Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

helmikuu 2011

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET2-Securities-seurantaraportti

EKP:n neuvosto tarkasteli 17.2.2011 TARGET2-Securities-ohjelman (T2S) edistymistä. Tarkempia tietoja julkaistaan pian EKP:n verkkosivujen T2S-ohjelmaa käsittelevässä osassa.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Eurojärjestelmän vastaus Euroopan komission järjestämään julkiseen kuulemiseen luottoluokituslaitoksista

EKP:n neuvosto hyväksyi 11.2.2011 eurojärjestelmän vastauksen Euroopan komission järjestämään julkiseen kuulemiseen luottoluokituslaitoksista ja mahdollisista uusista EU:n lainsäädäntöhankkeista niiden toiminnan sääntelyn vahvistamiseksi. Vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän vastaus Euroopan komission järjestämään julkiseen kuulemiseen rahoitusmarkkinadirektiivin uudelleentarkastelusta

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.2.2011 eurojärjestelmän vastauksen Euroopan komission järjestämään julkiseen kuulemiseen rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin uudelleentarkastelusta. Vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvontakomitean raportti arvopaperistamistoiminnan viimeaikaisesta kehityksestä

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.2.2011 julkaistavaksi entisen pankkivalvontakomitean laatiman raportin viimeaikaisesta kehityksestä Euroopan arvopaperistamismarkkinoilla. Raportissa tarkastellaan arvopaperistamistoiminnan kehitystä arvopaperistettujen tuotteiden kysyntään ja tarjontaan vaikuttavien tekijöiden valossa. Raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Kyproksen arvopaperipörssin seuraamusvaltuuksista

EKP:n neuvosto antoi 14.1.2011 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/2.

EKP:n lausunto Slovenian pankkitoimintalain muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 26.1.2011 Slovenian kansalliskokouksen pyynnöstä lausunnon CON/2011/3.

EKP:n lausunto puolalaisista suljetuista sijoitusrahastoista, jotka eivät laske sijoitustodistuksia liikkeeseen julkisesti

EKP:n neuvosto antoi 27.1.2011 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2011/4.

EKP:n lausunto valvontarakenteiden kehittämistä Belgiassa koskevien periaatteiden soveltamisesta

EKP:n neuvosto antoi 28.1.2011 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/5.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 98/78/EY, 2002/87/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnan osalta

EKP:n neuvosto antoi 28.1.2011 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/6. Lausunto julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahapoliittisia operaatioita koskevien Liettuan kansallisten säännösten muutoksista näiden säännösten yhdenmukaistamiseksi edelleen eurojärjestelmän vastaaviin säännöksiin nähden

EKP:n neuvosto antoi 1.2.2011 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/7.

EKP:n lausunto suosituksesta neuvoston päätökseksi järjestelyistä Monacon ruhtinaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten

EKP:n neuvosto antoi 11.2.2011 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/8. Lausunto julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto euron käyttöönottoa koskevista Puolan perustuslain muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 14.2.2011 Puolan parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2011/9.

EKP:n lausunto Italian osallistumisesta finanssikriisistä johtuviin Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmiin

EKP:n neuvosto antoi 14.2.2011 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/10.

EKP:n lausunto puolalaisten luottoyhdistysten sisällyttämisestä rahalaitoksille suunnattujen valtion tukitoimien piiriin

EKP:n neuvosto antoi 16.2.2011 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2011/11.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) sekä ehdotuksesta direktiiviksi sijoittajien korvausjärjestelmistä annetun direktiivin 97/9/EY muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 16.2.2011 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/12. Lausunto julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Euroopan unionin talouspolitiikan ohjausjärjestelmän uudistuksesta

EKP:n neuvosto antoi 16.2.2011 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/13. Lausunto julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Eurojärjestelmän vastaus Euroopan komission järjestämään kuulemiseen sisämarkkinoiden toimenpidepaketista

EKP:n neuvosto hyväksyi 10.2.2011 eurojärjestelmän vastauksen Euroopan komission järjestämään julkiseen kuulemiseen sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, jossa esitetään joukko ehdotuksia sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Ehdotetut toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa kaikilta osin vuoden 2012 loppuun mennessä. Eurojärjestelmän vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Rahoitusvakauskomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 3.2.2011 rahoitusvakauskomitean puheenjohtajaksi EKP:n rahoitusjärjestelmän vakauden pääosaston johtajan Mauro Granden.

EKP:n uudet toimitilat

Sopimus runkotöiden suorittamisesta

EKP julkaisi 8.2.2011 lehdistötiedotteen Baresel GmbH:n kanssa tehdystä sopimuksesta, jonka mukaan yritys suorittaa uusien toimitilojen kaksoistornin runkotyöt valmiiksi katutasoon saakka.

Yhteyshenkilöt