Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Mai 2011

Situaţia economică, monetară şi financiară

Evaluarea programului de ajustare economică şi financiară al Portugaliei

La data de 5 mai 2011, Consiliul guvernatorilor a evaluat pozitiv programul de ajustare economică şi financiară al Portugaliei, adoptat de guvernul portughez în aceeaşi zi. Un comunicat de presă pe această temă a fost publicat la aceeaşi dată pe website-ul BCE.

Operaţiuni de piaţă

Formatele-standard conţinând informaţiile de credit pentru noile clase de titluri de valoare garantate cu active

În concordanţă cu decizia Consiliului guvernatorilor din luna decembrie 2010 (a se vedea Deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE – decembrie 2010) privind introducerea treptată în cadrul de garantare al Eurosistemului a unor cerinţe de raportare individualizate la nivel de credit pentru mai multe clase de titluri de valoare garantate cu active, Consiliul guvernatorilor a aprobat, la data de 29 aprilie 2011, formatele-standard pentru titlurile de valoare garantate cu ipoteci aferente creditelor ipotecare comerciale şi pentru tranzacţiile întreprinderilor mici şi mijlocii. Aceste formate şi un comunicat de presă pe această temă, împreună cu formatul-standard pentru titlurile de valoare garantate cu ipoteci aferente creditelor ipotecare rezidenţiale, publicat anterior, sunt disponibile pe website-ul BCE.

Operaţiuni de licitaţie şi perioade de aplicare în anii 2012 şi 2013

La data de 18 mai 2011, Consiliul guvernatorilor a luat notă de calendarele orientative privind operaţiunile de licitaţie periodice din cadrul Eurosistemului şi perioadele de aplicare a rezervelor minime obligatorii pentru anii 2012 şi 2013. Informaţii detaliate sunt prezentate în două comunicate de presă publicate astăzi pe website-ul BCE în toate limbile oficiale ale UE.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Raportul anual 2010 privind TARGET

La data de 12 mai 2011, Consiliul guvernatorilor a luat notă de Raportul anual 2010 privind TARGET, potrivit căruia sistemul TARGET2 este în continuare esenţial pentru promovarea unei pieţe monetare integrate a zonei euro, constituind o premisă pentru conduita eficientă a politicii monetare unice, şi contribuie la integrarea pieţelor financiare în euro. Raportul şi un comunicat de presă pe această temă au fost publicate pe website-ul BCE la data de 19 mai 2011.

Forumul european privind securitatea plăţilor de mică valoare

La data de 19 mai 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat mandatul Forumului european privind securitatea plăţilor de mică valoare ( SecuRe Pay). Obiectivul forumului, care reprezintă o iniţiativă de cooperare voluntară, este împărtăşirea cunoştinţelor şi o mai bună înţelegere, în special între autorităţile de supraveghere şi cele de monitorizare a furnizorilor de servicii de plăţi, cu privire la aspectele legate de securitatea plăţilor de mică valoare. Cooperarea între autorităţi este necesară pe piaţa integrată a plăţilor în vederea: (i) asigurării unor condiţii echitabile pentru furnizorii de servicii de plăţi; (ii) prevenirii, pe cât posibil, a arbitrajului reglementar; şi (iii) favorizării schimbului de informaţii între autorităţi.

Revizuirea cadrului politicii de supraveghere a Eurosistemului

La data de 19 mai 2011, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea unei versiuni actualizate a cadrului politicii de supraveghere a Eurosistemului, care oferă o prezentare generală a setului existent de metode şi instrumente utilizate de Eurosistem pentru supravegherea sistemelor de plăţi. Cadrul a fost actualizat, printre altele, pentru a evidenţia interesul Eurosistemului în funcţionarea fără sincope a registrelor centrale de tranzacţii şi în supravegherea sistemului TARGET2-Securities. Cadrul va fi publicat în scurt timp pe website-ul BCE.

Supraveghere şi stabilitate financiară

Raportul Financial Stability Review – June 2011

La data de 19 mai 2011, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului Financial Stability Review – June 2011. Raportul oferă o evaluare cuprinzătoare a capacităţii sistemului financiar din zona euro de a absorbi şocuri adverse şi analizează principalele surse de risc şi vulnerabilitate la adresa stabilităţii sistemului financiar. Raportul va fi publicat pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la consolidarea guvernanţei De Nederlandsche Bank şi a Autorităţii pentru pieţele financiare

La data de 18 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea ministrului finanţelor din Ţările de Jos (CON/2011/37).

Avizul BCE cu privire la măsurile de soluţionare şi redresare pentru instituţiile de credit din Irlanda

La data de 26 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea ministrului finanţelor din Irlanda (CON/2011/39).

Avizul BCE cu privire la modificarea reglementărilor privind registrul activelor financiare în Slovenia

La data de 27 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia (CON/2011/40).

Avizul BCE cu privire la modificarea legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării şi contractele de garanţie financiară în Belgia

La data de 29 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Belgia (CON/2011/41).

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE şi 2009/138/CE în ceea ce priveşte competenţele Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe

La data de 4 mai 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/42).

Avizul BCE cu privire la diverse modificări ale Statutului Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

La data de 18 mai 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43).

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană

La data de 19 mai 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/44). Avizul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Statistică

Confidenţialitatea colectării informaţiilor statistice

La data de 28 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat recomandările raportului privind măsurile adoptate în vederea protejării confidenţialităţii informaţiilor statistice menţionate în Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către BCE. Un rezumat al raportului este disponibil pe website-ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Accesul public la documentele BCE

La data de 9 mai 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat o modificare tehnică a Deciziei BCE/2004/3 privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene (BCE/2011/6). Decizia va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Contacte media