Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Květen 2011

Hospodářská, měnová a finanční situace

Hodnocení portugalského programu hospodářských a finančních opatření

Dne 5. května 2011 Rada guvernérů kladně ohodnotila portugalský program hospodářských a finančních opatření, jejž téhož dne přijala portugalská vláda. Na internetových stránkách ECB byla ve stejný den zveřejněna s tím související tisková zpráva.

Tržní operace

Vzory struktury údajů o jednotlivých úvěrech pro nové druhy cenných papírů zajištěných aktivy

V souladu s rozhodnutím Rady guvernérů z prosince 2010 (viz rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB – prosinec 2010) postupně zavádět požadavky na informace o jednotlivých úvěrech v případě několika druhů cenných papírů zajištěných aktivy, které jsou součástí rámce zajištění Eurosystému, schválila Rada guvernérů 29. dubna 2011 vzory struktury údajů o cenných papírech zajištěných hypotečními úvěry na nemovitosti sloužící ke komerčním účelům a transakcemi malých a středních podniků. Tyto vzory a související tisková zpráva společně s již dříve zveřejněným vzorem struktury údajů pro cenné papíry zajištěné rezidenčními hypotékami jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Nabídková řízení a udržovací období v letech 2012 a 2013

Rada guvernérů vzala 18. května 2011 na vědomí indikativní kalendáře pravidelných nabídkových řízení pro operace Eurosystému a udržovacích období pro povinné minimální rezervy v letech 2012 a 2013. Podrobnosti jsou uvedeny ve dvou tiskových zprávách, které byly dnes ve všech úředních jazycích EU zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Výroční zpráva TARGET za rok 2010

Rada guvernérů vzala 12. května 2011 na vědomí výroční zprávu TARGET za rok 2010. Zpráva uvádí, že systém TARGET2 nadále pomáhá podporovat integrovaný peněžní trh eurozóny, který je předpokladem efektivního provádění jednotné měnové politiky, a dále přispívá k integraci finančních trhů eurozóny. Uvedená zpráva a související tisková zpráva byly zveřejněny na internetových stránkách ECB 19. května 2011.

Evropské fórum o bezpečnosti malých plateb

Rada guvernérů schválila 19. května 2011 mandát k evropskému fóru o bezpečnosti malých plateb (SecuRe Pay). Fórum, které je založené na dobrovolné spolupráci, má za cíl sdílení vědomostí a dosažení lepšího porozumění zejména mezi orgány dohledu a dozoru nad poskytovateli platebních služeb v otázkách souvisejících s bezpečností malých plateb. Integrovaný trh služeb platebního styku takovou spolupráci mezi orgány vyžaduje z důvodu: i) podpory rovnocenných podmínek pro jednotlivé poskytovatele platebních služeb, ii) co možná největšího zamezení regulační arbitráže a iii) podpory výměny informací mezi orgány.

Revize rámce dozorové politiky Eurosystému

Dne 19. května 2011 schválila Rada guvernérů zveřejnění aktualizované verze rámce dozorové politiky Eurosystému, který poskytuje přehled stávajícího souboru metod a nástrojů, které Eurosystém využívá při dozoru nad platebními systémy. Tento rámec byl aktualizován mimo jiné z toho důvodu, aby byl jednoznačně vyjádřen zájem Eurosystému na hladkém fungování registrů obchodních údajů a dohledu nad TARGET2-Securities. Uvedený rámec bude brzy zveřejněn na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Financial Stability Review – June 2011

Dne 19. května 2011 schválila Rada guvernérů vydání „Financial Stability Review – June 2011”. Poskytuje komplexní hodnocení schopnosti finančního systému eurozóny absorbovat nepříznivé šoky a zkoumá hlavní zdroje rizik pro stabilitu finančního systému a jeho zranitelnost. Publikace bude zveřejněna na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k posílení správy záležitostí v De Nederlandsche Bank a v Úřadu pro finanční trhy

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 18. dubna 2011 na žádost nizozemského ministra financí (CON/2011/37).

Stanovisko ECB k opatřením pro ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí v Irsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 26. dubna 2011 na žádost irského ministra financí (CON/2011/39).

Stanovisko ECB ke změnám pravidel týkajících se registru finančních aktiv ve Slovinsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 27. dubna 2011 na žádost slovinského ministerstva financí (CON/2011/40).

Stanovisko ECB ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a dohod o finančním zajištění v Belgii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 29. dubna 2011 na žádost belgického ministerstva financí (CON/2011/41).

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 4. května 2011 na žádost Rady Evropské unie (CON/2011/42).

Stanovisko ECB k některým změnám zákona o Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 18. května 2011 na žádost Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (CON/2011/43).

Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 19. května 2011 na žádost Rady Evropské unie (CON/2011/44). Zveřejněno bude v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Statistika

Důvěrnost sběru statistických informací

Rada guvernérů schválila 28. dubna 2011 doporučení uvedená ve zprávě o opatřeních přijatých k zajištění důvěrnosti statistických informací uvedených v nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou. Shrnutí zprávy je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Přístup veřejnosti k dokumentům ECB

Dne 9. května 2011 přijala Rada guvernérů technickou novelu rozhodnutí ECB/2004/3 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky (ECB/2011/6). Rozhodnutí bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média