Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2011. gada maijs

Ekonomiskā, monetārā un finanšu situācija

Portugāles ekonomisko un finanšu korekciju programmas vērtējums

Padome 2011. gada 5. maijā atzinīgi novērtēja Portugāles ekonomisko un finanšu korekciju programmu, kuru tajā dienā pieņēma Portugāles valdība. Attiecīgais paziņojums presei tajā pašā dienā tika publicēts ECB interneta lapā.

Tirgus operācijas

Kredīta līmeņa datu veidlapas jaunajām ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru kategorijām

Saskaņā ar Padomes 2010. gada decembra lēmumu (sk. ECB Padomes 2010. gada decembrī pieņemtos lēmumus) pakāpeniski ieviest informācijas sniegšanas prasības par katru aizdevumu atsevišķi vairākām ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru kategorijām Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmā Padome 2011. gada 29. aprīlī apstiprināja veidlapas komerciāliem ar hipotēku kredītiem saistītiem vērtspapīriem un mazo un vidējo uzņēmumu darījumiem. Šīs veidlapas un attiecīgais paziņojums presei, kā arī iepriekš publiskotā veidlapa, kas paredzēta ar mājokļa ķīlu nodrošinātajiem vērtspapīriem, ir pieejama ECB interneta lapā.

Izsoļu operācijas un rezervju prasību izpildes periodi 2012. un 2013. gadā

2011. gada 18. maijā Padome pieņēma zināšanai Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju un rezervju prasību izpildes periodu 2012. un 2013. gada indikatīvos grafikus. Sīkāka informācija sniegta divos paziņojumos presei, kuri šodien publicēti ECB interneta lapā visās oficiālajās ES valodās.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

TARGET 2010. gada pārskats

2011. gada 12. maijā Padome pieņēma zināšanai TARGET 2010. gada pārskatu. Pārskatā norādīts, ka TARGET2 joprojām ir būtiska nozīme, veicinot integrētu euro zonas naudas tirgu, kas ir vienotas monetārās politikas efektīvas īstenošanas priekšnoteikums, un sekmējot euro finanšu tirgu integrāciju. Pārskats un attiecīgais paziņojums presei publicēts ECB interneta lapā 2011. gada 19. maijā.

Eiropas forums par neliela apjoma maksājumu drošību

2011. gada 19. maijā Padome apstiprināja Eiropas foruma par neliela apjoma maksājumu drošību (SecuRe Pay) pilnvaras. Šā foruma – brīvprātīgas sadarbības iniciatīvas – mērķis ir dalīties zināšanām un veicināt izpratni īpaši maksājumu pakalpojumu sniedzēju pārraudzītāju un uzraudzītāju starpā par jautājumiem, kas saistīti ar neliela apjoma maksājumu drošību. Integrētajam maksājumu tirgum nepieciešama šāda iestāžu sadarbība, lai: a) veicinātu vienlīdzīgus darbības nosacījumus maksājumu pakalpojumu sniedzēju starpā, b) pēc iespējas novērstu regulējošo normu atšķirības, un c) stimulētu informācijas apmaiņu iestāžu starpā.

Eurosistēmas pārraudzības politikas pamatprincipu pārskatīšana

2011. gada 19. maijā Padome apstiprināja atjauninātas Eurosistēmas pārraudzības politikas pamatprincipu versijas publicēšanu, kurā sniegts pārskats par pastāvošo metožu un instrumentu kopumu, kurus Eurosistēma izmanto maksājumu sistēmu pārraudzībai. Pamatprincipi atjaunināti, cita starpā, lai skaidri norādītu, ka Eurosistēmu interesē darījumu repozitoriju raita darbība un TARGET2 Vērtspapīriem pārraudzība. Šie pamatprincipi drīzumā tiks publicēti ECB interneta lapā.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

2011. gada jūnija "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

2011. gada 19. maijā Padome atļāva publicēt 2011. gada jūnija "Finanšu Stabilitātes Pārskatu". Pārskatā sniegts visaptverošs novērtējums par euro zonas finanšu sistēmas spēju absorbēt negatīvas svārstības, kā arī novērtēti finanšu sistēmas stabilitāti apdraudošo risku un ievainojamības galvenie avoti. Šis pārskats tiks publicēts ECB interneta lapā.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par De Nederlandsche Bank un Finanšu tirgus iestādes vadības stiprināšanu

2011. gada 18. aprīlī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Nīderlandes finanšu ministra lūguma (CON/2011/37).

ECB atzinums par Īrijas kredītiestāžu atveseļošanas un problēmu risināšanas pasākumiem

2011. gada 26. aprīlī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Īrijas finanšu ministra lūguma (CON/2010/39).

ECB atzinums par grozījumiem noteikumos par Slovēnijas finanšu aktīvu reģistru

2011. gada 27. aprīlī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/40).

ECB atzinums par grozījumiem tiesību aktos par norēķinu galīgumu un finanšu nodrošinājuma līgumiem Beļģijā

2011. gada 29. aprīlī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Beļģijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/41).

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2003/71/EK un Direktīvā 2009/138/EK attiecībā uz Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām

2011. gada 4. maijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma (CON/2011/42).

ECB atzinums par vairākiem grozījumiem Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta likumā

2011. gada 18. maijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta lūguma (CON/2011/43).

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā

2011. gada 19. maijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma (CON/2011/44). Atzinums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā.

Statistika

Statistiskās informācijas vākšanas konfidencialitāte

2011. gada 28. aprīlī Padome apstiprināja pārskata ieteikumus attiecībā uz pasākumiem, kas pieņemti, lai nodrošinātu statistiskās informācijas konfidencialitāti, kas minēta Padomes 1998. gada 23. novembra Regulā (EK) 2533/98 par statistikas informāciju, ko vāc ECB. Šā pārskata kopsavilkums pieejams ECB interneta lapā.

Korporatīvā vadība

ECB dokumentu publiska pieejamība

2011. gada 9. maijā Padome pieņēma tehnisku grozījumu Lēmumā ECB/2004/3 par Eiropas Centrālās bankas dokumentu publisku pieejamību (ECB/2011/6). Lēmums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā.

Kontaktinformācija presei