Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2011

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Bedömning av Portugals ekonomiska och finansiella anpassningsprogram

Den 5 maj 2011 gjorde ECB-rådet en positiv bedömning av Portugals ekonomiska och finansiella anpassningsprogram som antogs av den portugisiska regeringen samma dag. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats samma dag.

Marknadsoperationer

Mallar för information om “loan-level” för nya klasser av värdepapper med bakomliggande tillgångar

Den 29 april 2011 godkände ECB-rådet mallarna för kommersiella värdepapper med säkerhet i inteckning (mortgage-backed securities) för värdepapper med fastighetskrediter som underliggande till-gång och små och medelstora företags transaktioner i linje med ECB-rådets beslut i december 2010 (se ECB-rådets beslut – december 2010) att gradvis fasa in rapporteringskraven för varje lån för värdepapper med bakomliggande tillgångar inom Eurosystemets ramverk för säkerheter. Dessa mallar och ett pressmeddelande, samt mallen för bolånesäkrade värdepapper som offentliggjordes tidigare, finns på ECB:s webbplats.

Anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder 2012 och 2013

Den 18 maj 2011 noterade ECB-rådet de preliminära tidsplanerna för Eurosystemets regelbundna anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder under 2012 och 2013. Ytterligare uppgifter finns i två pressmeddelanden som publiceras på alla officiella gemenskapsspråk på ECB:s webbplats idag.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

TARGET årsrapport 2010

Den 12 maj 2011 tog ECB-rådet del av TARGET:s årsrapport för 2010. Rapporten visar att TARGET2 fortsätter att vara avgörande för att främja en integrerad penningmarknad i euroområdet. Detta är en förutsättning för ett effektivt genomförande av den gemensamma penningpolitiken och bidrar till integrationen av finansmarknaderna i euro. Rapporten och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 19 maj 2011.

Europeiskt forum om säkerhet för massbetalningar

Den 19 maj 2011 godkände ECB-rådet mandatet för ett europeiskt forum om säkerhet för massbetalningar (SecuRe Pay). Forumet, som är ett frivilligt samarbetsinitiativ, har som målsättning att dela kunskaper och förbättra förståelsen, speciellt mellan övervakare av leverantörer av betalningssytem, i frågor som gäller säkerheten för massbetalningar. Den integrerade betalningsmarknaden behöver sådant samarbete mellan myndigheter för att: i) främja lika konkurrensvillkor mellan leverantörer av betalningstjänster, ii) förhindra, så långt möjligt, regelarbitrage och iii) främja informationsutbyte mellan myndigheter.

Översyn av policyramen för Eurosystemets övervakning

Den 19 maj 2011 godkände ECB-rådet publicering av en uppdaterad version av policyramen för Eurosystemets övervakning, som ger en översikt över de metoder och instrument Eurosystemet använder för övervakning av betalningssystemen. Ramverket har uppdaterats, bl.a. för att uttryckligen markera Eurosystemets intresse för att transaktionsregister (trade repositories) och övervakningen av TARGET2-Securities fungerar smidigt. Ramverket publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Financial Stability Review – juni 2011

Den 19 maj 2011 godkände ECB-rådet publicering av “Financial Stability Review – Juni 2011”. Rapporten ger en omfattande bedömning av kapaciteten i euroområdets finanssystem att absorbera negativa störningar i och undersöker de huvudsakliga källorna till risker och sårbarheter för stabiliteten i det finansiella systemet. Rapporten kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om en förstärkning av ledningen av De Nederlandsche Bank och finansmarknadsmyndigheten 

Den 18 april 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Nederländernas finansminister (CON/2011/37).

ECB-yttrande om räddning och avveckling av kreditinstitut i Irland

Den 26 april 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Irlands finansminister (CON/2011/39).

ECB-yttrande om ändringar av regelverket för registret över finansiella tillgångar i Slovenien

Den 27 april 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det slovenska finansministeriet (CON/2011/40).

ECB-yttrande om ändringar i lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet i Belgien

Den 29 april 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Belgien (CON/2011/41).

ECB-yttrande om om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2009/138/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Den 4 maj 2011 antog ECB-rådet detta yttrande, på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2011/42).

ECB-yttrande om flera ändringar av lagen om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

den 18 maj 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Central Bank of Malta (CON/2011/43).

ECB-yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen

Den 19 maj 2011 antog ECB-rådet detta yttrande, på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2011/44). Yttrandet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Statistik

Sekretess vid insamling av statistik,

Den 28 april 2011 godkände ECB-rådet rekommendationerna i rapporten om åtgärder som vidtagits för att säkerställa konfidentialitet för den statistik som anges i rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter. En sammanfattning av rapporten finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Allmänhetens tillgång till ECB-dokument

Den 9 maj 2011 antog ECB-rådet en teknisk ändring av beslut ECB/2004/3 om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar (ECB/2011/6). Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.