Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

февруари 2011 г.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Доклад за напредъка по TARGET2-Securities

На 17 февруари 2011 г. Управителният съвет обсъди степента на напредък по програмата TARGET2-Securities (T2S). По-подробна информация ще бъде предоставена своевременно в рубриката за T2S на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Приносът на Евросистемата към обществената консултация на Европейската комисия за агенциите за кредитен рейтинг

На 11 февруари 2011 г. Управителният съвет одобри отговора на Евросистемата на обществената консултация на Комисията за агенциите за кредитен рейтинг и възможните бъдещи инициативи на равнище ЕС с цел засилване на регулаторната рамка, свързана с техните дейности. Отговорът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Приносът на Евросистемата към обществената консултация на Европейската комисия за преразглеждането на директивата относно пазарите на финансови инструменти

На 17 февруари 2011 г. Управителният съвет одобри отговора на Евросистемата на обществената консултация на Комисията за преразглеждането на директивата относно пазарите на финансови инструменти. Отговорът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Доклад на Комитета за банков надзор за последните тенденции в секюритизацията

На 17 февруари 2011 г. Управителният съвет одобри публикуването на доклад за последните тенденции на европейските секюритизационни пазари, изготвен от бившия Комитет за банков надзор. Докладът отчита тенденциите на фона на фактори, оказващи влияние върху търсенето и предлагането на секюритизирани продукти. Предстои публикуването на доклада на уебсайта на ЕЦБ.

Консултации по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно санкциониращите правомощия на Кипърската фондова борса

На 14 януари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Кипър (CON/2011/2).

Становище на ЕЦБ относно изменения на словенския Закон за банките

На 26 януари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Народното събрание на Република Словения (CON/2011/3).

Становище на ЕЦБ относно инвестиционните фондове от затворен тип, емитиращи непублични инвестиционни сертификати в Полша

На 27 януари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министъра на финансите на Полша (CON/2011/4).

Становище на ЕЦБ относно прилагането на принципите за развитието на финансовите надзорни структури в Белгия

На 28 януари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Белгия (CON/2011/5).

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат

На 28 януари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2011/6). Становището ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно изменения на литовската национална рамка за операциите по паричната политика с оглед на допълнителното ѝ хармонизиране с Евросистемата

На 1 февруари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Lietuvos bankas (CON/2011/7).

Становище на ЕЦБ относно препоръка за решение на Съвета относно условията за предоговаряне на Паричното споразумение с Княжество Монако

На 11 февруари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2011/8). Становището ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно изменения на полската Конституция относно приемането на еврото

На 14 февруари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Маршала на Парламента на Полша (CON/2011/9).

Становище на ЕЦБ относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд в отговор на финансовата криза

На 14 февруари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Министерството на икономическите отношения и финансите на Италия (CON/2011/10).

Становище на ЕЦБ относно включване на полски кредитни съюзи в помощта на Държавната хазна за финансови институции

На 16 февруари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министъра на финансите на Полша (CON/2011/11).

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена) и относно предложение за директива за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите

На 16 февруари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2011/12). Становището ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно реформата на икономическото управление в Европейския съюз

На 16 февруари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2011/13). Становището ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Международно и европейско сътрудничество

Приносът на Евросистемата към обществената консултация на Европейската комисия относно Акта за единния пазар

На 10 февруари 2011 г. Управителният съвет одобри отговора на Евросистемата на обществената консултация на Европейската комисия относно съобщението „За Акт за единния пазар“, което съдържа списък от предложения за възобновяване на развитието на единния пазар и има за цел цялостното им прилагане до 2012 г. Отговорът на Евросистемата е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Корпоративно управление

Председател на Комитета за финансова стабилност (КФС)

На 3 февруари 2011 г. Управителният съвет назначи г-н Мауро Гранде, генерален директор на Генерална дирекция „Финансова стабилност“ на ЕЦБ, за председател на КФС.

Проект за новата сграда на ЕЦБ

Споразумение за извършване на груб строеж

На 8 февруари 2011 г. Европейската централна банка публикува прессъобщение за споразумението с Baresel GmbH, съгласно което компанията ще завърши грубия строеж на новата двойна офисна кула до приземния етаж.

Данни за контакт за медиите