European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Máj 2011

Hospodárska, menová a finančná situácia

Vyhodnotenie portugalského programu hospodárskych a finančných opatrení

Dňa 5. mája 2011 Rada guvernérov pozitívne vyhodnotila portugalský program hospodárskych a finančných opatrení, ktorý v ten istý deň prijala portugalská vláda. Súvisiaca tlačová správa bola v ten istý deň zverejnená na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Vzor štruktúry údajov o individuálnych úveroch v prípade nových druhov cenných papierov krytých aktívami

V súlade s rozhodnutím Rady guvernérov z decembra 2010 (rozhodnutia Rady guvernérov ECB – december 2010) o postupnom stanovení požiadaviek týkajúcich sa poskytovania informácií o individuálnych úveroch v prípade viacerých druhov cenných papierov krytých aktívami v kolaterálovom rámci Eurosystému schválila Rada guvernérov dňa 29. apríla 2011 vzory štruktúry údajov o cenných papieroch krytých hypotekárnymi úvermi na komerčné účely (commercial mortgage-backed securities) a transakciách malých a stredných podnikov. Tieto vzory spolu so súvisiacou tlačovou správou, ako aj už skôr vydaný vzor štruktúry údajov o cenných papieroch krytých hypotekárnymi úvermi na bývanie (residential mortgage-backed securities), sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Tendre a udržiavacie obdobia v rokoch 2012 a 2013

Dňa 18. mája 2011 Rada guvernérov vzala na vedomie indikatívne kalendáre pravidelných tendrov Eurosystému a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na roky 2012 a 2013. Podrobné informácie sú uvedené v dvoch tlačových správach zverejnených dnes na internetovej stránke ECB vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2010

Dňa 12. mája 2011 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2010. V správe sa konštatuje, že systém TARGET2 naďalej významnou mierou podporuje integrovaný peňažný trh eurozóny, ktorý je nevyhnutným predpokladom účinného vykonávania jednotnej menovej politiky, a prispieva k integrácii finančných trhov v rámci eurozóny. Výročná správa o systéme TARGET a súvisiaca tlačová správa boli zverejnené na internetovej stránke ECB 19. mája 2011.

Európske fórum o bezpečnosti retailových platieb

Dňa 19. mája 2011 Rada guvernérov schválila mandát Európskeho fóra o bezpečnosti retailových platieb (European forum on the security of retail payments – SecuRe Pay). Cieľom tohto fóra založeného na dobrovoľnej spolupráci je zdieľanie vedomostí a dosiahnutie lepšieho porozumenia medzi orgánmi dohľadu a dozoru nad poskytovateľmi platobných služieb v otázkach súvisiacich s bezpečnosťou retailových platieb. Takáto spolupráca jednotlivých orgánov, potrebná pre integrovaný trh platobných služieb, má najmä: (i) prispievať k vytvoreniu rovnakých podmienok pre poskytovateľov platobných služieb; (ii) v maximálnej miere predchádzať regulačnej arbitráži a (iii) podporovať výmenu informácií medzi jednotlivými orgánmi.

Revízia rámca politiky dohľadu Eurosystému

Dňa 19. mája 2011 Rada guvernérov schválila zverejnenie aktualizovaného rámca pre politiku dohľadu Eurosystému, ktorý obsahuje prehľad existujúcich spôsobov a nástrojov Eurosystému v oblasti dohľadu nad platobnými systémami. Cieľom aktualizácie rámca pre politiku dohľadu Eurosystému je okrem iného jednoznačne vyjadriť záujem Eurosystému o plynulé fungovanie archívov obchodných údajov a dohľad nad systémom TARGET2-Securities. Aktualizovaný rámec bude čoskoro zverejnený na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite – jún 2011

Dňa 19. mája 2011 Rada guvernérov schválila zverejnenie júnového vydania Správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review). Správa obsahuje komplexné hodnotenie schopnosti finančného systému eurozóny absorbovať vplyvy nepriaznivého vývoja a skúma hlavné zdroje rizík ohrozujúcich stabilitu finančného systému. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k posilneniu riadenia De Nederlandsche Bank a Úradu pre finančné trhy

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 18. apríla 2011 na žiadosť holandského ministra financií (CON/2011/37).

Stanovisko ECB k opatreniam na ozdravenie a riešenie problémov úverových inštitúcií v Írsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 26. apríla 2011 na žiadosť írskeho ministra financií (CON/2011/39).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam pravidiel o registri finančných aktív v Slovinsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 27. apríla 2011 na žiadosť slovinského ministerstva financií (CON/2011/40).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam právnych predpisov o konečnom zúčtovaní a dohodách o finančných zárukách v Belgicku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 29. apríla 2011 na žiadosť belgického ministerstva financií (CON/2011/41).

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 4. mája 2011 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2011/42).

Stanovisko ECB k rôznym zmenám a doplneniam zákona o Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 18. mája 2011 na žiadosť Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43).

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 19. mája 2011 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2011/44). Stanovisko bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Dôvernosť súboru štatistických údajov

Dňa 28. apríla 2011 Rada guvernérov schválila odporúčania správy o opatreniach prijatých na zabezpečenie dôvernosti štatistických informácií uvedených v nariadení Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou. Zhrnutie správy je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Verejný prístup k dokumentom ECB

Dňa 9. mája 2011 Rada guvernérov prijala technickú zmenu a doplnenie rozhodnutia ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB/2011/6). Rozhodnutie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá