÜ ja 2009/138/EÜ seoses Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve volitustega

4. mail 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2011/42.

EKP arvamus Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta keskpank) seaduse muutmise kohta

18. mail 2011 võttis EKP nõukogu Malta keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/43.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta

19. mail 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2011/44. Arvamus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Statistika

Kogutava statistilise teabe konfidentsiaalsus

28. aprillil 2011 kiitis EKP nõukogu heaks soovitused, mis on esitatud aruandes statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitsmise meetmete kohta, millele viidatakse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruses (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt. Aruande kokkuvõte on kättesaadav EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

Üldsuse juurdepääs EKP dokumentidele

9. mail 2011 võttis EKP nõukogu vastu tehnilise muudatuse otsuses EKP/2004/3 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele (EKP/2011/6). Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Kontaktandmed