Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

toukokuu 2011

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Arvio Portugalin talouden sopeutusohjelmasta

EKP:n neuvosto antoi 5.5.2011 myönteisen arvion Portugalin hallituksen aiemmin päivällä hyväksymästä talouden sopeutusohjelmasta. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä aiheesta kertova lehdistötiedote.

Markkinaoperaatiot

Omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskevien lainakohtaisten tietojen raportointimallit

Joulukuussa 2010 EKP:n neuvosto päätti alkaa vaatia eurojärjestelmän vakuuskäytännössä lainakohtaisia tietoja eräisiin luokkiin kuuluvista omaisuusvakuudellisista arvopapereista (ks. tiedote EKP:n neuvoston päätöksistä joulukuussa 2010). EKP:n neuvosto hyväksyi 29.4.2011 raportointimallit liikekiinteistölainavakuudellisia arvopapereita sekä pk-yrityslainavakuudellisia arvopapereita koskevien lainakohtaisten tietojen raportointia varten. Raportointimallit sekä aihetta käsittelevä lehdistötiedote ovat saatavilla EKP:n verkkosivuilla. Sivuilla on jo aiemmin julkaistu malli asuntolainavakuudellisia arvopapereita koskevien lainakohtaisten tietojen raportointia varten.

Huutokauppakalenterit ja pitoajanjaksojen aikataulut vuosille 2012 ja 2013

EKP:n neuvosto tutustui 18.5.2011 eurojärjestelmän säännöllisten rahoitusoperaatioiden ohjeellisiin huutokauppakalentereihin ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisiin aikatauluihin vuosille 2012 ja 2013. Tarkempia tietoja on kahdessa lehdistötiedotteessa, jotka on julkaistu tänään EKP:n verkkosivuilla EU:n virallisilla kielillä.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET-järjestelmän vuosikertomus vuodelta 2010

EKP:n neuvosto tutustui 12.5.2011 TARGET-järjestelmän vuosikertomukseen vuodelta 2010. Sen mukaan TARGET2 edistää jatkuvasti euroalueen rahamarkkinoiden yhtenäisyyttä, joka mahdollistaa yhteisen rahapolitiikan tehokkaan harjoittamisen ja myös edistää euromääräisten rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä. Vuosikertomus ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 19.5.2011.

Vähittäismaksujen turvallisuutta käsittelevä eurooppalainen foorumi

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.5.2011 vähittäismaksujen turvallisuutta käsittelevän eurooppalaisen foorumin (SecuRe Pay) mandaatin. Yhteistyöfoorumi toimii vapaaehtoispohjalta, ja sen tarkoituksena on tietojenvaihto ja yhteisymmärryksen lisääminen vähittäismaksujen turvallisuuteen liittyvistä seikoista etenkin maksupalveluntarjoajia valvovien viranomaisten kesken. Yhdentyneillä maksumarkkinoilla tarvitaan viranomaisten välistä yhteistyötä, jotta voidaan 1) luoda tasapuoliset toimintaedellytykset eri maksupalveluntarjoajille, 2) ehkäistä mahdollisuuksien mukaan sääntelyerojen hyväksikäyttöä ja 3) edistää viranomaisten välistä tietojenvaihtoa.

Eurojärjestelmän yleisvalvontamenetelmät ja ‑välineet

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.5.2011 julkaistavaksi päivitetyn version asiakirjasta ”Eurosystem oversight policy framework”, jossa kuvataan eurojärjestelmän maksujärjestelmien yleisvalvonnassa käyttämiä menetelmiä ja välineitä. Päivityksen myötä asiakirjasta mm. ilmenee eurojärjestelmän pitävän tärkeänä kauppatietorekistereiden sujuvaa toimintaa ja TARGET2-Securities-ohjelman yleisvalvontaa. Päivitetty asiakirja julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – kesäkuu 2011

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.5.2011 julkaistavaksi kesäkuun 2011 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – June 2009”). Selonteossa arvioidaan kattavasti euroalueen rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä sekä tarkastellaan rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä sen vakautta uhkaavia riskitekijöitä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto De Nederlandsche Bankin ja rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen hallintorakenteen vahvistamisesta

EKP:n neuvosto antoi 18.4.2011 Alankomaiden valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2011/37.

EKP:n lausunto luottolaitoksia koskevista elvytys- ja kriisinratkaisutoimista Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 26.4.2011 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2011/39.

EKP:n lausunto rahoitusvarojen rekisteriä koskevien sääntöjen muutoksista Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 27.4.2011 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/40.

EKP:n lausunto selvityksen lopullisuutta ja rahoitusvakuusjärjestelyjä koskevan lainsäädännön muutoksista Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 29.4.2011 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/41.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien osalta

EKP:n neuvosto antoi 4.5.2011 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/42.

EKP:n lausunto useista muutoksista Bank Ċentrali ta’ Maltasta/Central Bank of Maltasta annettuun lakiin

EKP:n neuvosto antoi 18.5.2011 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/43.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

EKP:n neuvosto antoi 19.5.2011 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/44. Lausunto julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

Kerättävien tilastotietojen salassapito

EKP:n neuvosto hyväksyi 28.4.2011 tilastotietojen salassapidon varmistamiseksi toteutettuja toimia käsittelevän raportin suositukset. Kerättävien tilastotietojen luottamuksellisuudesta on säädetty 23.11.1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2533/98 Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja. EKP:n verkkosivuilla on luettavissa tiivistelmä raportista.

Hallinto ja valvonta

EKP:n asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi

EKP:n neuvosto teki 9.5.2011 teknisen muutoksen päätökseen EKP/2004/3 Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EKP/2011/6). Muutos julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt